Közigazgatási jog 2.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási jog 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI131IÜ3

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovics István

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI131IÜ2- Közigazgatási jog I.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, megismertetni a hallgatókat a hatósági eljárás alapintézményeivel, a hatósági eljárás tárgyköréhez kapcsolódó elméleti kérdésekkel, valamint a hatósági eljárás hatályos szabályozásával.

2.         A tantárgy tematikus leírása

Téma

 1. A Ket. alapelvei, alapvető rendelkezései
 2. A törvény hatálya
 3. Joghatóság, hatáskör, illetékesség
 4. Alapeljárás I.
 5. Alapeljárás II.
 6. Alapeljárás III.
 7. Alapeljárás IV.
 8. Alapeljárás V.
 9. Alapeljárás VI.
 10. Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás, ellenőrzés
 11. Jogorvoslatok I.
 12. Jogorvoslatok II.
 13. Jogorvoslatok III.
 14. A végrehajtási eljárás I
 15. A végrehajtási eljárás II.
 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. A tantárgy bármiféle elfogadáshoz (aláírás stb.) nem kötött.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei

Előtanulmányi kötelezettség teljesítése, valamint aláírás előző pontban rögzítettek szerinti megszerzése.

5.         Kötelező tananyag

 1. A konzultációkon elhangzottak
 2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
 3. Kalas – Torma – ifj. Kalas – Paulovics: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.
  1. Gerrit Manssen: Allgemeines Verwaltungsrecht Stuttgart, 2005.

6.         Ajánlott irodalom

 1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész (Szerk.: Ficzere Lajos) OSIRIS Kiadó, Bp., 2005.
 2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Bp., 2008.
 3. Friedhelm Hufen: Vewaltungsprozessrecht München, 2011.

Egyéb tudnivalók:

Szeptember 30.

(péntek)

12.30 - 15.50

XXX

Október 1.

(szombat)

8.30 - 12.40

13.20 - 17.30

XI

Miskolc, 2016. szeptember

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

Vissza