Az információ jelentősége a közigazgatásban

Követelmények és tantárgyi program

Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban c. tantárgyból

2012/2013. tanév I. félév

 

1. Alapadatok

A tantárgy megnevezése: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban

Tárgykód: AJKOISV01ML

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András

Tanszék: Közigazgatási Jogi Tanszék (tanszékvezető: Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens)

 

2. A tantárgy oktatásának célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az informatika jogi aspektusaival kapcsolatos legfontosabb elméleti ismereteket, különös figyelmet fordítva az elektronikus közigazgatás, elektronikus közszolgáltatás, nyilvántartások, infokommunikációs megoldások (pl. M-közigazgatás).

 

3. Tárgyfelvétel

A tárgyfelvétel a regisztrációs időszakban a NEPTUN rendszerben történik, amellyel egy időben a leckekönyvet is ki kell tölteni.

 

4. A félév elfogadása, a leckekönyv aláírása

A konzultációkon való részvétel kötelező, ennek ellenőrzési módját a tantárgy leckekönyvi jegyzője határozza meg. A leckekönyvek aláírására a dékáni hivatalban kerül sor a félév lezárását követően. A vizsgajegyek beírására a tárgyjegyző hirdet meg kellő számú időpontot a vizsgaidőszakban.

 

5. Kötelező tananyag

1.)        Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban (Virtuóz Kiadó     Budapest, 2002.) c. monográfia

2.)        http://miskolc.infotec.hu/repository.php?ref_id=1156&cmd=render (e-tananyagok kiemelt fejezetei)

 

6. Kötelező jogszabályok:

- Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény II/A. és X. fejezetei és a vonatkozó kormányrendeletek

 

7. Ajánlott irodalom:

- Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész (szerk.: Ficzere Lajos) XVII. fejezet Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

- Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs 2004-2007. évi számai

 

8. Egyéb tudnivalók

A tárgy leckekönyvi jegyzője és a további esetleges előadók nem járulnak hozzá sem az előadáson elhangzottak rögzítéséhez sem pedig azok nyilvánosságra hozatalához, az alkalmazott technológiára tekintet nélkül. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a hallgató indokolt kérelmére az oktató kifejezett hozzájárulását adja a kizárólag saját célú felhasználáshoz. Az oktatók és alkalmazottak semmilyen körülmények között nem járulnak hozzá ahhoz, hogy róluk képi felvételek készüljenek. Fentiek megszegése fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

 

 

Miskolc, 2012. szeptember 5.

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza