TÁRSASÁGI JOGI ALAPISMERETEK GYAKORLAT levelező

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) TÁRSASÁGI JOGI ALAPISMERETEK GYAKORLAT c. tantárgyból
tárgykód: AJKER132MTL2
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak szak I. évf. levelező tagozat
2015/2016. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jogi alapismeretek, AJPJT131MTL1
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra/félév
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 1

1. A tantárgy feladata és célja
A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok (a társasági jog általános szabályai, a Bt.-re, Kkt.-re, Kft.-re, Rt.-re, az egyesülésre vonatkozó szabályok) alapos ismerete egy képzett szakember számára elengedhetetlen követelmény. Az ismeretek részletekbe menő elsajátíttatása ezért alapvető célkitűzés, a kiscsoportos gyakorlati foglalkozások keretében az elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor, jogesetek, példák, feladatok megoldásán keresztül. A résztvevő hallgatók elmélyültebben megérthetik, sikeresebben megtanulhatják a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat, miközben képet alkothatnak tudásuk aktuális szintjéről. A feladatok, jogesetek megoldása révén az elsajátított tudás rögzülhet, elvont ismeretekből gyakorlatban alkalmazható tudássá válhat. A jogesetszerűen leírt feladatok igénylik a hallgatók kreativitását, önálló logikai, gondolati következtetésre ösztönzik őket, elősegítik a gyakorlati életre való felkészülést.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. V. 6. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 308. – Dr. Harsányi Gyöngyi – 4 óra gyak.

1. A társasági jog intézménytörténete. Alapelvek. A társaság keletkezése. A létesítő okirat tartalma, érvényessége, módosítása. Előtársaság.
2. A gazdasági társaság legfőbb szerve.
3. Vezető tisztségviselők. A társaság képviselete.
4. A gazdasági társaság tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése. (FB és a könyvvizsgáló)
5. Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata.
6. Tagkizárás.
7. Kisebbségi jogok védelme.
8. Közkereseti társaság, betéti társaság
9. Kft. alapítása, törzsbetét, törzstőke, üzletrész
10. Kft. szervezete, tag jogai kötelezettségei
11. Zrt. alapítása
12. Nyrt. alapítása
13. Rt. szervezete
14. Részvényes jogai
15. Társaságok jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem.


2016. V. 13. (péntek) – 15-16-ig – A/1. 308. – Dr. Harsányi Gyöngyi

Gyakorlat pótlása


3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
A gyakorlatokon való megjelenés kötelező, melyet a gyakorlatvezető jelenléti ívvel ellenőriz. A tanszék a hiányzásról igazolást nem fogad el.
A gyakorlatok során a gyakorlatvezető által meghatározott feladatok (jogesetmegoldás, okiratszerkesztés, referátum) teljesítése kötelező, amely az aláírás megszerzésének feltétele.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
A gyakorlat értékelése ötfokozatú (1-2-3-4-5) gyakorlati jeggyel történik.
Aki valamennyi gyakorlaton jelen volt, megajánlott jó (4) jegyet kap. Amennyiben jeles (5) értékelést szeretne, a gyakorlatvezető által kiadott külön feladatot/feladatokat kell megoldania.
Akinek hiányzása van, annak a gyakorlatvezető által, a teljes félév anyagából összeállított írásbeli feladatokat kell önállóan megoldania az utolsó gyakorlat alkalmával. Az elérhető maximum pontszám 60%-os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%-os a közepes (3) minősítésnek, 80%-os a jó (4) minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.
Sikertelenség, vagy hiányzás esetén pótlásra a vizsgaidőszak első három hetében, a gyakorlatvezető által megjelölt időpontban, írásban van lehetőség, ugyanúgy a félév teljes anyagából.

5. Kötelező tananyag
Társasági jogi jegyzet írás alatt.

6. Ajánlott irodalom
-

7. Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. február 5.
Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza