Munkajog

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU07GT3N

Emberi Erőforrás Alapszak Nappali tagozat III. félév

2016/2017 tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A polgári jogból megismert dologi jogi szabályok alkalmazására, valamint a közigazgatási jog általános jogi részének ismeretére épülő tantárgy. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól. A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogi bevezető rendelkezésekkel, a kollektív munkajog intézményrendszerével, és az individuális munkajog fontosabb kérdéseivel, így a munkaviszony létesítésével, tartalmával, megszüntetésével, és a kártérítési felelősség szabályaival

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

Csütörtök: 8-10 A/1 225     

2016. 09.08

Jogi alapvetés, mi is a jog? Jogágisági kérdések

A munkajogi szabályozás történeti fejlődése. Az Mt hatálya.

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 09. 15.

Az Mt. bevezető rendelkezései.

dr. Mélypataki Gábor

2016. 09. 22.

A munkajogviszony, alanyai, létesítésének szabályai.

Munkaszerződés módosítása, munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás.

 

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 09. 29.

A munkajogviszony tartalma. A munkavégzés szabályai, a kötelezettségek rendszere. Az utasítási jog. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 10. 06.

A munkaidőre, és a munka díjazására vonatkozó szabályok az Mt-ben.

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 10.13

A pihenőidők és a szabadságok rendszere és díjazásuk

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 10.20

A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége.

dr. Mélypataki Gábor

2016. 10.27.

Alternatív Zárthelyi dolgozat az előadás első felében

A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése

 

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 11.03.

Atipikus munkavégzési formák II.

dr. Mélypataki Gábor

2016. 11.10.

Atipikus munkavégzési formák II.

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 11.17.

A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások. Munkaügyi jogviták

 

dr. Mélypataki Gábor

2016. 11.24.

A kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok) intézményrendszere.

A munkaügyi érdekképviseleti szervezetek és az érdekegyeztetés. A kollektív szerződés.

dr. Mélypataki Gábor

2016. 11.31

A munkavállalók részvételi joga a vezetésben. A kollektív munkaügyi érdekviták. Sztrájk.

dr. Mélypataki Gábor

2016. 12.08.

Alternatív Zárthelyi dolgozat

dr. Mélypataki Gábor

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 A vizsgajegy megszerzésére azonban megajánlott jegy keretében is lehetőség van, azon hallgatók számára, akik a félév során a meghirdetett két alternatív zárthelyi dolgozatot megírják, és a két dolgozat jegyátlaga legalább közepes. A megajánlott jegy további feltétele, hogy a hallgató háromnál több alkalommal nem hiányozhat az előadásokról. Ennek ellenőrzése érdekében minden órán katalógus formájában ellenőrzésre kerül a jelenlét.

 

5.         Kötelező tananyag

–        Dr. Gecse Istvánné- Dr. Kenderes György – Dr. Tománé dr. Szabó Rita: Jogi alapismeretek, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012

–        Horváth István: Actual questions of public service labour law – legislative recommendations in Hungary, in: PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1:(2) pp. 7-28. (2008)

–        Horváth István: Public Service Labour Law – Questions of Today and Legislative Recommendations In: Dezső Márta (szerk.)Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae: Sectio Iuridica Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. pp. 259-283.
49. tom., 2008

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Gajdusek György: Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: The Road to Professionalisation? In: Neuhold Christine, Vanhoonacker, Sophie, Verhey, Luc(szerk.): Civil Servants and Politics. A Delicate Balance. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillen, 2013.  pp. 123-151. (co-author, with Staronová Katarina)

–        dr. Kis Norbert, Juhász Lilla Mária, dr. Hazafi Zoltán, dr. Horváth Attila, dr. György István, dr. Linder Viktória: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt, 2013

 

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

A vizsgajegy megszerzésére azonban megajánlott jegy keretében is lehetőség van, azon hallgatók számára, akik a félév során a meghirdetett két alternatív zárthelyi dolgozatot megírják, és a két dolgozat jegyátlaga legalább közepes. A megajánlott jegy további feltétele, hogy a hallgató háromnál több alkalommal nem hiányozhat az előadásokról. Ennek ellenőrzése érdekében minden órán katalógus formájában ellenőrzésre kerül a jelenlét.

 

 

Miskolc, 2016. augusztus 31.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza