Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 1.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 1.

Tárgykód: AJKOI103ISZL2

 

Igazgatásszervező alapképzési szakos hallgatók részére

Levelező tagozat

2013/2014. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Nyitrai Péter

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 18 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 6

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja kettős. Egyfelől az, hogy a közigazgatás alapintézményei körében a hallgatók megismerjék a közigazgatás és társadalmi környezetének kapcsolatát, a közigazgatás szervezetét, funkcióit és feladatait, továbbá személyi állományát. Másfelől az, hogy a közigazgatási jog körében a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog, mint jogág kialakulásának körülményeivel, a magyar jogrendszerben elfoglalt helyével, valamint forrásaival és sajátos jellemzőivel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A közigazgatás alapintézményei
 2. A közigazgatás és társadalmi környezete
 3. A közigazgatás szervezete
 4. A közigazgatás funkciói és feladatai
 5. A paraadminisztráció
 6. A közigazgatás személyzete
 7. Közigazgatási jogi alapintézmények
 8. Az államhatalmi ágak megosztásának körülményei és következményei
 9. A közigazgatás és a közigazgatási jog önállóságának megjelenése
 10. A közigazgatási jogtudomány eredményei
 11. A közigazgatási jog fogalma és helye a jogrendszerben
 12. A közigazgatási jog forrásai
 13. A közigazgatási jogi norma
 14. A közigazgatási jogviszony
 15. Záró konzultáció

      

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

- Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. Budapest (HVGORAC) 2005.

 

- Kalas Tibor (szerk.): Közigazgatási jog 1. - Magyar közigazgatási jog Általános rész I. vonatkozó fejezetei. Miskolc (Miskolci Egyetemi Kiadó) 2012.

- Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

 

6.    Ajánlott irodalom

- Torma András: Közigazgatási struktúraváltás Magyarországon. Magyar Közigazgatás 2004/12. szám

- Lőrincz Lajos: A magyar közigazgatási jog változásai 1990-től (In: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005. Szerk: Jakab András – Takács Péter) Gondolat – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007

- Henri Fayol and Constance Storrs: General and Industrial Management, Martino Fine Books (August 7, 2013) ISBN-10: 1614274592, ISBN-13: 978-1614274599

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

 

 

Miskolc, 2014. február

 

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza