TÁRSASÁGI JOGI ALAPISMERETEK GYAKORLAT nappali

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) TÁRSASÁGI JOGI ALAPISMERETEK GYAKORLAT c. tantárgyból
tárgykód: AJKER132MTN2
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak szak I. évf. nappali tagozat
2015/2016. tanév 2. félév


Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jogi alapismeretek, AJPJT131MTN1
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 1 óra
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 1

1. A tantárgy feladata és célja
A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok (a társasági jog általános szabályai, a Bt.-re, Kkt.-re, Kft.-re, Rt.-re, az egyesülésre vonatkozó szabályok) alapos ismerete egy képzett szakember számára elengedhetetlen követelmény. Az ismeretek részletekbe menő elsajátíttatása ezért alapvető célkitűzés, a kiscsoportos gyakorlati foglalkozások keretében az elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor, jogesetek, példák, feladatok megoldásán keresztül. A résztvevő hallgatók elmélyültebben megérthetik, sikeresebben megtanulhatják a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat, miközben képet alkothatnak tudásuk aktuális szintjéről. A feladatok, jogesetek megoldása révén az elsajátított tudás rögzülhet, elvont ismeretekből gyakorlatban alkalmazható tudássá válhat. A jogesetszerűen leírt feladatok igénylik a hallgatók kreativitását, önálló logikai, gondolati következtetésre ösztönzik őket, elősegítik a gyakorlati életre való felkészülést.

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A társasági jog intézménytörténete. Alapelvek. A társaság keletkezése. A létesítő okirat tartalma, érvényessége, módosítása. Előtársaság.
2. A gazdasági társaság legfőbb szerve.
3. Vezető tisztségviselők. A társaság képviselete.
4. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. Felügyelő bizottság
5. Könyvvizsgáló
6. Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata.
7. Tagkizárás.
8. Kisebbségi jogok védelme.
9. Közkereseti társaság, betéti társaság
10. Kft. alapítása, törzsbetét, törzstőke, üzletrész
11. Kft. szervezete, tag jogai kötelezettségei
12. Rt. alapítása
13. Rt. szervezete
14. Részvényes jogai
15. Társaságok jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem.

Gyakorlati csoportbeosztás:
Tb1 Dr. Harsányi Gyöngyi kedd 10-11-ig A/1. 222.


3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
A gyakorlatokon és előadásokon való megjelenés kötelező, melyet az előadó és gyakorlatvezető jelenléti ívvel ellenőriz. Legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni. A további hiányzásról a tanszék igazolást nem fogad el.
A gyakorlatok során a gyakorlatvezető által meghatározott feladatok (jogesetmegoldás, okiratszerkesztés, referátum) teljesítése kötelező, amely az aláírás megszerzésének feltétele.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
A gyakorlat értékelése ötfokozatú (1-2-3-4-5) gyakorlati jeggyel történik.
Aki valamennyi gyakorlatokon jelen volt, vagy legfeljebb egy alkalommal hiányzott, megajánlott jó (4) jegyet kap. Amennyiben jeles (5) értékelést szeretne, a gyakorlatvezető által kiadott külön feladatot/feladatokat kell megoldania.
Akinek egynél több hiányzása van, annak a gyakorlatvezető által, a teljes félév anyagából összeállított írásbeli feladatokat kell önállóan megoldania az utolsó gyakorlat alkalmával. Az elérhető maximum pontszám 60%-os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.
Sikertelenség, vagy hiányzás esetén pótlásra a vizsgaidőszak első három hetében, a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban, írásban van lehetőség, ugyanúgy a félév teljes anyagából.

5. Kötelező tananyag
Társasági jogi jegyzet írás alatt.

6. Ajánlott irodalom

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. január 28.
Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza