Szakigazgatás 1. gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Szakigazgatás gyakorlat 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI107ISZN4 

Igazgatásszervező alapképzési szakos nappali tagozatos hallgatók részére

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Szabó Balázs

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: AJKOI106ISZN4

Óraszám: 2/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közi­gaz­ga­tási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. A szakigazgatás helye a közigazgatási jogban

2. Területi-műszaki igazgatás

3. A kisajátítás szabályai

4. Az építésügyi igazgatás

5. A területfejlesztés

6. Védelmi igazgatás

7. Rendészeti igazgatás

8. Honvédelmi igazgatás

9. Nemzetbiztonsági igazgatás

10. Népesség-nyilvántartás

11. Humán igazgatás

12. Egészségügyi igazgatás

13. Oktatási igazgatás

14. Kulturális igazgatás

15. Gyermekvédelmi igazgatás

 

3.    A gyakorlat elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. A gyakorlatok látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A gyakorlat értékelése

A gyakorlaton a hallgatók feladatlapokat írnak meg, amelyeknek értékelése során legfeljebb 100 pontot szerezhetnek. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 50 pontig

Elégséges: 50 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

5.    Kötelező tananyag

-  Szakigazgatási ismeretek (szerk.: Nyitrai Péter, Miskolci Egyetemi Kiadó 2014. megjelenés alatt)

-  Magyar Közigazgatási Jog Különös rész (Szerk.: Ficzere Lajos) OSIRIS Kiadó, 2006.

- Finszter Géza: A rendőrség joga ORFK Kiadvány Budapest, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

- Fejezetek szakigazgatásaink köréből (Szerk.: Lapsánszky András) Complex Kiadó Budapest,  2013. (vonatkozó fejezetei)

- Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Szerk.: Szamel – Balázs – Gajduschek – Koi) Complex Kiadó Budapest, 2011.

- Patrick O’Morain: The Health of the Nation: The Irish Healthcare System 1957-2007. Dublin, 2007.

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2015. február

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza