Közigazgatástechnológia

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatástechnológia c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI108ISZN4 

Igazgatásszervező alapképzési szakos nappali tagozatos hallgatók részére

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója:  dr. Szabó Balázs egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: AJKOI109ISZN4

Óraszám: 1 óra / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerjék a közigazgatás működési kategóriáit, működési folyamatait, valamint az azokat támogató technikákat. Ugyancsak célja a stúdiumnak, a közigazgatási munkafolyamatok racionalizálási lehetőségének bemutatása, ide értve az ügyiratkezelés kérdéseit, valamint a különböző technikai eszközök közigazgatási alkalmazásának lehetőségeit is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. A közigazgatás működési kategóriái I.

2. A közigazgatás működési kategóriái II.

3. A közigazgatás működési folyamatai I.

4. A közigazgatás működési folyamatai II.

5. A közigazgatás működési folyamatai III.

6. A közigazgatás működési folyamatai IV.

7. A közigazgatást támogató technikák I.

8. A közigazgatást támogató technikák II.

9. A közigazgatási munkafolyamatok racionalizálása I.

10. A közigazgatási munkafolyamatok racionalizálása II.

11. A közigazgatási munkafolyamatok racionalizálása III.

12. Az ügyiratkezelés

13. A közigazgatási munkafolyamatok technikai eszközökkel való támogatása I.

14. A közigazgatási munkafolyamatok technikai eszközökkel való támogatása II.

15. A közigazgatási munkafolyamatok technikai eszközökkel való támogatása III.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

-    A konzultációkon elhangzottak

-    Torma András: Közigazgatás-technológia  

-    Bevir, Mark: Key Concepts in Governance.( Los Angeles, 2009)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

  • Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban. (Virtuóz Kiadó Budapest 2002.) 3., 4. fejezete.
  • Dudás Ferenc: Az egymenetes ügyintézés a gyakorlatban. Állam és Igazgatás 1987/4. szám
  • Csizmadia Andor: Racionalizálási törekvések a magyar közigazgatásban. Állam és Igazgatás 1971/1. szám.
  • Osborne, David – Gaebler,Ted : Reinventing Government. (New York, 1993. Penguin)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2015. február

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza