Agrárjog diplomás levelező

 

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Agrárjog c. tantárgyból

 tárgykód:AJAMU271D6

Jogász szak diplomás levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279D5 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jogból megismert dologi jogi és kötelmi jogi szabályok alkalmazására, valamint a közigazgatási jog eljárásjogi részének ismeretére épülő tantárgy. A félév során a hallgatók megismerhetik a termőföldek speciális tulajdoni, használati szabályain túl e terület uniós, és egyes tagállami gyakorlatát. A földhasználat speciális szegmenseként megismerkednek az erdő, vad, hal, és vízgazdálkodás szabályaival, valamint a termőterületek speciális nyilvántartásának agrárjogi vetületével, a közjogi és magánjogi nyilvántartások rendszerével. A tantárgy keretében a kereskedelemi jogi ismereteket kiegészítve megismerkedhetnek az agráriumot jellemző üzemrendszerrel, a termelő, feldolgozó üzemek jogi felépítésével, az üzemkiegészítő szervezetekkel, valamint az agráriumban jelentkező köztestületek rendszerével. A hallgatók megismerkedhetnek a mezőgazdaság speciális pénzügyi rendszerével, ezen belül az agrár-adózás, hitelezés és támogatások kérdéseivel.  

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. II. 26. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – Dr. Csák Csilla – 4 óra

Az agrárjog elméleti alapjai

            Az agrárjog történeti fejlődése

Mezőgazdasági földek tulajdonszerzése

A mezőgazdasági földhasználat szabályozása

A mezőgazdasági földek jogi szabályozása Nyugat-Európában

Mezőgazdasági üzemrendszer I. (Integrátori szervezetek)

Mezőgazdasági üzemrendszer II. (Érdekképviseleti rendszer)

 

2016. III. 18. (péntek) – 14-19-ig – XIX. ea. – Dr. Olajos István, Dr. Szilágyi János Ede

Dr. Szilágyi János Ede – 3 óra

Agrárpénzügyek jogi háttere I. (Agrártámogatások, piacszabályozási pillére)

Agrárpénzügyek jogi háttere II. (Agrártámogatások vidékfejlesztési pillére)

 

Dr. Olajos István – 3 óra

Ingatlan nyilvántartás I. (földértékelési rendszerek, ingatlan-nyilvántartás tárgya, részei)

Ingatlan nyilvántartás II. (Ingatlannyilvántartási eljárás)

Az élelmiszerlánc szabályozás I. (Élelmiszerjog, állategészségügy)

Az élelmiszerlánc szabályozás II. (Növényegészségügy, élelmiszerlánc szankciórendszere)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

A konzultációk látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató kettőnél több konzultációt mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A hallgatók két tételt húznak, a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

–        Csák Csilla (szerk.): Agrárjog. Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. (megjelenés alatt)

–        Bobvos Pál, Hegyes Péter: A földforgalom és földhasználat alapintézményei: egyetemi jegyzet. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2015.

–        Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

-          Bobvos Pál: Magyar szövetkezeti jogtan, Szeged, SZTE ÁJTK-JATE Press, 2011.

-          Réti Mária: Szövetkezeti jog, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010.

-          Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

Miskolc, 2016. február 8.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza