Közigazgatási határozatok szerkesztése

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási határozatok szerkesztése c. tantárgyból

tárgykód: AJKOI132IÜ4

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Cseh Gergely

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI131IÜ3

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 7 óra/ félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a korábban megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

Az előadásokon a közigazgatási szervek gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeket és cselekvések kerülnek bemutatásra. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 1. A közigazgatási hatósági eljárás iratainak szerkesztése (kérelem, kizárás, jegyzőkönyv, hiánypótlás, határozat, végzés, fellebbezés, hatósági bizonyítvány, stb.)
 2. Az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére (rendelet, megállapodás, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírás, előterjesztés, képviselőtestület és bizottság határozata, kinevezés stb.)
 3. A fővárosi és megyei hivatal működésével kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, ügyrend, határozat, végzés, az önkormányzatok tevékenysége feletti törvényességi felügyelet módszerei, eszközei)

 

3.    Félévközi számonkérés módja

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

 

4.         Számonkérés követelményei

A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 50 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen:

0 – 25 pontig

Elégséges:

26 – 31 pontig

Közepes:

32 – 37 pontig

Jó:

38 – 44 pontig

Jeles:

45 – 50 pontig

 

 

5.         Kötelező tananyag

 1. A gyakorlatokon megjelölt dokumentumok és jogszabályok.
 2. Kalas – Torma – ifj. Kalas – Paulovics: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015.
 3. Gerencsér - Gyurita - Lapsánszky - Mudráné - Patyi - Varga: Közigazgatási hatósági eljárás. (szerk.: Patyi András) Dialog - Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2009.
 4. Werner Finke - Günter Haurand - Welf Sundermann - Jürgen Vahle: Allgemeines Verwaltungsrecht: Lehrbuch, Maximilian-Verlag; Auflage: 10. (14. August 2006), ISBN-10: 3786906351, ISBN-13: 978-3786906353

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó Budapest, 2006., X., XII., XIII., XIV. és  XVI. fejezete
 2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó, Budapest, 2008.
 3. A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. (szerk.:Kilényi Géza), Complex, Budapest, 2008.
 4. Steffen Detterbeck: Allgemeines Verwaltungsrecht: mit Verwaltungsprozessrecht [Taschenbuch], C.H.Beck; Auflage: 11 (4. Februar 2013), ISBN-10: 3406647480, ISBN-13: 978-3406647482

 

 

Miskolc, 2018. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza