Közigazgatástechnológia gyakorlat

  

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatástechnológia gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI109ISZL4 

Igazgatásszervező alapképzési szakos levelező tagozat hallgatók részére

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár, dr. Szabó Balázs egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: AJKOI107ISZL4

Óraszám: 4 óra /félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közi­gaz­ga­tási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. A közigazgatás működési kategóriái, A közigazgatás működési folyamatai

2. A közigazgatást támogató technikák

3. A közigazgatási munkafolyamatok racionalizálása, Az ügyiratkezelés

4. A közigazgatási munkafolyamatok technikai eszközökkel való támogatása

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A vizsgára bocsátás feltételei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban vagy írásban történik.

 

5.    Kötelező tananyag

   A gyakorlaton elhangzottak

 

6.    Ajánlott irodalom

  • Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban. (Virtuóz Kiadó Budapest 2002.) 3., 4. fejezete.
  • Dudás Ferenc: Az egymenetes ügyintézés a gyakorlatban. Állam és Igazgatás 1987/4. szám
  • Csizmadia Andor: Racionalizálási törekvések a magyar közigazgatásban. Állam és Igazgatás 1971/1. szám.
  • Osborne, David – Gaebler,Ted : Reinventing Government. (New York, 1993. Penguin)

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2015. február

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza