Információs jogok

Követelmények és tantárgyi program

Információs jogok

AJIMT821JFL1

2016/17. tanév I. félév

 

Tanegység jellege: előadás

Helye az ajánlott tantervben: 1. félév

Kreditérték: 1

Óraszám: 10 óra/félév

Tárgyfelelős oktató: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Előadó: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Számonkérés jellege: beszámoló (háromfokozatú)

 

1. Az oktatás célja:

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a nyilvánosság és a bizalmasság jogi alapjait, az adatvédelem és az információszabadság alapintézményeit. A konzultációk célja a tananyag elsajátításának megkönnyítése, a hallgatók egyéni felkészülésének segítése, a felmerült kérdések megbeszélése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme a vizsga sikeres teljesítése érdekében évközi készülést is igényel. A konzultációk korlátozott száma nem teszi lehetővé a tananyag teljes és elmélyült áttekintését, csupán segítséget nyújt a felkészüléshez.

 

2. A konzultáció:

2016.10.29. So 13.20 - 17.30 >5o A6 220 terem

2016.11.05.  So 13.20 - 17.30 >5o A1 307 terem

A konzultációkon való részvétel ajánlott. A konzultációk tematikája az írott tananyagot követi:

 

2016.10.29:    

Bemutatkozás, követelmények ismertetése.

Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak.

Átlátható állam, átláthatatlan polgár. Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.  A felvilágosult abszolutizmus. A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga. Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság. Információszabadság és sajtószabadság.

Az univerzális nemzetközi egyezmények. A magánélet határainak változása az információs társadalomban. A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. Privacy és adatvédelem. Az információs hatalommegosztás. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata. Az információs önrendelkezési jog. Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei. Az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye, az Európai Unió 1995-ös Adatvédelmi Irányelve. Határokat átlépő adattovábbítások.

 

2016.11.05.:

A magyar információs önrendelkezési törvény fogalmai, a jogszerű adatkezelés feltételei. Az érzékeny vagy különleges adat problémái.

Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről és az információszabadságról, a bírósági gyakorlat. Az adatvédelmi nyilvántartás és a NAIH hatáskörei.

Az információszabadság a magyar jogban. A személyes adatok védelme és az információszabadság konfliktusa. A közfeladatot ellátó személyek és a közszereplők problémája. Az információszabadság ára, társadalmi hasznai.

Az Európai Unió adatvédelmi Rendelettervezete.

 

3. A számonkérés:

A kötelező tananyag számonkérése írásbeli zárthelyi keretében történik.

 

4. A tananyag:

Majtényi László: Információs és médiajog I. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.

A konzultációkon elhangzott további ismeretek, jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások, különösen: 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi adatokról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló lakcímadatok kezeléséről, 15/1991. (IV. 13.) AB határozat a személyi számról, az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve

Ajánlott olvasmányok:

Balogh Zsolt György – Böröcz István – Kiss Attila – Polyák Gábor – Szőke Gergely László: Az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana. Médiakutató 2014 tél 77-92 o.

Solove, Daniel J: Understanding Privacy. Harvard University Press 2008. 78-100.

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Solove, Daniel J: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security. Yale University Press, 2013

Kuner et al.: The challenge of ‘big data’ for data protection. International Data Privacy Law. Volume 2 Issue 2. Pp. 47-49. http://idpl.oxfordjournals.org/content/2/2/47.full.pdf+html

 

5. A vizsgára való felkészülést segítő ellenőrző kérdések, a vizsgán számonkért témakörök

 

1.         Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

2.         Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.  A felvilágosult abszolutizmus. A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga. Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság. Információszabadság és sajtószabadság.

3.         Az információs hatalom megosztása.

4.         Az információs jogok védelmének fogalmi modelljei USA, Kanada, Németország, és Franciaország példáján. A privacy különböző jelentései.

5.         A képmás és a „belső képmás”

6.         A „nagy privacy metafora”

7.         A privacy védelem kritikusai.

8.         A terrorfenyegetés és magánélet korlátozása.

9.         Az információs önrendelkezési jog, az NSzK Alkotmánybíróságának 1983-as határozata a népszámlálásról.

10.       Az adatvédelem fejlődése – nemzetközi jogi háttér, a szabályozás generációi.

11.       Az OECD irányelvek, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye.

12.       A személyes adat fogalma Európában és Magyarországon.

13.       A személyes adat fogalmának abszolút és a relatív értelmezése.

14.       Az alkotmánybíróság legfontosabb adatvédelmi döntései.

15.       A jogi személyek és az elhunytak helyzete az adatvédelem tekintetében.

16.       Az adatvédelmi törvény hatálya (személyi, területi, tárgyi).

17.       Az információs önrendelkezés Magyarországon. Az adatkezelés elvei az információs törvényben.

18.       Adatalany, érintett fogalma.

19.       Az érzékeny (különleges) adat.

20.       Az adatkezelés jogalapjai.

21.       Az adatalany hozzájárulás nélküli adatkezelések esetei.

22.       Az adatkezelő és az adatalany szerződéses viszonyán alapuló adatkezelések.

23.       Az adatkezelés törvényi korlátai.

24.       Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés.

25.       Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során.

26.       Az adatkezelés, az adatkezelő.

27.       Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó.

28.       Az ún. Binding Corporate Rules problémája.

29.       Az adatminőség.

30.       Az adatbiztonság.

31.       Az érintettek jogai, a tájékoztatás, törlés, helyesbítés és a zárolás kezdeményezése.

32.       A tiltakozás személyes adat kezelése ellen.

33.       A személyes adatbázisok problémája.

34.       A határátlépő adatáramlás.

35.       Felelősség a jogellenes adatkezelésért, kártérítés.

36.       A belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat.

37.       Az információs hatalommegosztás aktív oldala – információszabadság fogalma.

38.       Történelmi előzmények a felvilágosodás korában.

39.       Az információszabadság fogalmi fejlődése.

40.       Az Európai Unió és az Európai Bíróság gyakorlata az információszabadság terén.

41.       Az Európai Emberi Jogi Bíróság és a közérdekű adatok.

42.       Az információszabadság korlátai.

43.       A döntést megalapozó iratok.

44.       A jogosultak köre, érintettek jogai.

45.       Jogérvényesítés a közérdekű adatok megismerhetőségéért.

46.       A személyes adat, a közérdekű adat, nyilvános adat, titok, közérdekből nyilvános adat. üzleti titok, egyéb adatkategóriák elhatárolása.

47.       A minősített adatok alkotmányos fogalma, fontosabb szabályai.

48.       Független adatvédelmi biztos, adatvédelmi hatóságok, európai modellek.

50.       Az adatvédelmi és információszabadság hatóság feladatai, jogállásának alapvető kérdései.

51.       Az adatvédelmi és információszabadság hatóság hatósági és ombudsman-jellegű jogkörei. az ezekkel kapcsolatos jogorvoslat lehetősége.

52.       Adatvédelmi hatósági eljárás.

53.       A titokfelügyeleti eljárás.

54.       Az adatvédelmi és információszabadság hatóság intézkedései.

55.       A hatóság által indítható per.

56.       Az adatvédelmi nyilvántartás.

57.       Az adatvédelmi audit.

58.       Az adatvédelmi és információszabadság hatóság büntető-, szabálysértési és fegyelmi eljárás kezdeményezési joga.

59.       Az adatvédelmi és információszabadság hatóság adatkezelése és titoktartás.

 

Vissza