KERESKEDELMI JOG levelező

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) KERESKEDELMI JOG c. tantárgyból
tárgykód: AJKER811JFL2
Jogi Felsőoktatási szakképzés (szak) I. évf. levelező tagozat
2015/2016. tanév 2. félév


Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Hornyák Zsófia tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jogi alapismeretek 1., AJPJT811JFL1
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3

1. A tantárgy feladata és célja
A hallgatók a Polgári Jog c. tárgy keretében megismerték a szerződések közös szabályait. Ezekre az alapokra építve ismerkednek meg egyes kereskedelmi jogi sajátosságokkal, a kereskedelmi jogi szerződések jellemzőivel, létrehozataluk specialitásaival, illetve a kereskedelmi szerződések pénzbeli teljesítéséhez kötődő fizetési módozatokkal. A fizetési módozatok teljesítéséhez kötődnek a pénzforgalmi szolgáltatások, mint számlavezetési szerződés, fizetési megbízási szerződés, betétszerződés, bankkártyaszerződés. E szabályok ismerete elengedhetetlen a gyakorló jogászokat segítő munkához, nem csak a magánjog, hanem a pénzügyi jog, sőt a büntetőjog egyes területein is.
A Kereskedelmi Jog c. tárgy nagyobb részben a gazdasági társaságokra vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítására irányul. Ma már a gyakorló jogi munka elképzelhetetlen ezen joganyag ismerete nélkül.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. II. 26. (péntek) – 14.10-18.20-ig – A/1. 225. – 5 óra -

1. Jogi személyiség fogalma, jellemzői
2. Társasági jogi alapok: gazdasági társaság fogalma, alapvető szabályok
3. Társaságok alapítása, létesítő okirat formája, tartalma, módosítása
4. cégbejegyzés, cégjegyzék, iratminta, cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, cégjegyzés
5. előtársaság
6. társaságok szervezete: legfőbb szerv
7. vezető tisztségviselők
8. ellenőrzés a társaságban: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló
9. törvényességi felügyelet, társasági határozatok megtámadása, választott bírósági kikötés
10. Társasági jogi alapok: Bt., Kkt.
11. Társasági jogi alapok: Kft.
12. Társasági jogi alapok: Zrt.
13. Társasági jogi alapok, Nyrt.

2016. III. 11. (péntek) – 14.10-18.20-ig – A/1. 225. – 5 óra -

14. kereskedelmi ügylet fogalma, kereskedelmi ügyletek csoportosítása
szerződéskötés sajátosságai a gazdasági életben, versenyeztetés, általános szerződési feltételek
15. fizetési módok
16. fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés,
17. bankkártya szerződések
18. betétszerződés

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az előadó minden alkalommal ellenőriznek. Amennyiben minden előadásról hiányzott, akkor az aláírás pótlására, a teljes félévi tananyagból (előadás-anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után.
SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.
A vizsga írásban történik, 50 perc alatt teljesítendő teszt formájában. Elfogadási határ az elérhető pont 60 %-ának a megszerzése. A minősítés ötfokozatú érdemjeggyel történik. A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük. A vizsgák anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzott hatályos joganyag.

5. Kötelező tananyag
1. Szervezetek statusjoga az új Ptk-ban. Sárközy Tamás (HVG-ORAC Kiadó, Bp. 2013.) (A létszámhoz képest 50%-os megrendelés!)
2. Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok

6. Ajánlott irodalom
-

7. Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. február 5.

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza