Egészségbiztosítási jog záróvizsga felkészítő nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Egészségbiztosítási jog záróvizsga felkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU163MTN6

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III.évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr.Kenderes György egyetemi docens.(név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Tantárgy oktatója: Hosszú Zsuzsanna óraadó

Előtanulmányi kötelezettség: (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 0 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja, hogy a III. évfolyamos hallgatók záróvizsgára való felkészülésének elősegítése, az elméleti anyag és a hatályos tételes jogi szabályok szisztematikus összefoglalása

A tantárgy célja, hogy átfogóan ismertesse az egészségbiztosítás ellátásaira vonatkozó szabályokat. Így a hallgatók összefoglaló ismereteket szereznek a pénzbeli ellátásokról, a baleseti ellátásokról, a jogorvoslat, az igényérvényesítés szabályairól.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

            Kedd 14-16 A/1 226

 

II.10.

Az egészségügyi ellátórendszer felépítése (alapellátás, járóbeteg, fekvőbeteg szakellátás) Az egészségbiztosítás alapelvei, az ellátásokra jogosultak köre

Hosszú Zsuzsanna óraadó

II. 17.

A kötelező egészségbiztosítási ellátások rendszere

Hosszú Zsuzsanna óraadó

II.24

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása (43/1999. (III.3. Korm r.)

Hosszú Zsuzsanna óraadó

III. 3

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. A táppénz

Hosszú Zsuzsanna óraadó

III. 10.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. A terhességi gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj

Hosszú Zsuzsanna óraadó

III.17.

A pénzbeli ellátások iránti igény érvényesítése. Visszafizetési és megtérítési igény

Hosszú Zsuzsanna óraadó

 

(A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A Tantárgyból nincs külön  vizsga.

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

-                                             a társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv.

-                     a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2015. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza