Közigazgatási jog 1.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási jog 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI131IÜ2

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Balázs, Cseh Gergely

Előtanulmányi kötelezettség: AJALK131IÜ1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 14 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a közigazgatás és a közigazgatási jog főbb elméleti kérdéseivel, a közigazgatás szervezetére vonatkozó joganyaggal, valamint a magyar közigazgatás főbb igazgatási ágaival annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a közigazgatási jogalkalmazás kérdéseinek megoldásához.

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Az igazgatás
 2. A közigazgatás fogalma
 3. A közigazgatási jog alapfogalmai
 4. A közigazgatás személyzete
 5. A közigazgatási szerv, a közigazgatás szervezeti rendszere
 6. A közigazgatás központi szervei
 7. A közigazgatás területi és helyi szervei
 8. A közigazgatási anyagi jog egyes területei.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. A kollokviumra történő jelentkezés a vizsgaidőszakot megelőző két hét első napjától lehetséges, a tanszék által megadott vizsganapokra. A vizsga szóban történik.

 

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Közigazgatási jog 1. – Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1. 2015. A tananyag az alább megjelölt fejezeteket foglalja magában:
 • 1. - 3. fejezet - kivéve: 2.1. alfejezet
 • 5. – 10. fejezet
 1. Kreditbeszámítással rendelkező hallgatóknak az alábbi tankönyvi fejezetek kellenek:
  • 3.3. alfejezet
  • 8.-9. fejezet

 3.      Kötelező jogszabályok: Alaptörvény vonatkozó rendelkezései (pl.: Kormány), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Kormányhatározat

4.      Pollitt, Cristopher – Bouckaert, Gert: Public Management Reform. (Oxford, 2000. Oxford University Press)

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó, 2006.
 2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.
 3. Torma András: A közigazgatási szervek közötti kapcsolatrendszer, különös tekintettel az irányításra és a felügyeletre Magyar Közigazgatás 2004. évi 8. szám
 4. White,Jay D. and Guy B. Adams. Research in public administration: reflections on theory and practice.1994.
 5. Haroon A. Khan. Introduction to Public Administration. University Press of America, 2008 p. 

 

Egyéb tudnivalók (felmentési kérelmek elbírálása):

A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

Miskolc, 2018. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza