Kereskedelmi jog III. – záróvizsga felkészítő


KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) Kereskedelmi jog III. – záróvizsga felkészítő c. tantárgyból
tárgykód: AJKER271L10
Jogász osztatlan szak V. évf. levelező tagozat
2015/2016. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi adjunktus, Dr. Barta Judit egyetemi docens, Ujváriné dr. Antal Edit c. egyetemi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog 2., AJKER271L8
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév
Számonkérés módja: aláírás
Kreditpont: -

1. A tantárgy feladata és célja
A tantárgy feladata, hogy hatékonyan segítse a hallgatókat a polgári jogi – kereskedelmi jogi záróvizsgára való felkészülésben, ennek keretében a záróvizsga tételeknek megfelelően, tematikus, rendszerezett áttekintést ad a két félév anyagából, ismerteti az eltelt idő alatt bekövetkezett jogszabályváltozásokat, felhívja a figyelmet – támaszkodva a vizsgatapasztalatokra – a kiemelkedően fontos jogkérdésekre, jogintézményekre.
Támpontokat és vázlatot ad az egyes – igen jelentős terjedelmű és összetett – záróvizsga tételek elsajátításához. Előnye, hogy horizontális áttekintést biztosít a teljes kereskedelmi joganyagban, átnyúlva a polgári jog területére is, megvilágítva a meglehetősen bonyolult jogintézményi rendszer nagyobb és kisebb léptékű összefüggéseit.
A tárgyban feldolgozott témakörök a kereskedelmi jog tárgy teljes anyaga, a záróvizsga tételsor tematikáját követve.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. II. 13. (szombat) – 8.30-11.50-ig – III. ea. – Dr. Barta Judit – 4 óra

Kereskedelmi szerződések jellemzői. Szerződéskötés a gazdasági életben, elektronikus úton történő szerződéskötés, ÁSZF-fel történő szerződéskötés, versenyeztetés: versenyeztetési eljárás, árverés, közbeszerzés, tervpályázat, koncessziós pályázat. (P. 22.)
Fizetési módok, bankkártya szerződés. A fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés. Betétszerződés, takarékbetétszerződés.
A vállalkozási szerződés általános szabályai A tervezési szerződés Ptk. és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 15.§, 16.§, 17.§, a kivitelezési szerződés Ptk. és 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről vonatkozó rendelkezései. (P. 33)
Ügyvezetés. A jogi személy képviselete. Cégjegyzés joga. Vezető tisztségviselők felelőssége: társasággal szemben, hitelezőkkel szemben, delictuális felelősségi alakzat. A legfőbb szerv.
A korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapításának szabályai. Az üzletrészre vonatkozó szabályok (átruházás, öröklés/jogutódlás, felosztás, bevonás, saját üzletrész). A tag jogai, kötelezettségei. A Kft. szervezete.
Végelszámolás, végelszámoló jogállása, hitelezők helyzete. Kényszertörlés jogintézménye.
Csődeljárás. Hitelezők helyzete a csődeljárásban. A csődegyezség jogi természete.
Felszámolási eljárás. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, adós fizetésképtelensége, hitelezők helyzete) Érvénytelenség a felszámolási eljárásban. A felszámoló jogállása.

 

2016. II. 27. (szombat) – 8.30-11.50-ig – III. ea.– Dr. Harsányi Gyöngyi 4 óra

Bizományi szerződés, szállítmányozási szerződés.
Jogbérleti szerződés.
Helyiségbérlet Ptk. 6:331.§-6:341. §, 6:140. § és a 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról vonatkozó rendelkezései
Lízing szerződés
Közraktári szerződés - Közraktári jegy
Az értékpapír fogalma, ismérvei, osztályozása. Kötvény, jelzáloglevél, csekk, letéti jegy, kincstárjegy.
A váltó. A váltó érvényesítése, váltóbeszedés, váltóperek.
Részvény, részvényutalvány, ideiglenes részvény.
A gazdasági társaságok közös szabályai. A társaságokra vonatkozó szabályozás jellege.
A gazdasági társaság alapítása, előtársaság. Társasági szerződés módosítása.
Cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, tevékenységi kör meghatározása.
Részvénytársaság általános rendelkezések. Részvénykönyv. Részvénytársaság alapítása. A részvényes jogi helyzete. Rt. szervezete.

 

2016. II. 27. (szombat) – 12.20-15.40-ig – III. ea. – Ujváriné dr. Antal Edit 4 óra

Közvetítői szerződés általános szabályai, tartós közvetítői szerződés Ptk. és a 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról.
Faktoring.
A biztosítási szerződés általános szabályai, felek jogai, kötelezettségei. Összegbiztosítás.
Kárbiztosítás, Felelősségbiztosítási szerződés. 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról kivonata
Felügyelőbizottság. Munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban. Állandó könyvvizsgáló.
Kkt., Bt.
Gazdasági társaság átalakulásának általános szabályai, gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése.

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
-
4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
-
5. Kötelező tananyag
1. Barta Judit-Fazakas Zoltán-Harsányi Gyöngyi-Miskolczi Bodnár Péter-Szuchy Róbert-Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai Patrocinium Kiadó, Budapest, 2015.

2. Harsányi Gyöngyi: A magyar értékpapírjog alapjai Novotni Kiadó, Miskolc 2010.

3. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései: egyetemi tankönyv.
Miskolc, 2012 Novotni Alapítvány

4. Társasági jogi jegyzet írás alatt.

6. Ajánlott irodalom
1. Barta Judit: A vállalkozási szerződés általános szabályai. A tervezési szerződés. A kivitelezési szerződés. A kutatási szerződés. Szerk.: Osztovits András A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja III. kötet, VI. Könyv Kötelmi Jog I.-III. rész OPTEN Kiadó, Budapest, 2014. 584-640.

2. Barta Judit: A tervezési szerződés „három az egyben szabályozása”, különös tekintettel az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseire. Szerk.: Sáry Pál Sectio Juridica et Politica Tomus XXXII. Kiadja: Miskolc University Press 2014. 341-353.

3. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Kiadó: Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014.

4. Harsányi Gyöngyi: Az értékpapír
In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) IV. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 327-352.

5. Harsányi Gyöngyi: Használati kötelmek. A bérleti szerződés.
In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) III. kötet Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014. 813-837.

6. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

7. Prof. Dr. Hans Jürgen Rabe: Die Mögliche oder notwendige künftige Modernisierung des europeischen Gesellschaftsrechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

8. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.

9. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.

10. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

11. Ujváriné Antal Edit: Gondolati szikrák a tulajdonátruházás (átruházás) sajátosságairól a társaság alapításához kapcsolódóan. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XII. A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. (szerk. és lektorálták: Erik Stenpien-Miskolczi Bodnár Péter) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2015.

7. Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. február 5.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Vissza