Infokommunikációs jogi gyakorlat

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Infokommunikációs jog gyakorlat; jogász osztatlan szak

(nappali és levelező tagozat)

Tantárgy neve:

Infokommunikációs jog gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJKOI279N9

Levelező: AJKOI279L9

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Prof. Dr. Torma András egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):

dr. Szabó Balázs, dr. Czékmann Zsolt

Javasolt félév:

Előfeltétel:

 

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

Gyakorlat

Kreditpont:

1

Munkarend:

Nappali és Levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (közigazgatás, országgyűlés, bíróság, ügyészség, rendőrség, számítógépes jogszabály-nyilvántartás), gyakorlati aspektusait. Lehetőséget biztosítson a jogszabálytárak használatának gyakorlására és az elektronikus ügyintézés lehetőségeire.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T17

képesség: K3, K29, K30, K32

attitűd: A18, A19

autonómia és felelősség: F3, F7

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

 1. Informatikai alapfogalmak
 2. Alapvető információs rendszerek megismerése
 3. SZEÜSZ
 4. Jogszabály nyilvántartások (NJT)
 5. Jogszabály nyilvántartások (NJT)
 6. Jogszabály nyilvántartások (Complex)
 7. Jogszabály nyilvántartások (Complex)
 8. Jogszabály nyilvántartások (Eurlex)
 9. Magyarorszag.hu, Ügyfélkapu
 10. SZÜF
 11. Birosag.hu (bírósági ítéletek megismerése, civil szervezetek nyilvántartása), Céginformációs portál
 12. Programozás alapjai
 13. Közigazgatási ügyvitel
 14. E-szigno

 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A hallgatók gyakorlati foglalkozáson nyújtott teljesítményének értékelése az alábbiak szerint történik:

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb csak két alkalommal hiányzott a hallgató. A Hallgatói Követelményrendszer 50. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján A „amennyiben a hallgató gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja”. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 30 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 15 pontig

Elégséges: 16 – 18 pontig

Közepes: 19 – 22 pontig

Jó: 23 – 26 pontig

Jeles: 27 – 30 pontig

 

Levelező tagozatos hallgatókra vonatkozó követelmények:

A gyakorlaton a hallgatók feladatlapot írnak meg, amelyeknek értékelése során legfeljebb 15 pontot szerezhetnek. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 7 pontig

Elégséges: 8 – 9 pontig

Közepes: 10 – 11 pontig

Jó: 12 – 13 pontig

Jeles: 14 – 15 pontig

 

A gyakorlat keretében a hallgatók számítógép segítségével végzik el a kiadott feladatokat, további sok egyéni munkára is szükség van a gyakorlat során. Kisebb mértékben történik meg a csoportmunka, inkább az együtt gondolkodás jellemző, de a végrehajtás egyéni, hogy minden hallgató számára rögzüljenek az ismeretek.

Kötelező irodalom:

Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9

Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.

A gyakorlatokon elhangzottak

 

Ajánlott irodalom:

Balogh Zsolt György: Jogi informatika, Dialóg - Campus Kiadó, Pécs - Budapest, 1998.

PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.

Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

 

Miskolc-Egyetemváros

2018. szeptember

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza