Információs- és médiajog II.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2017/2018 tanév 2. félév; Információs és médiajog II.; osztatlan jogász (nappali)

Tantárgy neve:

Információs és médiajog II.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJIMT271N4

Tárgyfelelős intézet:

Jogtörténeti és Jogelméleti intézet

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Vinnai Edina tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): -

Javasolt félév:

4T

Előfeltétel:

Információs és médiajog 1.

Óraszám/hét:

előadás 2 óra / hét

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

2

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy az Információs és médiajog I. című tantárgy tematikáját folytatja. Az Információs és médiajogi gyakorlat című tantárggyal együtt elmélyíti a hallgatók ismereteit az információs jogok témájában a szektorális adatvédelem és információszabadság kérdéseinek tisztázásával. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a médiajog fő fogalmait, alapvető szabályozási elveit és szabályait.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T4, T5, T7, T8, T9,

képesség: K4, K5, K6, K12, K26,

attitűd: A4, A5, A7, A8, A12,

autonómia és felelősség: F8

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 

1. A szektorális adatkezelések jellemzői

 

2. A közvetlen üzletszerzés:

A direkt marketing kialakulása, gazdasági szerepe, a szabályozás története

                        Az opt in és opt out szabályozási modellek, Az elektronikus és a hagyományos postai direkt marketing

                        A hozzájárulás visszavonásának joga és a tiltakozás joga, a tilalmi lista a direkt marketingben

                        Az adatalanyok tájékoztatása, az adatkezelő felelőssége, az adatok továbbítása, az adatok összekapcsolása

 

3. Munkahelyi adatvédelem, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatvédelmi alapelvei, a munkaviszony létesítése és a

                        munkavállaló ellenőrzésének adatvédelmi korlátai, a magyar szabályozás

 

4. Állambiztonsági iratok megismerhetősége, adatvédelem vs. információs kárpótlás, múltfeltárás alkotmányos igényei

                        A pártállami titkosszolgálatok iratainak őrzése, iratátadás,

 

 

5. Egészségügyi adatvédelem, a genetikai adatok kezelése,

Adatvédelem a betegjogok körében, emberi méltóság, tájékoztatás, önrendelkezés, nem tudás joga

                        Orvosi dokumentáció, orvosi titok, beteg és hozzátartozók információs jogai

                        A gyógykezeléssel kapcsolatos és a genetikai adatokról szóló főbb törvényi szabályok

 

6. Az állam titkai, állam titkainak igazolhatósága, az európai bírói gyakorlat, az állami titkok alkotmányos feltételei

                        A minősített adat, a minősítő és a minősítés, a minősített adat védelmének elvei, megismerése és felhasználása,  

                        a minősítés hatósági és bírói kontrollja  

 

 

7. Elektronikus információszabadság és szektorális információszabadság, alapjai és fogalma, szabályozási elvei, elektronikus közzétételi kötelezettség, közzétételi listák,  jogszabály-előkészítés nyilvánossága, a jogalkotás nyilvánossága, a tételes jog nyilvánossága, a bírósági határozatok közzététele

 

8. A médiajog alappillérei, véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság,  véleménynyilvánítás szabadsága és az információszabadság, negatív és pozitív szabadság-véleménynyilvánítás joga, szimbolikus beszéd, szélesség, szükségesség teszt, gyűlöletbeszéd, foglyul ejtett közönség  

 

9. Médiafelügyelet, a médiapiacra való belépés szabályozása, a különböző médiumok eltérő szabadságfoka

                        A sajtószabadság és az elektronikus média

 

10. Önszabályozás és társszabályozás, az első médiatörvény (1996. évi I. tv.) szabályozási karaktere, a 2010. évi szabályozás irányítási modellje, konvergens és nem konvergens szabályozás, a médiahatóság és a Médiatanács

 

11. Közszolgálatiság, közszolgálati intézményrendszer, közszolgálati műsorszolgáltató és a közszolgálatiság fogalma, alapproblémák, közszolgálati médiaszolgáltatás alapvető elvei és ezek megjelenése a 2010. évi CLXXXV. törvényben

 

12. Szólásszabadság és jogi felelősség az interneten, sajtószabadság-intézményi védelem, belső és külső pluralizmus

 

13. Piacra lépés, piacszabályozás, tartalomszabályozás, személyes méltóság, hivatali és egyéni jogérvényesítés, alanytalan jogvédelem az elektronikus médiában, a kiskorúak védelme az elektronikus médiában  

                              

14. Összefoglalás, elővizsga-lehetőség

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Önkéntes zárthelyi dolgozat írására - amennyiben a hallgatók többsége ezt igényli - előre egyeztetett órarendi időpontban van lehetőség, amelynek kiválóan megfelelt minősítéssel történő teljesítése esetén a hallgató mentesül a kollokvium megfelelő része alól.

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Írásbeli kollokvium, amelynek értékelése ötfokozatú skálán (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) történik.
Az önkéntes zárthelyi dolgozat kiválóan megfelelt eredménnyel történő megírása a tananyag megfelelő részének megírása alól akként mentesít, hogy az jeles eredménnyel számít a végleges vizsgajegy meghatározásakor.

 

Kötelező irodalom:

Majtényi László-Szabó Máté Dániel. Információs- és Médiajog 2.

 

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Christopher Kuner: The Internet and the Global Reach of EU Law, LSE Law, Society and Economy Working Papers 4/2017 London School of Economics and Political Science http://eprints.lse.ac.uk/73421/1/WPS2017-04_Kuner.pdf

 

Protection of workers’ personal data. An ILO code of practice Geneva, International Labour Office, 1997

 

Az előadásokon elhangzott további ismeretek

 

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások, a NAIH vonatkozó esetjoga

 

Ajánlott irodalom:

Majtényi László: Az információs szabadságok - adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága, CompLex, Budapest, 2006.

Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, Budapest, 2005

Bayer Judit: A háló szabadsága, Új Mandátum, 2005

Hallin, Daniel C. - Mancini, Paolo: Médiarendszerek - A média- és politikai rendszerek három modellje, Gondolat, 2008

Lessig, Lawrence: Hogyan szabályozzuk a szólást az Interneten? Fundamentum 1999/15-34. old.

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

The Global Encyklopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer. Hague-London-Boston, 2000, Editors: Jan Holvast, Wayne Madsen, Paul Roth

Freedom of Information  - Experiences from Eastern Europe In: Freedom and Responsibility, OSCE Representetive on Freedom of the Media, Vienna, 2005,

Ann Florini (Editor) The Right to Know, Columbia University Press, (ISBN 978-0-231-14158)  2007, 368 p.

Peter Lunt, Sonia Livingstone: Media Regulation (ISBN 978-0-85702-569-2), SAGE, 216 p. 2012, London

The Media Freedom, OSCE, Vienna, 2004, 274 p.

Handbook on European data protection law. European Agency for Fundamental Rights, 2013.

 

 

 

Információs és Médiajogi Tanszék

Vissza