Infokommunikációs jog

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Infokommunikációs jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI278N9

jogász szak nappali tagozatos hallgatói számára

2018/2019. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Czékmann Zsolt, egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog 2.

Egyidejű felvétel: Infokommunikációs jog gyakorlat

Óraszám/hét: 2 / hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal az infokommunikációs jog elméleti kérdéseit, a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (közigazgatás, országgyűlés, bíróság, ügyészség, rendőrség, számítógépes jogszabály-nyilvántartás) továbbá az adatvédelem és az információs társadalom jogi aspektusait.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Információ-elméleti alapok I.
 2. Információ-elméleti alapok II.
 3. Információs társadalom ismérvei I.
 4. Információs társadalom ismérvei II.
 5. E-kapcsolatok
 6. E-közigazgatás fogalma
 7. E-közigazgatás Magyarországon I.
 8. E-közigazgatás Magyarországon II.
 9. E-kapcsolatok az igazságszolgáltatásban
 10. E-kereskedelem alapjai
 11. Jogi adatbázisok
 12. Nyilvántartások
 13. Szellemi alkotások az információs társadalomban
 14. E-aláírás
 15. Az információ társadalom devianciái

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadásokon való részvétel kötelező.

 

4.    Számonkérés követelményei

A hallgatók a félév végén kollokviumot tesznek. Az értékelés 5 fokozatú. Azon hallgatók, akik az előadások legalább 80 %-án részt vesznek, egy előre meghatározott alkalommal, a tananyag (a félév során) meghatározott részéből kedvezményes vizsgát tehetnek.

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Elektronikus tananyag – elérhető a félév elején meghatározott online felületről.

 1. Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9
 2. Torma András: Az információ jelentősége a közigazgatásban, Virtuóz Kiadó Budapest 2002.
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. megjelölt részei
 4. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Balogh Zsolt György: Jogi informatika, Dialóg - Campus Kiadó, Pécs - Budapest, 1998.
 2. Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs számai
 3. PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 4. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

 

Miskolc, 2018. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

 

 

Vissza