Igazságügyi igazgatási alapszak

Az igazságügyi ügyintéző főiskolai képzés 2002-ben indult levelező formában. 2006-tól az új képzés struktúrának megfelelően a szak a bolognai rendszer szerint átalakult, s a neve igazságügyi igazgatási alapszakra változott A 6 féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jogi alapismereteik, különösen az eljárásjogokban szerzett jártasságuk, valamint az igazságügy szervezetének és ügyvitelének ismerete birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek az igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. A megszerezhető BA oklevél elhelyezkedést biztosít az igazságszolgáltatás (bíróságok, ügyészségek), és különösen a közigazgatás valamennyi területén (önkormányzat, rendőrség, földhivatal, adó- és vámhatóság, stb.). A képzés levelező tagozaton folyik, azonban a 2014/15. tanévtől meghirdetésre került nappali tagozatos formában is. Az ismeretek további bővítésére a közigazgatási mesterszakot ajánljuk hallgatóinknak, melynek elvégzésével magasabb szintű, mesterszakos diplomát vehetnek át.

 

- Kredit alapú MINTATANTERV A 2006/2007. tanév I. félévében kezdett hallgatókra érvényes

- Kredit alapú MINTATANTERV A 2005/2006. tanév I. félévében kezdett hallgatókra érvényes

- Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat mintatanterve 2014. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat mintatanterve 2017. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat mintatanterve 2018. szeptember 1-től

- Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat mintatanterve 2014. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat mintatanterve 2016. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat mintatanterve 2017. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat mintatanterve 2018. szeptember 1-től

Jogi felsőoktatási szakképzettség esetén Alapszakon és jogász szakon beszámítható kreditek 2017

Jogi asszisztens végzettség beszámítási tájékoztató 2017

Jogi felsőoktatási szakképzettség esetén Alapszakon és jogász szakon beszámítható kreditek 2018

Jogi asszisztens képzettség esetén Alapszakon és jogász szakon beszámítható kreditek 2018

Tantárgyi tematikák

 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

jogszabály alapján

a 2017/18. tanévben kezdett évfolyam esetében irányadó Képzési és kimeneti követelmények

  

IGAZSÁGÜGYI IGAZGAZÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

képzési és kimeneti követelményei

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: igazságügyi igazgatási (Judicial Administration)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

- szakképzettség: igazságügyi szervező

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Judicial Administration Manager

3. Képzési terület: jogi

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

- a szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 380

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1.Az igazságügyi szervező

a) tudása

- Ismeri a szakmájához szükséges társadalomtudományi alapismereteket.

- Ismeri a társadalomtudományok főbb elméleteit és irányzatait, különösen azokat, melyek kapcsolódnak az igazságügyi igazgatáshoz.

- Ismeri a szakma folytatásához nélkülözhetetlen jogi alapismereteket, az alapvető jogintézmények működését.

- Ismeri a jogszociológia főbb elméleteit és megállapításait az igazságügyi igazgatás vonatkozásában.

- Ismeri az igazgatástörténet főbb korszakait és azok sajátosságait, intézményeit, különös tekintettel a magyar közigazgatás és igazságszolgáltatás történetére és intézményeire.

- Ismeri a közigazgatás és az igazságszolgáltatás statisztikai és informatikai vonatkozásait.

- Ismeri a magyar bíróság szervezet- és igazgatási rendszerét.

- Ismeri a szakmájához kapcsolódó terület alapvető pénzügyi és közgazdasági helyzetét és szabályozását.

- Ismeri a közszolgálati és munkajog alapjait.

- Ismeri a polgári peres és nemperes eljárás, a büntetőeljárás és a bírósági ügyiratkezelés alapjait.

- Ismeri a közigazgatási eljárást.

- Ismeri a főbb jogágak alapvető szabályait és működését.

- Rendelkezik iratkezelési, szerkesztési alapismeretekkel, a jogi, jogászi írás alapelemeivel. Ismeri a jogi dokumentumok szerkesztésének szabályait és technikáit.

- Ismeri a szervezet, a szervezeti kultúra, szervezeti munka alapjellemzőit.

b) képességei

- Képes az alapozó társadalomtudományi ismertetek releváns alkalmazására, társadalmi problémák megértésére. Érzékeny a szakmai és társadalmi problémákra.

- Képes a jogi, igazgatási és igazságügyi alapozó ismeretek alkalmazására munkája során.

- Képes a munkájában felismerni az adekvát jogi területek adaptálható ismeretanyagát, és tudja alkalmazni azokat a felmerülő kérdések kapcsán. Ismeretei alapján képes a joggal, társadalmi jelenségekkel kapcsolatos viták, ellentmondások, dilemmák értelmezésére és vélemény kialakítására.

- Képes az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.

- Képes az igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában problémák megoldására.

- Képes az ügyvédi, jogtanácsosi munka szakszerű segítésére.

- Képes az igazságügyi szervezői-vezetői feladatok ellátására.

- Képes a jogi dokumentumok előkészítésével, jogi tanácsadással kapcsolatos adminisztratív munka elvégzésére.

- Kommunikációs kompetenciái segítségével képes a közvetítésre a különböző álláspontok között.

- Képes idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezésére, feldolgozására képes idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeit is alkalmazó kommunikációra.

c) attitűdje

- Nyitott a különböző álláspontokra, a konfliktusban álló felek közötti közvetítésre.

- Tiszteli és elfogadja az eltérő véleményeket.

- Nyitott a problémák megoldására, új területek befogadására.

- Elkötelezett a szakmai együttműködésre az ügyfelekkel és más szereplőkkel.

- Tiszteli az ügyfelek személyiségi jogait.

- Elkötelezett a nyílt és egyenrangú kommunikáció mellett.

- Nyitott a szakmai továbbképzésen való részvételre és kész folyamatos, önálló tanulásra, új ismeretek megszerzésére.

- Elkötelezett a minőségi feladatvégzés, az igényes és minőségi munka mellett.

d) autonómiája és felelőssége

- Szakmai kompetenciája határai között önállóan közreműködik az igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában.

- Pontosan végzi munkáját, törekszik a formai világosságra az írott és verbális feladatteljesítés során.

- Munkájában figyelembe veszi az ügyfelek szempontjait, törekszik azok érvényesítésének és alátámasztására a jogszabályi keretek között.

- Tevékenysége közben betartja a titoktartási szabályokat.

- Felelősséget vállal a köz érdekében végzett munkáért.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- társadalomtudományi (társadalomelméleti, szociológiai, jogi és jogszociológiai, igazgatástörténeti, kommunikációs), továbbá statisztikai és informatikai alapismeretek 40-60 kredit;

- igazságügyi szakmai ismeretek (igazgatástörténet, szakigazgatási, pénzügyi, közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi; igazságügyi, eljárásjogi ismeretek, ágazati tudományok főbb területeit felölelő ismeretek és szakmai ismeretek az ügyvédi, közigazgatási, bírói, ügyészi munkával kapcsolatban) 95-125 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, legalább 40 óra időtartamú gyakorlat az ügyvédi, közigazgatási, bírói, ügyészi feladatok ellátásához kapcsolódó szervezeteknél, intézményekben.

 

Vissza