Informatika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Informatika c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI101ISZN2

Igazgatásszervező alapszak nappali tagozat

2013/2014. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: AJKOI102ISZN2

Óraszám/hét: 2 óra/ hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 4

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informatika alapjaival, így különösen az informatika fogalmával, tárgyával és módszerével, az informatika kialakulásával, az informatika tagozódásával, a nyilvántartások jelentőségével az informatikában. Bepillantást nyerhetnek a hallgatók az információs rendszerek és az információkezelés eszközeinek világába. Elektronikus közigazgatás informatikai alapjainak bemutatása.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs társadalom és a közigazgatás I.
 2. Az információs társadalom és a közigazgatás II.
 3.  Az információs társadalom és a közigazgatás III.
 4. Informatika és közigazgatás
 5. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége I.
 6. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége II.
 7. A közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer I.
 8. A közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer II.
 9. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat I.
 10. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat II.
 11. Az Európai Unió tagállamai közötti adatcsere
 12. Az elektronikus ügyintézés jogi szabályozása I.
 13. Az elektronikus ügyintézés jogi szabályozása II.
 14. Számítógépes információ-rendszerek a közigazgatásban I.
 15. Számítógépes információ-rendszerek a közigazgatásban II.

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

4.         Vizsgakövetelmények leírása

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

5.         Kötelező tananyag

 1. Torma András: Informatika c. egyetemi jegyzet (http://jogikar.uni-miskolc.hu/kozigazgatasi_jogi_tanszek_tansegedletek)
 2. Csáki Gyula Balázs: „Elektronikus közigazgatás” akkor és most (In: Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére, szerk.: Torma András, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008.)
 3. Szittner Károly: Az elektronikus közigazgatás kezdetei Magyarországon (Magyar Közigazgatás 2003. évi 3-4. szám)
 4. Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest 2002.
 5. Thomas Hoeren: Internet- und Kommunikationsrecht: Praxis-Lehrbuch, Schmidt , Dr. Otto (Dec 2007), ISBN-10: 3504420510, ISBN-13: 978-3504420512

6.         Ajánlott irodalom

 1. Budai Balázs Benjámin: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete E-government Tanulmányok 2005 E-government Alapítvány Budapest, 2005.
 2. Budai Balázs Benjámin - Sükösd Miklós: M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
 3. Budai Balázs Benjámin - Szentkirályi-Holota Szabolcs: Az elektronikus kormányzat jogi környezete. E-government Alapítvány, Budapest, 2005.
 4. Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 5. Prof. Dr. Michael Kloepfer - Dr. Andreas Neun: Informationsrecht, Verlag C.H. Beck München 2002, ISBN 978 3 406 48401 8

Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2014. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza