Szociális párbeszéd Magyarországon és az EU-ban nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális párbeszéd Magyarországon és az EU-ban c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU142MTN5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Prugberger Tamás Dsc. egyetemi tanár (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Hilda (PhD) egyetemi docens,

Előtanulmányi kötelezettség: AJEUN131MTN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

 

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a szociális párbeszéd résztvevőit, a szociális párbeszéd fejlődését az EK-ban , valamint  az európai szintű közösségi alku formáit a tárgyalásokat és megállapodásokat.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

Hétfő: 8-10 A/5 204

2016. 09.05.

  1. A szociális párbeszéd fogalma. A közösségi szintű szociális párbeszéd és társadalmi párbeszéd fogalmának különbsége.

előadó:

Tóth Hilda

2016. 09. 12.

A szociális párbeszéd kialakulásának folyamata az EU-ban: Integrációs, és egyéb politikai elméletek hatása.

előadó:

Tóth Hilda

2016. 09. 19..

Az európai szociális párbeszéd fejlődésének szakaszai I.: Konzultáció, concertacion.

 

előadó:

Tóth Hilda

2016. 09. 26.

Az európai szociális párbeszéd fejlődésének szakaszai II.: Autonóm párbeszéd, tárgyalások és megállapodások

előadó:

Tóth Hilda

2016. 10. 03.

Ágazati párbeszédbizottságok kialakulása, fejlődése kezdetektől napjainkig az EU-ban

előadó:

Tóth Hilda

2016. 10.10

Az európai szociális partnerek

Európa közösségi szintű kollektív alku formái

előadó:

Tóth Hilda

2016. 10.17

A szociális párbeszéd szintjei Magyarországon

 

2016. 10.24.

Ágazati párbeszéd Magyarországon I.

előadó:

Tóth Hilda

2016. 10.31.

Pihenőnap

előadó:

Tóth Hilda

2016. 11.07.

A szociális párbeszéd hatása a munkakörülményekre

előadó:

Tóth Hilda

2016. 11.14.

Az európai szociális párbeszéd eddigi eredményei és hatása a magyar jogrendszerre

előadó:

Tóth Hilda

2016. 11.21.

Szociális Párbeszéd szerepe és jelentősége a Lisszaboni szerződésben

előadó:

Tóth Hilda

2016. 11.28.

Új tendenciák a közösségi szintű szociális párbeszédben I.

előadó:

Tóth Hilda

2016. 12. 05.

Új tendenciák a közösségi szintű szociális párbeszédben II.

előadó:

Tóth Hilda

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

 

 

5.         Kötelező tananyag

-          Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog. Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest 2014

-          Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza