Információs- és médiajog II.

INFORMÁCIÓS ÉS MÉDIAJOG 2.

2014/2015. tanév, 2. félév, nappali tagozat

A tantárgy kódja: AJIMT271N4

Félévi óraszám: heti 2 óra előadás

Félév végi számonkérés típusa: Írásbeli kollokvium.

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Oktatók: Dr. Majtényi László

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Információs és médiajog 1.

 

A kurzus célja: A tárgy az Információs és médiajog I. című tantárgy tematikáját folytatja. Az Információs és médiajogi gyakorlat című tantárggyal együtt elmélyíti a hallgatók ismereteit az információs jogok témájában a szektorális adatvédelem és információszabadság kérdéseinek tisztázásával. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal a médiajog fő fogalmait, alapvető szabályozási elveit és szabályait.

 

A kurzus során feldolgozásra kerülő témakörök:

1. hét                          A szektorális adatkezelések szabályozásának általános kérdései

2. hét                           Szektorális adatkezelések: Közvetlen üzletszerzés

3. hét                           Munkahelyi és egészségügyi adatvédelem

4. hét                           Állambiztonsági iratok megismerhetősége

5. hét                           Az állam titkai

6. hét                          Elektronikus információszabadság és szektorális információszabadság

7. hét                           Önkéntes zárthelyi dolgozat

8. hét                          A médiajog alappillérei I.

9. hét                          A médiajog alappillérei II.

10. hét                                    Médiafelügyelet

11. hét                        Önszabályozás és társszabályozás

12. hét                        A médiapiacra való belépés szabályozása

13. hét                                    Közszolgálatiság, közszolgálati intézményrendszer

14. hét                        Szólásszabadság és jogi felelősség az interneten

15. hét                        Ősszefoglalás, értékelés, elővizsga-lehetőség

 

Értékelés:

Az előadások látogatása ajánlott. Atananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában. A március 26-án megírt önkéntes zárthelyi dolgozat a vizsgán – a hallgató kívánsága szerint – felmentést jelenthet azon kérdések megválaszolása alól, amelyek a zárthelyi dolgozat fent megjelölt témáihoz tartoznak: a kiválóan megfeleltre értékelt dolgozat jeles eredménnyel kerül beszámításra. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles) szolgál.

 

Tananyag:

Kötelező tananyag: Majtényi László-Szabó Máté Dániel. Információs- és Médiajog 2.

Ajánlott irodalom:

Majtényi László: Az információs szabadságok - adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága, CompLex, Budapest, 2006.

Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv, Osiris, Budapest, 2005.

Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, Budapest, 2005

Bayer Judit: A háló szabadsága, Új Mandátum, 2005

Hallin, Daniel C. - Mancini, Paolo: Médiarendszerek - A média- és politikai rendszerek három modellje, Gondolat, 2008

Lessig, Lawrence: Hogyan szabályozzuk a szólást az Interneten? Fundamentum 1999/15-34. old.

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

The Global Encyklopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer. Hague-London-Boston, 2000, Editors: Jan Holvast, Wayne Madsen, Paul Roth

Freedom of Information  - Experiences from Eastern Europe In: Freedom and Responsibility, OSCE Representetive on Freedom of the Media, Vienna, 2005,

Ann Florini (Editor) The Right to Know, Columbia University Press, (ISBN 978-0-231-14158)  2007, 368 p.

Peter Lunt, Sonia Livingstone: Media Regulation (ISBN 978-0-85702-569-2), SAGE, 216 p. 2012, London

The Media Freedom, OSCE, Vienna, 2004, 274 p.

 

 

Önellenőrző kérdések

 

A szektorális adatvédelmi szabályok szabályozási sajátosságai

A direkt marketing kialakulása, gazdasági szerepe, a szabályozás története

Az opt in és opt out szabályozási modellek előnyei és hátrányai

Az elektronikus direkt marketing esetében a személyes adatok kezelések jogalapja, forrása

A hagyományos postai direkt marketing külön szabályai (opt out)

A hozzájárulás visszavonásának joga és a tiltakozás joga, a tilalmi lista a direkt marketingben

A közvetlen üzletszerzés esetén az adatalanyok tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek, az adatkezelő felelőssége

A közvetlen üzletszerzés céljára kezelt adatok továbbítása, az adatok összekapcsolása

Munkahelyi adatvédelem, munkavállalói-munkáltatói egyensúlykeresés a jogok elosztásában

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatvédelmi alapelvei

A munkahelyi adatvédelem szabályozásának jellegzetességei

A magyar munkajog adatvédelmi szabályai

A munkaviszony létesítése és az adatvédelem

A munkavállaló ellenőrzésének adatvédelmi korlátai

az egészségügyi és a genetikai adatok kezelésének adatvédelmi kockázatai

Adatvédelem a betegjogok körében, emberi méltóság, tájékoztatás, önrendelkezés, nem tudás joga

Orvosi dokumentáció, orvosi titok, beteg és hozzátartozók információs jogai

A gyógykezeléssel kapcsolatos és a genetikai adatokról szóló főbb törvényi szabályok

A pártállami titkosszolgálati iratok, adatvédelem vs. információs kárpótlás, a múlt megismerhetősége

A pártállami múltfeltárás alkotmányos igényei

A pártállami titkosszolgálatok iratainak őrzése, iratátadás

A kormányülések dokumentálhatósága, jegyzőkönyvek

A besúgók adatai megismerhetőségének igénye és megengedhetősége

A pártállam hivatásos képviselőinek adatainak megismerhetősége

A tudományos kutatók és a harmadik személyek megismerési a pártállami iratok tekintetében

a pártállami titkosszolgálatok áldozatainak jogai

Az elektronikus információszabadság igénye

Az elektronikus információszabadság fogalma

Az elektronikus információszabadság szabályozási elvei

Az elektronikus közzétételi kötelezettség fogalma, alanyai

Az elektronikusan közzéteendő közérdekű adatok, a közzétételi listák

Az e-információszabadság körében a honlapfenntartási kötelezettség, adatfelelős és adatközlő

A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer, az anonimitás biztosítása

Az e-információszabadság kapcsolata az e-demokráciával

A jogszabály-előkészítés nyilvánossága

A jogalkotás nyilvánossága

A tételes jog nyilvánossága

A bírósági határozatok közzététele

Az állam titkainak igazolhatósága

Az állami titkok és európai bírói gyakorlat

Az állami titkok alkotmányos feltételei

A minősített adat, a minősítő és a minősítés

A minősített adat védelmének elvei

A minősített adat megismerése és felhasználása  

A minősítés hatósági és bírói kontrollja  

A véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság  

A véleménynyilvánítás szabadsága és az információszabadság  

Véleménynyilvánítás szabadsága és az igazságkeresés tartalomtól függő és tartalomfüggetlen szabályozás (Milton-Mill-New York Times-Sullivan, Hand bíró)  

Negatív és pozitív szabadság-véleménynyilvánítás joga

Szimbolikus beszéd, szélesség, Szükségesség teszt  

Gyűlöletbeszéd, foglyul ejtett közönség  

Sajtószabadság, fogalom, kialakulás  

A sajtószabadság, a különböző médiumok eltérő szabadságfoka

A sajtószabadság és az elektronikus média

Az elektronikus média szabadságának korlátozásának alkotmányos indokai

A szabályozó hatóságok

Sajtószabadság-intézményi védelem, belső és külső pluralizmus  

A közösség elleni izgatás, a nemzeti jelkép megsértése, önkényuralmi jelkép használata  

A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása  

Visszaélés minősített adattal és a sajtószabadság

A közszolgálati műsorszolgáltató és a közszolgálatiság fogalma, alapproblémák  

A szabályozó hatóságok és a (közszolgálati) média felügyeletének modelljei  

Az első médiatörvény (1996. évi I. tv.) szabályozási karaktere  

2010. évi szabályozás irányítási modellje, konvergens és nem konvergens szabályozás  

A médiahatóság és a Médiatanács  

A  médiaombudsman intézménye  

A közszolgálati médiaszolgáltatás alapvető elvei és ezek megjelenése a 2010. évi CLXXXV. törvényben  

 A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap., a Közszolgálati Közalapítvány, a kuratórium, A Közszolgálati Testület  

Piacra lépés, piacszabályozás, tartalomszabályozás  

Személyes méltóság, hivatali és egyéni jogérvényesítés, alanytalan jogvédelem az elektronikus médiában  

A kiskorúak védelme az elektronikus médiában  

Önszabályozás, társszabályozás

 

Információs és Médiajogi Tanszék

Információs és Médiajogi Tanszék

Vissza