Információs- és médiajog II.

INFORMÁCIÓS ÉS MÉDIAJOG 2.

2017/2018. tanév, 2. félév, nappali tagozat

A tantárgy kódja: AJIMT271N4

Félévi óraszám: heti 2 óra előadás

Félév végi számonkérés típusa: Írásbeli kollokvium.

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Oktatók: Dr. Majtényi László

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Információs és médiajog 1.

 

A kurzus célja: A tárgy az Információs és médiajog I. című tantárgy tematikáját folytatja. Az Információs és médiajogi gyakorlat című tantárggyal együtt elmélyíti a hallgatók ismereteit az információs jogok témájában a szektorális adatvédelem és információszabadság kérdéseinek tisztázásával. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a médiajog fő fogalmait, alapvető szabályozási elveit és szabályait.

 

A kurzus során feldolgozásra kerülő témakörök:

2018.II.14.                  A szektorális adatkezelések, közvetlen üzletszerzés

2018.II.21.                  Munkahelyi adatvédelem

2018.II.28.                 Állambiztonsági iratok megismerhetősége,

2018.III.7.                  Egészségügyi adatvédelem, a genetikai adatok kezelése

2018.III.14.                Az állam titkai

2018.III.21.                Elektronikus információszabadság és szektorális információszabadság

2018.III.28.                Önkéntes zárthelyi dolgozat

2018.IV.4.                  Dékáni szünet

2018.IV.11.                A médiajog alappillérei

2018.IV.18.                Médiafelügyelet, a médiapiacra való belépés szabályozása

2018.IV.25.                Önszabályozás és társszabályozás, kiskorúak védelme

2018.V.2.                   Közszolgálatiság, közszolgálati intézményrendszer

2018.V.9.                   Szólásszabadság és jogi felelősség az interneten                 

2018.V.16.                 Összefoglalás, elővizsga-lehetőség

           

Értékelés:

Az előadások látogatása ajánlott. Atananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában. A megírt önkéntes zárthelyi dolgozat a vizsgán – a hallgató kívánsága szerint – felmentést jelenthet azon kérdések megválaszolása alól, amelyek a zárthelyi dolgozat fent megjelölt témáihoz tartoznak: a kiválóan megfeleltre értékelt dolgozat jeles eredménnyel kerül beszámításra. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles) szolgál.

 

Tananyag:

Kötelező tananyag: Majtényi László-Szabó Máté Dániel. Információs- és Médiajog 2.

Ajánlott irodalom:

Majtényi László: Az információs szabadságok - adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága, CompLex, Budapest, 2006.

Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv, Osiris, Budapest, 2005.

Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, Budapest, 2005

Bayer Judit: A háló szabadsága, Új Mandátum, 2005

Hallin, Daniel C. - Mancini, Paolo: Médiarendszerek - A média- és politikai rendszerek három modellje, Gondolat, 2008

Lessig, Lawrence: Hogyan szabályozzuk a szólást az Interneten? Fundamentum 1999/15-34. old.

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

The Global Encyklopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer. Hague-London-Boston, 2000, Editors: Jan Holvast, Wayne Madsen, Paul Roth

Freedom of Information  - Experiences from Eastern Europe In: Freedom and Responsibility, OSCE Representetive on Freedom of the Media, Vienna, 2005,

Ann Florini (Editor) The Right to Know, Columbia University Press, (ISBN 978-0-231-14158)  2007, 368 p.

Peter Lunt, Sonia Livingstone: Media Regulation (ISBN 978-0-85702-569-2), SAGE, 216 p. 2012, London

The Media Freedom, OSCE, Vienna, 2004, 274 p.

 

 

Önellenőrző kérdések

 

A szektorális adatvédelmi szabályok szabályozási sajátosságai

A direkt marketing kialakulása, gazdasági szerepe, a szabályozás története

Az opt in és opt out szabályozási modellek előnyei és hátrányai

Az elektronikus direkt marketing esetében a személyes adatok kezelések jogalapja, forrása

A hagyományos postai direkt marketing külön szabályai (opt out)

A hozzájárulás visszavonásának joga és a tiltakozás joga, a tilalmi lista a direkt marketingben

A közvetlen üzletszerzés esetén az adatalanyok tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek, az adatkezelő felelőssége

A közvetlen üzletszerzés céljára kezelt adatok továbbítása, az adatok összekapcsolása

