Informatika gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Informatika gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI102ISZL2

Igazgatásszervező alapszak levelező tagozat

2013/2014. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 4 óra/ félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók az Informatika c. tárgy oktatása során megszerzett ismereteket a gyakorlatban is megismerhessék. Bemutatásra kerülnek az informatikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a gyakorlatban.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs társadalom és a közigazgatás, informatika és közigazgatás
 2. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége, a közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer
 3. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat, az Európai Unió tagállamai közötti adatcsere
 4. Az elektronikus ügyintézés jogi szabályozása, számítógépes információ-rendszerek a közigazgatásban

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

4.         Számonkérés követelményei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen:

0 – 50 pontig

Elégséges:

51 – 64 pontig

Közepes:

65 – 77 pontig

Jó:

78 – 90 pontig

Jeles:

91 – 100 pontig

5.         Kötelező tananyag

 1. Torma András: Informatika c. egyetemi jegyzet (http://jogikar.uni-miskolc.hu/kozigazgatasi_jogi_tanszek_tansegedletek)
 2. Csáki Gyula Balázs: „Elektronikus közigazgatás” akkor és most (In: Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére, szerk.: Torma András, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008.)
 3. Szittner Károly: Az elektronikus közigazgatás kezdetei Magyarországon (Magyar Közigazgatás 2003. évi 3-4. szám)
 4. Thomas Hoeren: Internet- und Kommunikationsrecht: Praxis-Lehrbuch, Schmidt , Dr. Otto (Dec 2007), ISBN-10: 3504420510, ISBN-13: 978-3504420512

6.         Ajánlott irodalom

 1. Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2004 - 2013. évi számai
 2. Budai Balázs Benjámin: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete E-government Tanulmányok 2005 E-government Alapítvány Budapest, 2005.
 3. Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 4. Prof. Dr. Michael Kloepfer - Dr. Andreas Neun: Informationsrecht, Verlag C.H. Beck München 2002, ISBN 978 3 406 48401 8

Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2014. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza