KERESKEDELMI JOG levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) KERESKEDELMI JOG c. tantárgyból

tárgykód: AJKER811JFL2

Jogi Felsőoktatási szakképzés (szak) I. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hornyák Zsófia tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jogi alapismeretek 1., AJPJT811JFL1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A hallgatók a Polgári Jog c. tárgy keretében megismerték a szerződések közös szabályait. Ezekre az alapokra építve ismerkednek meg egyes kereskedelmi jogi sajátosságokkal, a kereskedelmi jogi szerződések jellemzőivel, létrehozataluk specialitásaival, illetve a kereskedelmi szerződések pénzbeli teljesítéséhez kötődő fizetési módozatokkal. A fizetési módozatok teljesítéséhez kötődnek a pénzforgalmi szolgáltatások, mint számlavezetési szerződés, fizetési megbízási szerződés, betétszerződés, bankkártyaszerződés. E szabályok ismerete elengedhetetlen a gyakorló jogászokat segítő munkához, nem csak a magánjog, hanem a pénzügyi jog, sőt a büntetőjog egyes területein is.

A Kereskedelmi Jog c. tárgy nagyobb részben a gazdasági társaságokra vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítására irányul. Ma már a gyakorló jogi munka elképzelhetetlen ezen joganyag ismerete nélkül.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2018. IV. 28. (szombat) – 13.20-17.30-ig – A/1. 309. – Dr. Hornyák Zsófia – 5 óra

 

 1. Jogi személyiség fogalma, jellemzői
 2. Társasági jogi alapok: gazdasági társaság fogalma, gazdasági társaságok típusai, cég fogalma, egyéni cég, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság elhatárolása
 3. A társaság tagjai, a kiskorú helyzete. Társaságok alapítása, létesítő okirat formája, tartalma, cégbejegyzés. Vagyoni hozzájárulás kötelezettsége, a vagyoni hozzájárulás módjai, a vagyoni hozzájárulás elmulasztásának következményei.
 4. Vezető tisztségviselő, cégvezető.
 5. Legfőbb szerv
 6. Cégjegyzék, cégnyilvántartás, cégnyilvánosság, iratminta, cégnév, székhely, telephely, fióktelephely. A tevékenység meghatározása. Cégbejegyzési eljárás.
 7. kkt.
 8. bt.
 9. kft. fogalma, törzsbetét, törzstőke, kft. alapítása, kft. szervezete
 10. részvénytársaság fogalma, jellemzői, alapítása, szervezeti felépítése
 11. Kereskedelmi ügylet fogalma, kereskedelmi ügyletek csoportosítása.
 12. Szerződéskötés sajátosságai a gazdasági életben, versenyeztetés, általános szerződési feltételek, elektronikus szerződéskötés.
 13. Fogyasztó fogalma, védelme a Ptk.-ban.
 
 
 
 
 
 

 

 1. Fizetési módok

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az előadó minden alkalommal ellenőriznek. Amennyiben minden előadásról hiányzott, akkor az aláírás pótlására, a teljes félévi tananyagból (előadás-anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A vizsga írásban történik, 50 perc alatt teljesítendő teszt formájában. Elfogadási határ az elérhető pont 60 %-ának a megszerzése. A minősítés ötfokozatú érdemjeggyel történik. A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük. A vizsgák anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzott hatályos joganyag.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok

 

6.    Ajánlott irodalom

1. Barta Judit-Fazakas Zoltán-Harsányi Göngyi-Miskolci Bodnár Péter-Szuchy Róbert-Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi Szerződések alapvető szabályai Patrocínium Kiadó, Budapest, 2015.

2. Sárközy Tamás: Szervezetek statusjoga az új Ptk-ban. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2013.

 

7. Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. február 8.

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza