Infokommunikációs jogi gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Infokommunikációs jog gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI279L9

jogász szak levelező tagozatos hallgatói számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Szabó Balázs

Óraszám/félév: 2 / félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal az infokommunikációs jog gyakorlati kérdéseit, a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (közigazgatás, országgyűlés, bíróság, ügyészség, rendőrség, számítógépes jogszabály-nyilvántartás) továbbá az adatvédelem és az információs társadalom jogi aspektusait.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az információs társadalom és a közigazgatás, informatika és közigazgatás
 2. Az e-kormányzat fogalma, jelentősége, a közigazgatási szervek közötti elektronikus viszonyrendszer
 3. A közigazgatási szervek és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolat, az Európai Unió tagállamai közötti adatcsere
 4. Az elektronikus ügyintézés jogi szabályozása, számítógépes információ-rendszerek a közigazgatásban

 

3.    A gyakorlat elfogadásának feltételei és a számonkérés követelményei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 50 pontig

Elégséges:            51 – 64 pontig

Közepes:  65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles:        91 – 100 pontig

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9
 2. Torma András: Az információ jelentősége a közigazgatásban, Virtuóz Kiadó Budapest 2002.
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. megjelölt részei
 4. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.
 5. A gyakorlatokon elhangzottak

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Balogh Zsolt György: Jogi informatika, Dialóg - Campus Kiadó, Pécs - Budapest, 1998.
 2. Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs számai
 3. PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 4. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

 

Egyéb tudnivalók:

November 25.

(szombat)

14.10 - 15.50

C2F208

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza