KERESKEDELMI JOG nappali

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) KERESKEDELMI JOG c. tantárgyból
tárgykód: AJKER811JFN2
Jogi felsőoktatási szakképzés (szak) I. évf. nappali tagozat
2015/2016. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Hornyák Zsófia tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jogi alapismeretek 1., AJPJT811JFN1
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 3

1. A tantárgy feladata és célja
A hallgatók a Polgári Jog c. tárgy keretében megismerték a szerződések közös szabályait. Ezekre az alapokra építve ismerkednek meg egyes kereskedelmi jogi sajátosságokkal, a kereskedelmi jogi szerződések jellemzőivel, létrehozataluk specialitásaival, illetve a kereskedelmi szerződések pénzbeli teljesítéséhez kötődő fizetési módozatokkal. A fizetési módozatok teljesítéséhez kötődnek a pénzforgalmi szolgáltatások, mint számlavezetési szerződés, fizetési megbízási szerződés, betétszerződés, bankkártyaszerződés. E szabályok ismerete elengedhetetlen a gyakorló jogászokat segítő munkához, nem csak a magánjog, hanem a pénzügyi jog, sőt a büntetőjog egyes területein is.
A Kereskedelmi Jog c. tárgy nagyobb részben a gazdasági társaságokra vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítására irányul. Ma már a gyakorló jogi munka elképzelhetetlen ezen joganyag ismerete nélkül.

2. A tantárgy tematikus leírása

Előadás időpontja: Szerda 10-12-ig
Előadás helyszíne: A/1. 308.

2016. II. 10.
1. Jogi személyiség fogalma, jellemzői
2. Társasági jogi alapok: gazdasági társaság fogalma, alapvető szabályok

2016. II. 17.
3. Társaságok alapítása, létesítő okirat formája, tartalma, módosítása
4. cégbejegyzés, cégjegyzék, iratminta, cégnév, székhely, telephely, fióktelephely, cégjegyzés
5. előtársaság

2016. II. 24.
6. társaságok szervezete: legfőbb szerv
7. vezető tisztségviselők

2016. III. 2.
8. ellenőrzés a társaságban: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló

2016. III. 9.
9. törvényességi felügyelet, társasági határozatok megtámadása, választott bírósági kikötés

2016. III. 16.
10. Társasági jogi alapok: Bt., Kkt.

2016. III. 23.
11. Társasági jogi alapok: Kft.

2016. III. 30. – Dékáni szünet

2016. IV. 06.
12. Társasági jogi alapok: Zrt.
13. Társasági jogi alapok, Nyrt.

2016. IV. 13.
14. kereskedelmi ügylet fogalma, kereskedelmi ügyletek csoportosítása
szerződéskötés sajátosságai a gazdasági életben, versenyeztetés, általános szerződési feltételek

2016. IV. 20.
15. fizetési módok

2016. IV. 27.
16. fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés,

2016. V. 04.
17. bankkártya szerződések

2016. V. 11.
18. betétszerződések

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az előadók minden alkalommal ellenőriznek. Amennyiben a hallgató kettőnél többször nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására, a teljes félévi tananyagból (előadás-anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. További pótlásra Tanszéki hatáskörben, legfeljebb a vizsgaidőszak első három hetének utolsó napjáig van lehetőség.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
A vizsga írásban történik, 50 perc alatt teljesítendő teszt formájában. Elfogadási határ az elérhető pont 60 %-ának a megszerzése. A minősítés ötfokozatú érdemjeggyel történik. A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük. A vizsgák anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzott hatályos joganyag.

5. Kötelező tananyag
1. Szervezetek statusjoga az új Ptk-ban. Sárközy Tamás (HVG-ORAC Kiadó, Bp. 2013.) (A létszámhoz képest 50%-os megrendelés!)
2. Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok

6. Ajánlott irodalom
-

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. január 28.

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza