Európai munkajog, különös tekintettel a hazai jogharmonizációs követelményekre

Tantárgyi program

2010/11/2.

 

 

Tantárgy kódja: AJAMUALT008

                                AJAMUALT016

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Európai munkajog, különös tekintettel a hazai jogharmonizációs követelményekre 1. - alternatív.

 

Heti (félévi) óraszám: heti 2 óra

 

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat):

beszámoló

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Munka-és Agrárjogi tanszék

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele (tantárgyi kód):

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tárgy segíti munkajog c. tárgy tételes joganyag elsajátításában, speciális információk megszerzésében. Az alternatív tárgy a hallgatók európai uniós tanulmányait fejleszti, ráépülve a korábban megszerzett Európai Uniós ismertekre.

 

Tananyag leírása:

A tárgyban feldolgozott témakörök:

I. félév

 1. Az európai munkajog forrásai, kapcsolatuk a tagállamok nemzeti munkajogának forrásaival és kihatásuk a magyar munkajogra
 2. Az érdekvédelmi szervezkedési szabadság  ESzCh alapján, az ezzel összefüggő diszkrimináció tilalma
 3. Az érdekegyeztetési tárgyalások rendszere az ESzCh, valamint a 98. sz. ILO egyezmény alapján,
 4. Kollektív szerződések az EU tagállamokban a Biz. Ch. koalíciós szabadsága, valamint a 77/987. sz. irányelv (munkáltatói jogutódlásról) tükrében,
 5. Kollektív munkaügyi érdekviták és a munkaküzdelem az EU tagállamokban Az üzemi alkotmányjog (üzemi tanács és üzemi megállapodás) az egyes tagállamokban. Az európai üzemi tanács és az erről szóló EK irányelv,
 6. Az individuális munkajogi szabályozás fejlődése és alakulása a nyugat-európai polgári jogban, kereskedelmi jogban és az ipari ágazatok jogában, valamint az európai uniós szabályozás áthatása.
 7. A munkadíjazás, a munkabér védelme a munkáltató fizetésképtelensége, csőd-, és felszámolási eljárás esetén a bérgarancia alapról szóló EU-irányelv tükrében;

A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei különös tekintettel a munkavállalónak a munkáltatóval szembeni verseny tilalmára, valamint a erről szóló külön megállapodás;

 

II. félév

 1. A munkajogviszony keletkezése, a munkaszerződés, a cselekvőképesség kérdése a munkaszerződés megkötésénél, a határozatlan és a határozott időtartamú munkaszerződés a nyugat-európai nemzeti jogokban és az uniós normákban;
 2. A munkaszerződés tartalmának jogi rendezése:

munkaidő, pihenőidő, szabadság és a munkadíjazás a nyugat-európai nemzeti jogokban és az európai uniós irányelvekben;

 1. A munkaviszonyból származó felelősség a nyugat-európai munkajogban, valamint a vezető alkalmazotti jogviszony
 2. A társadalombiztosítás nyugat-európai rendszere az Európai Szociális Charta és a az EU normák tükrében;
 3. Az egészségbiztosítási rendszerek az EU-tagállamaiban;
 4. A kétpilléres nyugellátási rendszerek az EU-tagállamaiban;
 5. A balesetbiztosítási rendszerek az EU-tagállamaiban;
 6. Az EU tagállamok szociális rendszere általában: a) a foglalkoztatástámogatás és segélyezés intézménye, az aktív és passzív támogatások rendszere.

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. A szóbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el az alternatív tárgy tananyagát, A beszámoló értékelése 3 fokozatú /kiválóan megfelelt (5) – megfelelt (3) - nem megfelelt(1)/ minősítéssel történik.

 

Tananyag részletezése:

1. Előadások anyaga

2. Írott tananyag:

-Dr. Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka-és közszolgálati jog, KJK Kiadó, 2000.

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: írásvetítő

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: az alternatív tárgy vezetője által kiadott hazai és külföldi jogirodalom feldolgozása

 

Vissza