Vállalkozások jogi környezete nappali

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) Vállalkozások jogi környezete c. tantárgyból
tárgykód: AJKER05GT3N
MA képzés - Számvitel szak nappali tagozat
2015/2016. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit e. docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit egyetemi docens
Előtanulmányi kötelezettség: -
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4

1. A tantárgy feladata és célja

A képzés célja, hogy a közgazdász hallgatók megszerezzék a társasági jog, a hozzákapcsolódó cégjog, a tőkepiaci jog, továbbá a jogutód nélküli megszűnési eljárások, és csődjog területén szükséges azon - társasági jogi ismereteikre építve - specializált ismereteket, továbbá elsajátítsák a helyes jogi terminológiákat, amelyek elengedhetetlenek későbbi munkájuk során az adó-és számviteli szabályok alkalmazásához.
A képzés – társasági jogi előtanulmányaikra tekintettel – elmélyültebb ismereteket hivatott nyújtani a gazdasági társaságokra vonatkozóan, különös figyelemmel a tőkevédelmi, tőkeemelési, tőkeleszállítási és ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokra, továbbá a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, auditbizottság társasági jogi szerepére. A hallgatók e tárgy keretében megismerik a társaságok gazdasági funkcióit, elhatároljuk az üzletszerű gazdasági tevékenységet és a nonprofit gazdasági tevékenységet, továbbá a közhasznú tevékenységet.
A részvénytársaságok tárgyalása során elengedhetetlen bizonyos értékpapírjogi ismeretek átadása, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaságok bemutatása nem nélkülözheti a vonatkozó tőkepiaci szabályok ismertetését.
A vállalkozások jogához szorosan kapcsolódik a cégjog, mely számos, társaságokra vonatkozó anyagi jogi normát tartalmaz, továbbá az egyéni cégre, a végelszámolásra és kényszertörlésre vonatkozó szabályanyagot, melyek szintén ismertetésre kerülnek. A témakörhöz elválaszthatatlanul kapcsolódik a társaságok fizetésképtelenségi helyzete, csődje, melynek eredményeként a társaság jogutód nélküli megszüntetésére is sor kerülhet (felszámolás). A tárgy kiterjed ezért a csőd és felszámolás funkciójának, a főbb anyagi, és a szükséges mértékig, az eljárásjogi szabályok megismertetésére is. Az itt felsorolt és oktatni kívánt anyagi jogszabályokra számtalan speciális számviteli és adójogi előírás épül.

2. A tantárgy tematikus leírása

Az előadások ideje, helye: Szerda 10-12-ig – A/1. 312.

II. 10. – Dr. Barta Judit
1. A cégek, cégtörvény anyagi jogi szabályai.

II. 17. - Dr. Barta Judit
2. A gazdasági társaság és a nonprofit gazdasági társaság. A közhasznú jogállás.

II. 24. - Dr. Barta Judit
3. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. A felügyelő bizottság.

III. 2. - Dr. Barta Judit
4. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. A könyvvizsgáló.

III. 9. - Dr. Barta Judit
5. Legfőbb szerv. A vezető tisztségviselők jogállása, feladatai.

III. 16. - Dr. Barta Judit
6. Közkereseti társaság, betéti társaság

III. 23. - Dr. Barta Judit
7. Kft. alapítása, törzsbetét, törzstőke, üzletrész, tagsági jogok, kötelezettségek

III. 30. - Dr. Barta Judit
8. Kft. szervezete, törzstőke leszállítása, felemelése

IV. 6. - Dr. Barta Judit
9. Alapvető értékpapírjogi ismeretek. Zrt. alapítása, könyvvizsgáló szerepe

IV. 13. – Dr. Barta Judit
12. Rt. szervezete, különös tekintettel az fb., könyvvizsgáló, auditbizottság spec. szabályaira

IV. 20. - Dr. Barta Judit
13. Tőkevédelmi szabályok, alaptőke leszállítás, felemelés

IV. 27. - Dr. Barta Judit
14. Gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése, felelősségi kérdések, megszűnési eljárások általában, és a cégtörvény alapján

V. 04. – Dr. Barta Judit
15. Csődjog

V. 11. elővizsga

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az előadók minden alkalommal ellenőriznek. Amennyiben a hallgató kettőnél többször nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására, a teljes félévi tananyagból (előadás-anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után.
SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
A vizsga írásban történik, 50 perc alatt teljesítendő teszt formájában. Elfogadási határ az elérhető pont 60 %-ának a megszerzése. A minősítés ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az elérhető pont 60 %-ának teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük. A vizsgák anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzott hatályos joganyag.

5. Kötelező tananyag
1. Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok
2. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

6. Ajánlott irodalom
 A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
 Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
 Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)
 Ujváriné Antal Edit: Gondolati szikrák a tulajdonátruházás (átruházás) sajátosságairól a társaság alapításához kapcsolódóan. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XII. A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. (szerk. és lektorálták: Erik Stenpien-Miskolczi Bodnár Péter) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2015.
 Prof. Dr. Hans Jürgen Rabe: Die Mögliche oder notwendige künftige Modernisierung des europeischen Gesellschaftsrechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

7. Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. február 9.
Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza