Információs jogok

Követelmények és tantárgyi program

 

Információs jogok

Tárgykód: AJIMT821JFL1

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tanegység jellege: előadás

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Kreditérték: 1

Óraszám: 10 óra/félév

Számonkérés jellege: beszámoló (háromfokozatú)

 

1. Az oktatás célja:

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának jogi alapjait, az adatvédelem és az információszabadság alapintézményeit, ezen jogterületek hazai szabályozását, a hatósági gyakorlatot és a
2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet mint Európai Uniós jogforrás főbb szabályait. A konzultációk célja a tananyag elsajátításának megkönnyítése, a hallgatók egyéni felkészülésének segítése, a felmerült kérdések megbeszélése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme a vizsga sikeres teljesítése érdekében évközi készülést is igényel. A konzultációk korlátozott száma nem teszi lehetővé a tananyag teljes és elmélyült áttekintését, csupán segítséget nyújt a felkészüléshez.

 

Az előadások időpontja és helye:

2017.10.07. napján 13:20 – 17:30 között az A6 220 teremben

2017.10.21. napján 8:30 – 12:40 között az A6 220 teremben

 

Az előadások tematikája[1]:

- Bemutatkozás, követelmények ismertetése.

 

- Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak.

 

- Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.

A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga.

Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság.

Információszabadság és sajtószabadság.

 

- Az univerzális nemzetközi egyezmények.

Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei.

Az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye.

 

- Határokat átlépő adattovábbítások, a megfelelő védelmi szint követelménye.

 

- A privacy különböző jelentései.

A magánélet határainak változása az információs társadalomban.

A személyiségi jogok és az adatvédelem.

Az információs hatalommegosztás.

 

- Az Általános Adatvédelmi Rendelet 2018 májusától alkalmazandó és magyar Infotv. hatályos fogalmai. A jogszerű adatkezelés feltételei.

 

- Az információs önrendelkezés további törvényi garanciái.

Az érintett jogai és a jogérvényesítés az Infotv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján.

Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről és az információszabadságról, a bírósági gyakorlat. Az adatvédelmi nyilvántartás, az adatvédelmi tisztviselő és a NAIH hatáskörei.

 

- Az információszabadság a magyar jogban. A személyes adatok védelme és az információszabadság konfliktusa. A közfeladatot ellátó személyek és a közszereplők problémája.

 

A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

Tananyag, ajánlott irodalom:

Majtényi László, Bayer Judit: Információs és médiajog I. (2017 – nyomtatott kiadás folyamatban)

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az előadásokon elhangzott további ismeretek

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

 

Vizsga: írásbeli kollokvium, amelynek értékelése háromfokozatú skálán (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) történik.                    

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Ajánlott olvasmányok:

Balogh Zsolt György – Böröcz István – Kiss Attila – Polyák Gábor – Szőke Gergely László: Az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana. Médiakutató 2014 tél 77-92 o.

Solove, Daniel J: Understanding Privacy. Harvard University Press 2008. 78-100.

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Solove, Daniel J: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security. Yale University Press, 2013

Kuner et al.: The challenge of ‘big data’ for data protection. International Data Privacy Law. Volume 2 Issue 2. Pp. 47-49. http://idpl.oxfordjournals.org/content/2/2/47.full.pdf+html[1] A tematika az alkalmazandó jogszabály módosításokra tekintettel változhat! 

 

Vissza