Agrár szakigazgatás reformja (szv.) levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Agrárszakigazgatás reformja c. szabadon választható  tantárgyból

 tárgykód: AJAMUALT06L

Jogász szak levelező tagozat

2013/2014. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Orosz Gábor, c. egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja, hogy az évtizedek óta húzódó közigazgatási reformfolyamatok alakulását a hallgatók megismerhessék. A közigazgatási reformokat megelőzően a hallgatók történeti áttekintést kapnak úgy a nemzetközi, mint a magyar szervezeti rendszer alakulásáról, a feladat- és hatáskörök alakulásáról.

Az alternatív tárgy keretében a hallgatóknak lehetősége nyílik betekintést nyerni az agrárszakigazgatás szabályozásának jelenlegi helyzetéről, főleg annak tudatában, hogy a megyei és a szervezetidegen regionális szintű reformok milyen hatást fejtenek ki az agráriumban. Ennek során megismerkedhetnek a reform során jelentkező, illetve felmerülő jogi problémákkal és a szóba jöhető megoldási lehetőségekkel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

A közigazgatás szerepe, különösen a mezőgazdaságra való tekintettel. Az önkormányzatok jogosítványai a mezőgazdasági igazgatásban. A jegyző feladat- és hatásköre a mezőgazdasági igazgatás területén. Az államigazgatás vertikális felépítése az agráriumban. A centrális irányítású államigazgatási szervek az agráriumban megyei és regionális szinten. Az agrárszakigazgatási szervek kapcsolatrendszere más centrális és dekoncentrált szervekkel

A környezetjog kiemelt jelentősége és szerepe az agrárigazgatásban. Pénzügyi finanszírozás hatása az agrárigazgatásra. Az Európai Unió elvárásai az agrárigazgatás területén

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az indexaláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A félév elismerése írásbeli beszámolóval zárul, melynek értékelése három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

5.    Kötelező tananyag

Szilágyi János Ede: Eredetvédelmi kérdések a borjogban. Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.

Csák Csilla ( szerk): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

Bobvos Pál: Agrárjog: egyetemi jegyzet. Szeged, JATE Press, 2011.

Fodor László: Agrárjog, Debrecen, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005.

Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

 

Miskolc, 2014. február

 

Agrár- Munkajogi Tanszék

Vissza