Polgári jog I. (nappali) előadás és gyakorlat

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog I. c. tantárgyból

TANTÁRGYI TEMATIKA

Igazságügyi igazgatási alapszak

2018/19/1. félév

Polgári jog I.

 

Tantárgy neve:

Polgári jog I.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT152IÜN3 (nappali)

AJPJT131IÜN3 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 3. félév

Előfeltétel: Jogi alaptan 2.

(AJJOE150IÜN2, AJJOE150IÜL2)

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog négy féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül. Az első szemeszterben a hallgatók megismerkednek a polgári jogi dogmatika alapjaival az általános tanok keretében, továbbá e félév feladatát képezi a személyek joga, benne a jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi személyek és a személyiségvédelem tárgyrészek, valamint a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganya-gát átfogó szellemi alkotások témakör feldolgozása Ezen kívül, az első szemeszter második felé-ben a hallgatók a dologi jog tárgykörének szabályrendszerét ismerik meg, így az előadások anyaga kitér a tulajdonjog, a birtokjog és a korlátolt dologi jogok szabályaira, a félév végén pedig a törvényes és a végrendeleti öröklést átfogó öröklési joggal ismerkednek meg.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T12

képesség: K3, K6

attitűd: A1, A8

autonómia és felelősség: F1, F2, F4

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali tagozat: Csütörtök 12-14-ig – XXI. ea. – Dr. Leszkoven László (100%)

 

levelező tagozat:

2018. X. 26. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 309. – Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

2018. XI. 17. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 309. – Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

2018. XI. 23. (péntek) – 15.10-17.40-ig – A/1. 307. – Dr. Pusztahelyi Réka – 3 óra

2018. XII. 07. (péntek) – 12.30-15-ig – A/1. 307. – Dr. Pusztahelyi Réka – 3 óra

 

 1. Általános rész I. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya. A jogviszony tárgya. A jogviszony tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.).
 2. Általános rész II.  A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.
 3. Személyek joga I. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és a jogi személyek. A jogképesség kezdete és megszűnése.
 4. Személyek joga II.  Cselekvőképességre vonatkozó szabályok.
 5. Személyek joga III.  A jogi személy mibenléte, kritériumai. A jogi személyek közös szabályai. Egyes jogi személyek. Az egyesület.
 6. Személyek joga IV.  Az alapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.
 7. A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. A jogi személyek személyiségvédelme. A személyhez fűződő jogok megsértésének polgári jogi jogkövetkezményei.
 8. Szellemi alkotások joga. A szellemi alkotásokról általában. A szerzői alkotás kritériumai.  A szerző személyéhez fűződő és vagyoni jogai. Szerzői jogbitorlás. Egyes műszaki szellemi alkotások bemutatása: szabadalom, használati mintaoltalom, know-how. Formatervezési mintaoltalom. Bevezetés a védjegyjogba.
 9. Dologi jog I. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). A tulajdonjog megszerzése és megszűnése.
 10. Dologi jog II. Birtokjogviszony, birtokvédelem.
 11. Dologi jog III. A közös tulajdon. Eredeti és származékos szerzésmódok. A korlátolt dologi jogok.
 12. Dologi jog IV.  A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.
 13. Öröklési jog I. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai.
 14. Öröklési jog II.  A végintézkedésen alapuló öröklés.   A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

Kötelező irodalom:

 1. Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)
 2. Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)

 

Ajánlott irodalom:

 1. Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 2. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 3. Barzó Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
 4. Barzó Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
 5. Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

 

A tantárgy tételsora elérhető itt.

TANTÁRGYI TEMATIKA

Igazságügyi igazgatási alapszak

2018/19/1. félév

Polgári jogi gyakorlat 1.

Tantárgy neve:

Polgári jogi gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT153IÜN3

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 3. félév

Előfeltétel: -

Óraszám: 1 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasz-szikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog négy féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül. Az első szemeszterben a hall-gatók megismerkednek a polgári jogi dogmatika alapjaival az általános tanok keretében, továbbá e félév feladatát képezi a személyek joga, benne a jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi szemé-lyek és a személyiségvédelem tárgyrészek, valamint a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganya-gát átfogó szellemi alkotások témakör feldolgozása Ezen kívül, az első szemeszter második felé-ben a hallgatók a dologi jog tárgykörének szabályrendszerét ismerik meg, így az előadások anyaga kitér a tulajdonjog, a birtokjog és a korlátolt dologi jogok szabályaira, a félév végén pedig a törvé-nyes és a végrendeleti öröklést átfogó öröklési joggal ismerkednek meg.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T12

képesség: K3, K6

attitűd: A1, A8

autonómia és felelősség: F1, F2, F4

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali tagozat:

Igi1. – Hétfő 12-13-ig – A/1. 307. – Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Igi2. – Hétfő 13-14-ig – A/1. 307. – dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

 

 1. Általános rész I. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya. A jogviszony tárgya. A jogviszony tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.).
 2. Általános rész II.  A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.
 3. Személyek joga I. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és a jogi személyek. A jogképesség kezdete és megszűnése.
 4. Személyek joga II.  Cselekvőképességre vonatkozó szabályok.
 5. Személyek joga III.  A jogi személy mibenléte, kritériumai. A jogi személyek közös szabályai. Egyes jogi személyek. Az egyesület.
 6. Személyek joga IV.  Az alapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.
 7. A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. A jogi személyek személyiségvédelme. A személyhez fűződő jogok megsértésének polgári jogi jogkövetkezményei.
 8. Szellemi alkotások joga. A szellemi alkotásokról általában. A szerzői alkotás kritériumai.  A szerző személyéhez fűződő és vagyoni jogai. Szerzői jogbitorlás. Egyes műszaki szellemi alkotások bemutatása: szabadalom, használati mintaoltalom, know-how. Formatervezési mintaoltalom. Bevezetés a védjegyjogba.
 9. Dologi jog I. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). A tulajdonjog megszerzése és megszűnése.
 10. Dologi jog II. Birtokjogviszony, birtokvédelem.
 11. Dologi jog III. A közös tulajdon. Eredeti és származékos szerzésmódok. A korlátolt dologi jogok.
 12. Dologi jog IV.  A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.
 13. Öröklési jog I. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai.
 14. Öröklési jog II.  A végintézkedésen alapuló öröklés.   A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

A gyakorlatokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen a gyakorlatokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozat megírására a 48. héten kerül sor. A zárthelyi dolgozatnak 5 fokozatú az értékelése az alábbiak szerint:

0-59% elégtelen

60-69% elégséges

70-79% közepes

80-89% jó

90% felett jeles

Kötelező irodalom:

 1. Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)
 2. Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)

 

Ajánlott irodalom:

 1. Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 2. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 3. Barzó Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
 4. Barzó Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
 5. Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

 

 

Vissza