Információs jogok

Követelmények és tantárgyi program

 

Információs jogok

Tárgykód: AJIMT821JFL1

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tanegység jellege: előadás

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Kreditérték: 1

Óraszám: 10 óra/félév

Számonkérés jellege: beszámoló (háromfokozatú)

 

1. Az oktatás célja:

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának jogi alapjait, az adatvédelem és az információszabadság alapintézményeit, ezen jogterületek hazai szabályozását, a hatósági gyakorlatot és a
2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet mint Európai Uniós jogforrás főbb szabályait. A konzultációk célja a tananyag elsajátításának megkönnyítése, a hallgatók egyéni felkészülésének segítése, a felmerült kérdések megbeszélése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme a vizsga sikeres teljesítése érdekében évközi készülést is igényel. A konzultációk korlátozott száma nem teszi lehetővé a tananyag teljes és elmélyült áttekintését, csupán segítséget nyújt a felkészüléshez.

 

Az előadások időpontja és helye:

2017.10.07. napján 13:20 – 17:30 között az A6 220 teremben

2017.10.21. napján 8:30 – 12:40 között az A6 220 teremben

 

Az előadások tematikája[1]:

- Bemutatkozás, követelmények ismertetése.

 

- Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak.

 

- Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.

A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga.

Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság.

Információszabadság és sajtószabadság.

 

- Az univerzális nemzetközi egyezmények.

Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei.

Az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye.

 

- Határokat átlépő adattovábbítások, a megfelelő védelmi szint követelménye.

 

- A privacy különböző jelentései.

A magánélet határainak változása az információs társadalomban.

A személyiségi jogok és az adatvédelem.

Az információs hatalommegosztás.

 

- Az Általános Adatvédelmi Rendelet 2018 májusától alkalmazandó és magyar Infotv. hatályos fogalmai. A jogszerű adatkezelés feltételei.

 

- Az információs önrendelkezés további törvényi garanciái.

Az érintett jogai és a jogérvényesítés az Infotv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján.

Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről és az információszabadságról, a bírósági gyakorlat. Az adatvédelmi nyilvántartás, az adatvédelmi tisztviselő és a NAIH hatáskörei.

 

- Az információszabadság a magyar jogban. A személyes adatok védelme és az információszabadság konfliktusa. A közfeladatot ellátó személyek és a közszereplők problémája.

 

A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

Tananyag, ajánlott irodalom:

Majtényi László, Bayer Judit: Információs és médiajog I. (2017 – nyomtatott kiadás folyamatban)

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az előadásokon elhangzott további ismeretek

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

 

Vizsga: írásbeli kollokvium, amelynek értékelése háromfokozatú skálán (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) történik.                    

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Ajánlott olvasmányok:

Balogh Zsolt György – Böröcz István – Kiss Attila – Polyák Gábor – Szőke Gergely László: Az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana. Médiakutató 2014 tél 77-92 o.

Solove, Daniel J: Understanding Privacy. Harvard University Press 2008. 78-100.

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Solove, Daniel J: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security. Yale University Press, 2013

Kuner et al.: The challenge of ‘big data’ for data protection. International Data Privacy Law. Volume 2 Issue 2. Pp. 47-49. http://idpl.oxfordjournals.org/content/2/2/47.full.pdf+html

Információs jogok

A vizsgára való felkészülést segítő ellenőrző kérdések

 

 1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.
 2. Az információs jogok közös „filozófiája”, az információs hatalom megosztása.
 3. A „nagy testvér” és a „kis testvérek”.
 4. A „nem tudás” jogának problémája.
 5. A jog arra, hogy elfelejtsenek.
 6. A privacy kritikusai, a közgazdasági és a feminista kritika.
 7. A magánéletvédelem, az adatvédelem fejlődése - nemzetközi jogi háttér
 8. Az Európai Emberi Jogi Bíróság jogesetei
 9. Az Európai Bíróság a privacy védelmében
 10. Az adatvédelmi szabályozás generációi
 11. Az OECD adatvédelmi irányelvei
 12. Az EU Adatvédelmi rendeletének személyi és tárgyi hatálya
 13. A személyes adat fogalma
 14. A fénykép problémája
 15. Az információs önrendelkezési jog
 16. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
 17. Az adatkezelés
 18. Az adatfeldolgozás
 19. Az adatalany hozzájárulása az adatkezeléshez
 20. Hozzájárulás a fiatalkorúak adatainak kezeléséhez
 21. Adatkezelések az érintettek hozzájárulásának hiányában
 22. A különleges adatok fogalma
 23. A különleges adatok jogszerű kezelése
 24. Az érintett jogai
 25. Az érintett megismerési joga, helyesbítés, törlés
 26. Az adatkezelés korlátozásához való jog, Az adathordozhatósághoz való jog
 27. A tiltakozáshoz való jog
 28. Az adatvédelmi nyilvántartás
 29. Az adatkezelés biztonsága
 30. Az adatvédelmi incidens és bejelentése, a hatásvizsgálat
 31. Magatartási kódexek
 32. Az adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére
 33. A kötelező erejű vállalati szabályok
 34. A felügyeleti hatóságok hatáskörei, együttműködésük
 35. Felelősség és kártérítés adatvédelmi ügyekben
 36. A közigazgatási bírság kiszabása
 37. Adatvédelem és tudományos, történelmi kutatás, levéltár, statisztika
 38. Felelősség jogellenes adatkezelésért
 39. Az Alkotmánybíróság az információs önrendelkezésről
 40. Az információs jogok aktív oldala az információszabadság
 41. Az Európai Bíróság az információszabadságról és a közérdekű adatok megismeréséről
 42. A közérdekű adat és a közérdekű adat nyilvánossága
 43. A közérdekből nyilvános adat
 44. Az Alkotmánybíróságnak információszabadságot megalapozó döntései
 45. Az adatszolgáltatási kötelezettség és a költségtérítés információszabadság ügyekben
 46. A hatósági jogérvényesítés információszabadság ügyekben
 47. A bírósági jogérvényesítés információszabadság ügyekben
 48. Közérdekű adat - személyes adat - nyilvános adat – logikai, fogalmi elhatárolás
 49. A nyilvánosság és a titok a magyar jogban
 50. Az információszabadság korlátai
 51. Az üzleti titok
 52. Banktitok, foglalkozási titkok
 53. Ügyvédi, közjegyzői, orvosi, konzuli, lelkészi, gyónási titok
 54. Adótitok
 55. Statisztikai adat-közérdekű adat-személyes adat-egyedi adat-nyilvános adat
 56. Közfeladatot ellátó személy, közszereplők, hazai és nemzetközi jogesetek
 57. Az adatalany bírósági jogérvényesítése, kártérítéshez való joga az adatvédelem területén
 58. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ombudsmani jellegű és vegyes hatáskörök
 59. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárási jogosultságai ombudsmani hatáskörben
 60. A titokfelügyeleti hatósági eljárás
 61.  A NAIH által indítható perek


[1] A tematika az alkalmazandó jogszabály módosításokra tekintettel változhat! 

 

Vissza