Közigazgatási határozatok szerkesztése

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév

Közigazgatási határozatok szerkesztése

Tantárgy neve:

Közigazgatási határozatok szerkesztése

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI132IÜN4

Levelező: AJKOI132IÜ4

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): dr. Cseh Gergely

Javasolt félév: 4. félév - tavaszi

Előfeltétel:

Közigazgatási jog 2

(AJKOI131IÜN3, AJKOI142IÜ3)

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 7 óra/félév

Számonkérés módja:

Gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a korábban megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T8, T11, T13

képesség: K1, K4, K8

attitűd: A2, A6, A8

autonómia és felelősség: F3, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

A gyakorlati órákon a közigazgatási szervek gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeket és cselekvések kerülnek bemutatásra. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

1.    A közigazgatási hatósági eljárás iratainak szerkesztése (kérelem, kizárás, jegyzőkönyv, hiánypótlás, határozatok, végzések, fellebbezés, hatósági bizonyítvány, stb.)

2.    Az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére (rendelet, megállapodás, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírás, előterjesztés, képviselőtestület és bizottság határozata, kinevezés stb.)

3.    A fővárosi és megyei kormányhivatal működésével kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, ügyrend, határozat, végzés, az önkormányzatok tevékenysége feletti törvényességi felügyelet módszerei, eszközei)

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappalis hallgatók számára:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A hallgatóknak a félév során önkormányzati képviselő testületi ülést kell szimulálniuk, amely szintén az aláírás feltétele.

 

Nappalis és levelezős hallgatók számára:

A gyakorlaton egy elméleti és gyakorlati tudást mérő feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 40 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen (1):  0 – 20 pontig

Elégséges (2): 21 – 24 pontig

Közepes (3):   25 – 30 pontig

Jó (4):  31 – 35 pontig

Jeles (5):         36 – 40 pontig

 

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

Kötelező irodalom:

  1. A gyakorlatokon megjelölt dokumentumok és jogszabályok.
  2. Kalas – Torma – ifj. Kalas – Paulovics: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015.
  3. Werner Finke - Günter Haurand - Welf Sundermann - Jürgen Vahle: Allgemeines Verwaltungsrecht: Lehrbuch, Maximilian-Verlag; Auflage: 10. (14. August 2006), ISBN-10: 3786906351, ISBN-13: 978-3786906353

 

Ajánlott irodalom:

  1. Aközigazgatási eljárás szabályai I. - Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata (szerk.: Petrik Ferenc) HVG-ORAC KIADÓ KFT. Budapest, 2017.
  1. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008.
  2. Steffen Detterbeck: Allgemeines Verwaltungsrecht: mit Verwaltungsprozessrecht [Taschenbuch], C.H.Beck; Auflage: 11 (4. Februar 2013), ISBN-10: 3406647480, ISBN-13: 978-3406647482

 

Miskolc-Egyetemváros, 2019. február 04.

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza