Informatika gyakorlat

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Informatika gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI102ISZN2

Igazgatásszervező alapszak nappali tagozat

2013/2014. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/ hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók az Informatika c. tárgy oktatása során megszerzett ismereteket a gyakorlatban is megismerhessék. Bemutatásra kerülnek az informatikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a gyakorlatban.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs társadalom és a közigazgatás I.
 2. Az információs társadalom és a közigazgatás II.
 3.  Az információs társadalom és a közigazgatás III.
 4. Informatika és közigazgatás
 5. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége I.
 6. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége II.
 7. A közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer I.
 8. A közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer II.
 9. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat I.
 10. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat II.
 11. Az Európai Unió tagállamai közötti adatcsere
 12. Az elektronikus ügyintézés jogi szabályozása I.
 13. Az elektronikus ügyintézés jogi szabályozása II.
 14. Számítógépes információ-rendszerek a közigazgatásban I.
 15. Számítógépes információ-rendszerek a közigazgatásban II.

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

4.         Számonkérés követelményei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen:

0 – 50 pontig

Elégséges:

51 – 64 pontig

Közepes:

65 – 77 pontig

Jó:

78 – 90 pontig

Jeles:

91 – 100 pontig

5.         Kötelező tananyag

 1. Torma András: Informatika c. egyetemi jegyzet (http://jogikar.uni-miskolc.hu/kozigazgatasi_jogi_tanszek_tansegedletek)
 2. Csáki Gyula Balázs: „Elektronikus közigazgatás” akkor és most (In: Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére, szerk.: Torma András, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008.)
 3. Szittner Károly: Az elektronikus közigazgatás kezdetei Magyarországon (Magyar Közigazgatás 2003. évi 3-4. szám)
 4. Thomas Hoeren: Internet- und Kommunikationsrecht: Praxis-Lehrbuch, Schmidt , Dr. Otto (Dec 2007), ISBN-10: 3504420510, ISBN-13: 978-3504420512

6.         Ajánlott irodalom

 1. Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2004 - 2013. évi számai
 2. Budai Balázs Benjámin: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete E-government Tanulmányok 2005 E-government Alapítvány Budapest, 2005.
 3. Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 4. Prof. Dr. Michael Kloepfer - Dr. Andreas Neun: Informationsrecht, Verlag C.H. Beck München 2002, ISBN 978 3 406 48401 8

Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2014. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza