Kereskedelmi jogi gyakorlat II.


KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) KERESKEDELMI JOGI GYAKORLAT II. c. tantárgyból
tárgykód: AJKER252L8
Jogász osztatlan szak IV. évf. levelező tagozat
2015/2016. tanév 2. félév


Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi adjunktus
Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jogi gyakorlat 1., AJKER252L7
Egyidejű felvétel: Kereskedelmi jog 2., AJKER271L8
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 1

1. A tantárgy feladata és célja
A gazdasági társaságok a gazdasági élet tipikus szereplői. A rájuk vonatkozó szabályok, a társasági jog általános része, továbbá az egyes társaságok joganyagának, a szervesen kapcsolódó cégjogi anyagi jognak az alapos ismerete egy képzett jogász számára elengedhetetlen követelmény.
A csőd-és felszámolási, a végelszámolási, kényszertörlési eljárások kapcsán célkitűzés e jogintézmények megértése, az eljárások folyamatának megismertetése és az összefüggések feltárása.
A tantárgy feladata annak biztosítása, hogy a hallgatók az előadáson elhangzott elméleti ismereteket jogeseteken, feladatokon, példákon keresztül gyakorolják, elmélyítve, pontosítva ismereteiket, továbbá elsajátítsák az elmélet gyakorlati átültetésének készségét.

2. A tantárgy tematikus leírása

Kereskedelmi jogi gyakorlat II.

2016. IV. 29. (péntek) – 14.10-15.50-ig – XVIII. ea. – Dr. Barta Judit

 

Aláírás-pótlás

2016. V. 13. (péntek) 14-15-ig – XVIII. ea. – Dr. Barta Judit

 

1. Alapelvek. A gazdasági társaságok alapvető szabályai. A társaság keletkezése. A létesítő okirat alakja, tartalma, módosítása. Előtársaság. Társasági jogviták.
2. A gazdasági társaság legfőbb szerve. Vezető tisztségviselők. A társaság képviselete.
3. Könyvvizsgáló, FB.
4. Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata, tagkizárás. Kisebbségi jogok védelme.
5. Kkt. és Bt.
6. Korlátolt felelősségű társaság I.
7. Korlátolt felelősségű társaság törzstőke-emelés és leszállítás.
8. Zrt.
9. Nyrt.
10. Társaságok jogutód nélküli megszűnése. Hitelezővédelem.
11. Átalakulás általános szabályai.
12. Végelszámolás, vagyonrendezési eljárás, kényszertörlés.
13. Csődeljárás.
14. Felszámolási eljárás I. (fogalom, alanyok, eljárás megindítása, eljárás menete, felszámolás befejezése)
15. Felszámolási eljárás II. (Érvénytelenség a felszámolási eljárásban, a felszámoló jogállása)

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék jelenléti ív aláírásával ellenőriz.
A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei
A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5) gyakorlati jegy. Aki a gyakorlaton megjelenik, megajánlott közepes érdemjegyet kap. A jeles, illetve jó eredményért a pótírásbelivel egyidejűleg lehet írásban javítani.
A nem megjelentek pótírásbelit írnak, ami a tanszék oktatói által kiválasztott munkafüzet feladatok önálló megoldását jelenti. Legalább a maximális pontszám 60%-át el kell érni az elégséges gyakorlati jegyhez, 70 % közepes, 80% jó, 90% szükséges a jeles minősítéshez.
A pótírásbelizők aláírásának feltétele a jelenlét.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

5. Kötelező tananyag
1. Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései: egyetemi tankönyv. Miskolc, 2012. Novotni Alapítvány
2. Társasági jogi jegyzet írás alatt.

6. Ajánlott tananyag
1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
2. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
3. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

7. Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. február 5.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Vissza