Közigazgatási határozatok szerkesztése

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási határozatok szerkesztése c. tantárgyból

tárgykód: AJKOI132IÜ4

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak levelező tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Cseh Gergely tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI131IÜ3

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 7 óra/ félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a korábban megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

Az előadásokon a közigazgatási szervek és a közigazgatási ügyekkel foglalkozó bíróság gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeket és cselekvések kerülnek bemutatásra. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 1. Az önkormányzatok alapvető dokumentumainak szerkesztésére (rendelet, megállapodás, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírás, előterjesztés, képviselőtestület és bizottság határozata, kinevezés, minősítés)
 2. A közigazgatási hatósági eljárás iratainak szerkesztése (kérelem, értesítés eljárás megindításáról, jegyzőkönyv, határozat, végzés, fellebbezés, hatósági bizonyítvány, keresetlevél, ítélet stb.)
 3. A fővárosi és megyei hivatal működésével kapcsolatos dokumentumok (SZMSZ, ügyrend, határozat, végzés, az önkormányzatok tevékenysége feletti törvényességi felügyelet módszerei, eszközei)
 4. A központi közigazgatási szervek működésével kapcsolatos feladatok (a Kormány ülésének megszervezése, előterjesztés, stb., miniszteri rendelet megalkotása, egy minisztérium, egy kormányhivatal és egy központi hivatal SZMSZ-ének megalkotása)

 

3.    Félévközi számonkérés módja

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges. Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen.

 

4.         Számonkérés követelményei

A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

Elégtelen:

0 – 50 pontig

Elégséges:

51 – 64 pontig

Közepes:

65 – 77 pontig

Jó:

78 – 90 pontig

Jeles:

91 – 100 pontig

 

 

5.         Kötelező tananyag

 1. Az előadásokon megjelölt dokumentumok.
 2. Kalas – Torma – ifj. Kalas – Paulovics: Közigazgatási hatósági eljárás. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.
 3. Gerencsér - Gyurita - Lapsánszky - Mudráné - Patyi - Varga: Közigazgatási hatósági eljárás. (szerk.: Patyi András) Dialog - Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2009.
 4. Werner Finke - Günter Haurand - Welf Sundermann - Jürgen Vahle: Allgemeines Verwaltungsrecht: Lehrbuch, Maximilian-Verlag; Auflage: 10. (14. August 2006), ISBN-10: 3786906351, ISBN-13: 978-3786906353

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Magyar Közigazgatási Jog Általános rész OSIRIS Kiadó Budapest, 2006., X., XII., XIII., XIV. és  XVI. fejezete
 2. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó, Budapest, 2008.
 3. A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. (szerk.:Kilényi Géza), Complex, Budapest, 2008.
 4. Steffen Detterbeck: Allgemeines Verwaltungsrecht: mit Verwaltungsprozessrecht [Taschenbuch], C.H.Beck; Auflage: 11 (4. Februar 2013), ISBN-10: 3406647480, ISBN-13: 978-3406647482

 

 1.  

Miskolc, 2016. február

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza