Kereskedelmi jog III. – záróvizsga felkészítő

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Kereskedelmi jog III. – záróvizsga felkészítő c. tantárgyból

tárgykód: AJKER271L10

Jogász osztatlan szak V. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi adjunktus, Dr. Barta Judit egyetemi docens, Ujváriné dr. Antal Edit

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog 2., AJKER271L8

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy feladata, hogy hatékonyan segítse a hallgatókat a polgári jogi – kereskedelmi jogi záróvizsgára való felkészülésben, ennek keretében a záróvizsga tételeknek megfelelően, tematikus, rendszerezett áttekintést ad a két félév anyagából, ismerteti az eltelt idő alatt bekövetkezett jogszabályváltozásokat, felhívja a figyelmet – támaszkodva a vizsgatapasztalatokra – a kiemelkedően fontos jogkérdésekre, jogintézményekre.

Támpontokat és vázlatot ad az egyes – igen jelentős terjedelmű és összetett – záróvizsga tételek elsajátításához. Előnye, hogy horizontális áttekintést biztosít a teljes kereskedelmi joganyagban, átnyúlva a polgári jog területére is, megvilágítva a meglehetősen bonyolult jogintézményi rendszer nagyobb és kisebb léptékű összefüggéseit.

A tárgyban feldolgozott témakörök a kereskedelmi jog tárgy teljes anyaga, a záróvizsga tételsor tematikáját követve.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. II. 17. (szombat) – 10.10-13.30-ig – XVIII. ea. – Dr. Barta Judit – 4 óra

1. Kereskedelmi szerződések jellemzői. Szerződéskötés a gazdasági életben, elektronikus úton történő szerződéskötés, ÁSZF-fel történő szerződéskötés, versenyeztetés: versenyeztetési eljárások, árverés, közbeszerzés, tervpályázat, koncessziós pályázat.

2. A vállalkozási szerződés általános szabályai A tervezési szerződés, a kivitelezési szerződés.

3. A biztosítási szerződés általános szabályai, felek jogai, kötelezettségei. Összegbiztosítás.

4. Kárbiztosítás, Felelősségbiztosítási szerződés. 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról kivonata

5. Ügyvezetés. A jogi személy képviselete. Cégjegyzés joga. Vezető tisztségviselők felelőssége: társasággal szemben, hitelezőkkel szemben, deliktuális felelősségi alakzat. A legfőbb szerv.

6. Gazdasági társaság átalakulása és egyesülése Ptk. 3:39. §-3:47. §; 3:133. §-3:136. §, 3:153. §, gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése (anyagi jogi okok) Ptk. 3:48. §; 3:137. §. Kkt. bt. Ptk. 3:152. § és 3:158. §

7. Tagi felelősség és a vezető tisztségviselő felelőssége a megszűnést követően. Hitelezővédelem: pl. Ptk. 3:2. §

8. Végelszámolás, végelszámoló jogállása, hitelezők helyzete. Kényszertörlés jogintézménye.

9. Csődeljárás. Hitelezők helyzete a csődeljárásban. A csődegyezség jogi természete.

10. Felszámolási eljárás. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, adós fizetésképtelensége, hitelezők helyzete) Érvénytelenség a felszámolási eljárásban. A felszámoló jogállása.

2018. II. 23. (péntek) – 16.00-19.30-ig – XVIII. ea. – Dr. Harsányi Gyöngyi 4 óra

11. Közvetítői szerződés általános szabályai, tartós közvetítői szerződés Ptk. és a 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról.

12. Faktoring.

13. Jogbérleti szerződés

14. Fizetési módok, bankkártya szerződés. A fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés. Betétszerződés, takarékbetétszerződés.

15. Bizományi szerződés, szállítmányozási szerződés.

16. Helyiségbérlet Ptk. 6:331.§-6:341. §, 6:140. § és a 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról vonatkozó rendelkezései

17. Lízingszerződés

2018. III. 10. (szombat) – 10.10-13.30-ig – XVIII. ea. – Dr. Harsányi Gyöngyi 4 óra

18. Közraktári szerződés - Közraktári jegy

19. Az értékpapír fogalma, ismérvei, osztályozása. Kötvény, jelzáloglevél, csekk, letéti jegy, kincstárjegy.

20. A váltó. A váltó érvényesítése, váltóbeszedés, váltóperek. Részvény, részvényutalvány, ideiglenes részvény.

21. A gazdasági társaságok közös szabályai. A társaságokra vonatkozó szabályozás jellege.

A gazdasági társaság alapítása, előtársaság. Társasági szerződés módosítása.

Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása.

22. Felügyelőbizottság. Munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban. Állandó könyvvizsgáló.

23. Kkt., Bt.

24. A korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapításának szabályai. Az üzletrészre vonatkozó szabályok (átruházás, öröklés/jogutódlás, felosztás, bevonás, saját üzletrész). A tag jogai, kötelezettségei. A Kft. szervezete.

25. Részvénytársaság általános rendelkezések. Részvénykönyv. Részvénytársaság alapítása. A részvényes jogi helyzete. Rt. szervezete.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

-

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

-

5.    Kötelező tananyag

-

6. Ajánlott irodalom

 1. Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.
 2. Barta Judit: A tervezési szerződés „három az egyben szabályozása”, különös tekintettel az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. Szerk.: Sáry Pál Sectio Juridica et Politica Tomus XXXII. Kiadja: Miskolc University Press 2014. 341-353.
 3. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
 1. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012.
 2. Barta Judit - Fazakas Zoltán - Harsányi Gyöngyi - Miskolczi Bodnár Péter - Szuchy Róbert - Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai Patrocinium Kiadó, Budapest, 2015.
 3. Barta Judit: A vállalkozási szerződés általános szabályai. A tervezési szerződés. A kivitelezési szerződés. A kutatási szerződés. Szerk.: Osztovits András A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja III. kötet, VI. Könyv Kötelmi Jog I.-III. rész OPTEN Kiadó, Budapest, 2014. 584-640.
 1. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.
 2. Harsányi Gyöngyi: Az értékpapír
 3. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) IV. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 327-352.
 4. Harsányi Gyöngyi: Használati kötelmek. A bérleti szerződés.
 5. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) III. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 813-837.
 6. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)
 7. Prof. Dr. Hans Jürgen Rabe: Die Mögliche oder notwendige künftige Modernisierung des europeischen Gesellschaftsrechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)
 1. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)
 2. Ujváriné Antal Edit: Gondolati szikrák a tulajdonátruházás (átruházás) sajátosságairól a társaság alapításához kapcsolódóan. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XII. A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. (szerk. és lektorálták: Erik Stenpien-Miskolczi Bodnár Péter) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2015.
 3. PTK. KOMMENTÁR harmadik frissített kiadás (2018.) HVGORAC, Budapest.
 4. Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2014.
 5.  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.

 

7. Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Az államvizsgához segédanyagokat a tanszék honalapján találnak, 2017/18 évszám alatt megjelenő segédanyagok az irányadók.

A záróvizsga tételsort a szorgalmi időszak végéig kell közzétenni. A 2018. évszámmal közzétett záróvizsga tételsor az irányadó. A korábbi évek tételsorai csak tájékoztató jellegűek.

 

Miskolc, 2018. február 8.

 

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

                                                                                                  Dr. Barta Judit

            intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

 

Vissza