Munkahelyi adatvédelem, munkavállalói-munkáltatói egyensúlykeresés a jogok elosztásában

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatvédelmi alapelvei

A munkahelyi adatvédelem szabályozásának jellegzetességei

A magyar munkajog adatvédelmi szabályai

A munkaviszony létesítése és az adatvédelem

A munkavállaló ellenőrzésének adatvédelmi korlátai

az egészségügyi és a genetikai adatok kezelésének adatvédelmi kockázatai

Adatvédelem a betegjogok körében, emberi méltóság, tájékoztatás, önrendelkezés, nem tudás joga

Orvosi dokumentáció, orvosi titok, beteg és hozzátartozók információs jogai

A gyógykezeléssel kapcsolatos és a genetikai adatokról szóló főbb törvényi szabályok

A pártállami titkosszolgálati iratok, adatvédelem vs. információs kárpótlás, a múlt megismerhetősége

A pártállami múltfeltárás alkotmányos igényei

A pártállami titkosszolgálatok iratainak őrzése, iratátadás

A kormányülések dokumentálhatósága, jegyzőkönyvek

A besúgók adatai megismerhetőségének igénye és megengedhetősége

A pártállam hivatásos képviselőinek adatainak megismerhetősége

A tudományos kutatók és a harmadik személyek megismerési a pártállami iratok tekintetében

a pártállami titkosszolgálatok áldozatainak jogai

Az elektronikus információszabadság igénye

Az elektronikus információszabadság fogalma

Az elektronikus információszabadság szabályozási elvei

Az elektronikus közzétételi kötelezettség fogalma, alanyai

Az elektronikusan közzéteendő közérdekű adatok, a közzétételi listák

Az e-információszabadság körében a honlapfenntartási kötelezettség, adatfelelős és adatközlő

A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer, az anonimitás biztosítása

Az e-információszabadság kapcsolata az e-demokráciával

A jogszabály-előkészítés nyilvánossága

A jogalkotás nyilvánossága

A tételes jog nyilvánossága

A bírósági határozatok közzététele

Az állam titkainak igazolhatósága

Az állami titkok és európai bírói gyakorlat

Az állami titkok alkotmányos feltételei

A minősített adat, a minősítő és a minősítés

A minősített adat védelmének elvei

A minősített adat megismerése és felhasználása  

A minősítés hatósági és bírói kontrollja  

A véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság  

A véleménynyilvánítás szabadsága és az információszabadság  

Véleménynyilvánítás szabadsága és az igazságkeresés tartalomtól függő és tartalomfüggetlen szabályozás (Milton-Mill-New York Times-Sullivan, Hand bíró)  

Negatív és pozitív szabadság-véleménynyilvánítás joga

Szimbolikus beszéd, szélesség, Szükségesség teszt  

Gyűlöletbeszéd, foglyul ejtett közönség  

Sajtószabadság, fogalom, kialakulás  

A sajtószabadság, a különböző médiumok eltérő szabadságfoka

A sajtószabadság és az elektronikus média

Az elektronikus média szabadságának korlátozásának alkotmányos indokai

A szabályozó hatóságok

Sajtószabadság-intézményi védelem, belső és külső pluralizmus  

A közösség elleni izgatás, a nemzeti jelkép megsértése, önkényuralmi jelkép használata  

A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása  

Visszaélés minősített adattal és a sajtószabadság

A közszolgálati műsorszolgáltató és a közszolgálatiság fogalma, alapproblémák  

A szabályozó hatóságok és a (közszolgálati) média felügyeletének modelljei  

Az első médiatörvény (1996. évi I. tv.) szabályozási karaktere  

2010. évi szabályozás irányítási modellje, konvergens és nem konvergens szabályozás  

A médiahatóság és a Médiatanács  

A  médiaombudsman intézménye  

A közszolgálati médiaszolgáltatás alapvető elvei és ezek megjelenése a 2010. évi CLXXXV. törvényben  

 A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap., a Közszolgálati Közalapítvány, a kuratórium, A Közszolgálati Testület  

Piacra lépés, piacszabályozás, tartalomszabályozás  

Személyes méltóság, hivatali és egyéni jogérvényesítés, alanytalan jogvédelem az elektronikus médiában  

A kiskorúak védelme az elektronikus médiában  

Önszabályozás, társszabályozás

 

Információs és Médiajogi Tanszék

Vissza