Vitamegoldási eszközök és technikák nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Vitamegoldási eszközök és technikák c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU144MTN5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a munkavállalói részvétel fogalmának megértésére, az üzemi alkotmányjog szervezetének, a jog- és hatáskörök szabályainak megismerésére, ide tartoznak még az európai üzemi tanács kérdései is.

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

Hétfő  17-19 A/1 314

2016. 09.05.

A hagyományos bírósági eljárás szervezeti és eljárási keretei I.

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 09. 12.

A hagyományos bírósági eljárás szervezeti és eljárási keretei II.

 

Rácz Zoltán

2016. 09. 19..

Az Alternatív Vitarendezési Eljárások fogalma, előnyei és hátrányai a hagyományos bírósági eljárástól

 

Rácz Zoltán

2016. 09. 26.

Az AVR fajtái

Rácz Zoltán

2016. 10. 03.

A mediáció (közvetítés) fogalma és fajtái, jelentősége a munkajogban, illetve a munkaügyi kapcsolatokban

Rácz Zoltán

2016. 10.10

Az arbitráció (döntőbíráskodás) fogalma és alkalmazása a munkajogban, illetve a munkaügyi kapcsolatokban

 

Rácz Zoltán

2016. 10.17

Az AVR egyéb módszerei, alkalmazásuk a munkaügyi kapcsolatokban

Az AVR technikák és eszközök gyakorlati problémái

 

2016. 10.24.

Az AVR alkalmazása Európában

Rácz Zoltán

2016. 10.31.

Pihenőnap

 

2016. 11.07.

Az AVR alkalmazása Európán kívül

Rácz Zoltán

2016. 11.14.

Az AVR alkalmazása a polgári jogban és a büntetőjogban

Rácz Zoltán

2016. 11.21.

Az AVR alkalmazása az egészségügyi jogban, fogyasztóvédelem területén, közigazgatási jogban

Rácz Zoltán

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5. Kötelező irodalom:

-Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog. Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest 2014

 

 

6. Ajánlott irodalom:

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös  Kiadó, 2013

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza