Információs jogok

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Információs jogok; Jogi felsőoktatási szakképzés (levelező)

Tantárgy neve:

Információs jogok

Tantárgy Neptun-kódja:

AJIMT821JFL1

Tárgyfelelős intézet:

Jogtörténeti és Jogelméleti intézet

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Majtényi László DSc. tanszékvezető egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): -

Javasolt félév:

Előfeltétel:

-

Óraszám/hét:

előadás 10 óra / félév

Számonkérés módja:

beszámoló

Kreditpont:

1

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának jogi alapjait, az adatvédelem és az információszabadság alapintézményeit, ezen jogterületek hazai szabályozását, a hatósági gyakorlatot és a 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet mint Európai Uniós jogforrás főbb szabályait. A konzultációk célja a tananyag elsajátításának megkönnyítése, a hallgatók egyéni felkészülésének segítése, a felmerült kérdések megbeszélése.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T6,

képesség: K1, K2, K8, K14, K15,

attitűd: A4, A5, A10,

autonómia és felelősség: F2, F7,

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 

1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

2 .Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.

A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga. Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság. Információszabadság és sajtószabadság.

3. Az univerzális nemzetközi egyezmények. Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei. Az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye.

4. Határokat átlépő adattovábbítások, a megfelelő védelmi szint követelménye.

5. A privacy különböző jelentései. A magánélet határainak változása az információs társadalomban.

6. A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. Privacy és adatvédelem.

7. Az információs hatalommegosztás. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata. Az információs önrendelkezési jog.

8. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 2018 májusától alkalmazandó és magyar Infotv. hatályos fogalmai.

Az érzékeny vagy különleges adat problémái.

9. A jogszerű adatkezelés feltételei. Az információs önrendelkezés további törvényi garanciái.

10. Az érintett jogai és a jogérvényesítés az Infotv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján.

11. Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről és az információszabadságról, a bírósági gyakorlat.

12. Az adatvédelmi nyilvántartás, az adatvédelmi tisztviselő és a NAIH hatáskörei. Az adatvédelmi biztosi intézmény mint az adatvédelem és az információszabadság őre.

13. Az információszabadság a magyar jogban. A személyes adatok védelme és az információszabadság konfliktusa.

A közfeladatot ellátó személyek és a közszereplők problémája.

14. Konzultáció, elővizsga

Félévközi számonkérés módja és értékelése:-

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Írásbeli kollokvium, amelynek értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) skálán történik.

Kötelező irodalom:

Majtényi László, Bayer Judit: Információs és médiajog I. (2017 – nyomtatott kiadás folyamatban)

 

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis: The Right to Privacy,

Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5 (Dec. 15, 1890), p. 193-220.

 

Christopher Kuner: The Internet and the Global Reach of EU Law, LSE Law, Society and Economy Working Papers 4/2017 London School of Economics and Political Science http://eprints.lse.ac.uk/73421/1/WPS2017-04_Kuner.pdf

 

Az előadásokon elhangzott további ismeretek

 

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások, a NAIH vonatkozó esetjoga

 

Ajánlott irodalom:

Majtényi László: Az információs szabadságok - adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága, CompLex, Budapest, 2006.

 

Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv, Osiris, Budapest, 2005.

 

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

 

Handbook on European data protection law. European Agency for Fundamental Rights, 2013.

 

 

 

Vissza