Szociálpolitika gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociálpolitika gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU158MTN2

Munkaügyi és Társadalombiztosítási ügyintéző szak Nappali tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

(név, beosztás) (ha eltér a felelőstől)

Előtanulmányi kötelezettség: Szociológia. (BTSZTAJMTN) ai. (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Szociálpolitika (AJAMU132MTN2) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra gyakorlat/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tananyag elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak joggyakorlatával is megismerkedjenek A tárgyhoz kapcsolódó gyakorlati példák bemutatásával, A jogesetek megoldásával kívánja a tárgy elmélyíteni az elméleti oktatás során megszerzett tudást. Az esetek feldolgozása szituációs gyakorlatokon keresztül is történhet

 

 

 

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

J1Tb1

kedd 14-16

A/6 117/a

dr. Mélypataki Gábor

tanársegéd

 

 

 

 

 

 

 

 

II.9.

A szociálpolitika fogalma, helye, szerepe a társadalom életében.

 

A szociálpolitika kapcsolata más tudományterületekkel

II.16.

A szociálpolitika történeti kérdése

 

II. 23.

Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció

 

III. 1.

A szociális ellátórendszer segélyezési típusú ellátásai – otthonközeli, lakhatást biztosító ellátások, benntlakásos ellátások Szociális munka, Gyermekvédelem, Felnőttvédelem

III. 8.

A család, mint szociálpolitikai alapfogalom, generációk különbsége

III.15.

Munkaszüneti nap

III. 22.

Szegénység és segélyezési politika

 

III. 29

Szünet

IV. 5.

Fogyatékosság-fogyatékossági politika

IV. 12.

Hajléktalanság-hajléktalanpolitika

IV. 19.

Mennyi a lét?- Feltétel nélküli alapjövedelem kérdése

IV. 26.

A vidék szociálpolitikai problémái

V. 3.

Az Európai Unió szociálpolitikája

 

V. 10.

Aláíráspótlás

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a gyakorlaton való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató kettőnél több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

A gyakorlat keretében egy zárthelyi dolgozat kerül megírásra melynek keretében feladat megoldás az utolsó előtti konzultáción történik. A gyakorlat értékelésére az önállóan megoldott feladat eredménye alapján és a kiadott csoportos feladatok eredménye alapján kerül sor (80%- 20%).

A csoportos feladatok keretében a gyakorlatvezetők által kiadott kötelező olvasmányok feldolgozása történik.

Az értékelés 5 fokozatú skálán történik.

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközi számonkérés van

.

 

5.         Kötelező tananyag

-        Kovács János: Társadalompolitika, szociálpolitika. Agroinform Kiadó, Bp. 2006.

-        Tomka Béla: Szociálpolitika, Osiris Kiadó, Budapest, 2015

-        Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, Hirscler Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2009

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

-        Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin: A jóléti állam, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2004

-        Jürgen Boeckh, Ernst-Ulrich Huster, Benjamin Benz Sozialpolitik in Deutschland Eine systematische Einführung. 3. Auflage Lehrbuch, VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

-        Eleanor Spaventa, Michael Dougan: Social Welfare And Eu, Hart Publishing, Oxford and Pertland, Oregon, 2005

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

Kötelező jogszabályok, joganyag:

- 1993. évi III. tv. Szociális ellátásokról és igazgatásról

- 38/2012. AB határozat

- 43/2012. AB határozat

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. február 4.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza