Vállalkozások jogi környezete nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Vállalkozások jogi környezete c. tantárgyból

 tárgykód: AJKER05GT3L

MA képzés - Számvitel szak nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 9 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A képzés célja, hogy a közgazdász hallgatók megszerezzék a társasági jog, a hozzákapcsolódó cégjog, a tőkepiaci jog, továbbá a jogutód nélküli megszűnési eljárások, és csődjog területén szükséges azon - társasági jogi ismereteikre építve - specializált ismereteket, továbbá elsajátítsák a helyes jogi terminológiákat, amelyek elengedhetetlenek későbbi munkájuk során az adó-és számviteli szabályok alkalmazásához.

A képzés – társasági jogi előtanulmányaikra tekintettel – elmélyültebb ismereteket hivatott nyújtani a gazdasági társaságokra vonatkozóan, különös figyelemmel a tőkevédelmi, tőkeemelési, tőkeleszállítási és ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokra, továbbá a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, auditbizottság társasági jogi szerepére. A hallgatók e tárgy keretében megismerik a társaságok gazdasági funkcióit, elhatároljuk az üzletszerű gazdasági tevékenységet és a nonprofit gazdasági tevékenységet, továbbá a közhasznú tevékenységet.

A részvénytársaságok tárgyalása során elengedhetetlen bizonyos értékpapírjogi ismeretek átadása, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaságok bemutatása nem nélkülözheti a vonatkozó tőkepiaci szabályok ismertetését.

A vállalkozások jogához szorosan kapcsolódik a cégjog, mely számos, társaságokra vonatkozó anyagi jogi normát tartalmaz, továbbá az egyéni cégre, a végelszámolásra és kényszertörlésre vonatkozó szabályanyagot, melyek szintén ismertetésre kerülnek. A témakörhöz elválaszthatatlanul kapcsolódik a társaságok fizetésképtelenségi helyzete, csődje, melynek eredményeként a társaság jogutód nélküli megszüntetésére is sor kerülhet (felszámolás). A tárgy kiterjed ezért a csőd és felszámolás funkciójának, a főbb anyagi, és a szükséges mértékig, az eljárásjogi szabályok megismertetésére is. Az itt felsorolt és oktatni kívánt anyagi jogszabályokra számtalan speciális számviteli és adójogi előírás épül.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje, helye:

2018. 03. 02. (péntek) 13.20-15.50-ig – A/1. 226. – 3 óra

2018. 03. 02. (péntek 16.00-18.30-ig – A/1. 226. – 3 óra

1. A cégek, cégtörvény anyagi jogi szabályai.

2. A gazdasági társaság alapítása.

3. A nonprofit gazdasági társaság. A közhasznú jogállás.

4. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. A könyvvizsgáló.

5. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. A felügyelő bizottság.

6. Ügyvezetés, 7. legfőbb szerv.

8. Közkereseti társaság, betéti társaság

9. Kft. alapítása, törzsbetét, törzstőke, üzletrész, tagsági jogok, kötelezettségek

10. Kft. szervezete, törzstőke leszállítása, felemelése

11. Alapvető értékpapírjogi ismeretek. Zrt. alapítása.

 

2018. 04. 07. (szombat) 9.00-11.30-ig – A/1. 226. – 3 óra

12. Rt. szervezete, különös tekintettel az fb., könyvvizsgáló, auditbizottság spec. szabályaira

13. Tőkevédelmi szabályok, alaptőke leszállítás, felemelés

14. Gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, felelősségi kérdések.

15. Jogutód nélküli megszűnési eljárások.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az előadók minden alkalommal ellenőriznek. Amennyiben a hallgató kettőnél többször nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására, a teljes félévi tananyagból (előadás-anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A vizsga írásban történik, 50 perc alatt teljesítendő teszt formájában. Elfogadási határ az elérhető pont 60 %-ának a megszerzése. A minősítés ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az elérhető pont 60 %-ának teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

 

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük. A vizsgák anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzott hatályos joganyag.

 

5.    Kötelező tananyag

  1. Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok

 

6.    Ajánlott irodalom

-        Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.

-        Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

-        A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.

-        Prof. Dr. Hans Jürgen Rabe: Die Mögliche oder notwendige künftige Modernisierung des europeischen Gesellschaftsrechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

 

7. Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. február 8.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza