Vállalkozások jogi környezete levelező

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) Vállalkozások jogi környezete c. tantárgyból
tárgykód: AJKER05GT3L
MA képzés - Számvitel szak levelező tagozat
2015/2016. tanév 2. félév


Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit taszv. egy. doc., Dr. Harsányi Gyöngyi egy. doc.
Előtanulmányi kötelezettség: -
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 9 óra előadás/félév
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4

1. A tantárgy feladata és célja

A képzés célja, hogy a közgazdász hallgatók megszerezzék a társasági jog, a hozzákapcsolódó cégjog, a tőkepiaci jog, továbbá a jogutód nélküli megszűnési eljárások, és csődjog területén szükséges azon - társasági jogi ismereteikre építve - specializált ismereteket, továbbá elsajátítsák a helyes jogi terminológiákat, amelyek elengedhetetlenek későbbi munkájuk során az adó-és számviteli szabályok alkalmazásához.
A képzés – társasági jogi előtanulmányaikra tekintettel – elmélyültebb ismereteket hivatott nyújtani a gazdasági társaságokra vonatkozóan, különös figyelemmel a tőkevédelmi, tőkeemelési, tőkeleszállítási és ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokra, továbbá a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, auditbizottság társasági jogi szerepére. A hallgatók e tárgy keretében megismerik a társaságok gazdasági funkcióit, elhatároljuk az üzletszerű gazdasági tevékenységet és a nonprofit gazdasági tevékenységet, továbbá a közhasznú tevékenységet.
A részvénytársaságok tárgyalása során elengedhetetlen bizonyos értékpapírjogi ismeretek átadása, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaságok bemutatása nem nélkülözheti a vonatkozó tőkepiaci szabályok ismertetését.
A vállalkozások jogához szorosan kapcsolódik a cégjog, mely számos, társaságokra vonatkozó anyagi jogi normát tartalmaz, továbbá az egyéni cégre, a végelszámolásra és kényszertörlésre vonatkozó szabályanyagot, melyek szintén ismertetésre kerülnek. A témakörhöz elválaszthatatlanul kapcsolódik a társaságok fizetésképtelenségi helyzete, csődje, melynek eredményeként a társaság jogutód nélküli megszüntetésére is sor kerülhet (felszámolás). A tárgy kiterjed ezért a csőd és felszámolás funkciójának, a főbb anyagi, és a szükséges mértékig, az eljárásjogi szabályok megismertetésére is. Az itt felsorolt és oktatni kívánt anyagi jogszabályokra számtalan speciális számviteli és adójogi előírás épül.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. 03. 19. (szombat) 9-11.30-ig, 12.20-14.50-ig; 15-17.30-ig – A/1. 309. – Dr. Barta Judit, Dr. Harsányi Gyöngyi

1. A cégek, cégtörvény anyagi jogi szabályai.
2. A gazdasági társaság és a nonprofit gazdasági társaság. A közhasznú jogállás.
3. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. A felügyelő bizottság.
4. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. A könyvvizsgáló.
5. Legfőbb szerv. A vezető tisztségviselők jogállása, feladatai.
6. Közkereseti társaság, betéti társaság
7. Kft. alapítása, törzsbetét, törzstőke, üzletrész, tagsági jogok, kötelezettségek
8. Kft. szervezete, törzstőke leszállítása, felemelése
9. Alapvető értékpapírjogi ismeretek. Zrt. alapítása, könyvvizsgáló szerepe
10. Rt. szervezete, különös tekintettel az fb., könyvvizsgáló, auditbizottság spec. szabályaira
11. Tőkevédelmi szabályok, alaptőke felemelés, leszállítás
12. Társaságok jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem.
13. Jogutód nélküli megszűnés vonatkozó cégjogi szabályok
14. Csődeljárás
15. Felszámolási eljárás


3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az előadók ellenőriznek. Amennyiben a hallgató egyetlen előadáson sem volt jelen, akkor az aláírás pótlására, a teljes félévi tananyagból (előadás-anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsga írásban történik, 50 perc alatt teljesítendő teszt formájában. Elfogadási határ az elérhető pont 60 %-ának a megszerzése. A minősítés ötfokozatú érdemjeggyel történik. Az elérhető pont 60 %-ának teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató csak a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük. A vizsgák anyaga a kötelező irodalom és az előadáson elhangzott hatályos joganyag.


5. Kötelező tananyag
Előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok.

6. Ajánlott irodalom
 A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
 Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
 Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)
 Ujváriné Antal Edit: Gondolati szikrák a tulajdonátruházás (átruházás) sajátosságairól a társaság alapításához kapcsolódóan. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XII. A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. (szerk. és lektorálták: Erik Stenpien-Miskolczi Bodnár Péter) Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2015.
 Prof. Dr. Hans Jürgen Rabe: Die Mögliche oder notwendige künftige Modernisierung des europeischen Gesellschaftsrechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.


Miskolc, 2016. február 9.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza