Informatikai ismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Informatikai ismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI107KSZN3

Közigazgatás-szervező alapszakos

nappali tagozatos hallgatók részére

2015/2016. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Czékmann Zsolt tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 1 óra/ hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.         A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informatika alapjaival, így különösen az informatika fogalmával, tárgyával és módszerével, az informatika kialakulásával, az informatika tagozódásával, a nyilvántartások jelentőségével az informatikában. Bepillantást nyerhetnek a hallgatók az információs rendszerek és az információkezelés eszközeinek világába.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs fogalma és jelentősége
 2. A kommunikáció fejlődésének
 3. Az információs társadalom fogalma
 4. Az információs társadalom kialakulása
 5. Az információs társadalom mintaállamai I. (Japán)
 6. Az információs társadalom mintaállamai II. (USA)
 7. Az információs társadalom mintaállamai III. (EU stratégiák 1994-2010)
 8. Az információs társadalom mintaállamai VI. (EU stratégiák 2010-)
 9. Magyarország információs társadalom stratégiái I. (1990-2009)
 10. Magyarország információs társadalom stratégiái II. (2009-)
 11. E-kapcsolatok rendszere I.
 12. E-kapcsolatok rendszere II.
 13. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége
 14. Számítógépes nyilvántartások
 15. Záró konzultáció

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel szükséges.

 

4.         Vizsgakövetelmények leírása

A hallgatók a félév végén beszámolót tesznek. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

5.         Kötelező tananyag

 1. TORMA András – CSÁKI Gyula Balázs – CZÉKMANN Zsolt: E-kormányzati szolgáltatások a gazdasági szférában Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest 2011. (e-tananyag letölthető a Kari honlapról)

2.   A tananyag elérhető az előadáson egyeztetett Google Drive tárhelyről, amelyhez a hallgatók a konzultáción kapnak hozzáférést.

 

6.         Ajánlott irodalom

 1. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010.
 2. TORMA András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest 2002.
 3. BUDAI Balázs Benjámin: Az elektronikus közigazgatás jogi környezete E-government Tanulmányok 2005 E-government Alapítvány Budapest, 2005.
 4. BUDAI Balázs Benjámin - Sükösd Miklós: M-kormányzat M-demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest 2005.
 5. PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 6. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

7.         Egyéb tudnivalók: -

Miskolc, 2015. szeptember

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza