Információs és médiajog I.

 

 

Követelmények és tantárgyi program

 

Információs és médiajog I. tantárgyból

Tárgykód: AJIMT271N3

Jogász szak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

Tanegység célja:

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a nyilvánosság és a bizalmasság jogi alapjait, az adatvédelem és az információszabadság alapintézményeit.

 

Az előadások tematikája:

 

Szeptember 7.

Bemutatkozás, követelmények ismertetése. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

 

Szeptember 14.

 

 

 

 

Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.  A felvilágosult abszolutizmus. A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga. Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság. Információszabadság és sajtószabadság.

Szeptember 21.

Az univerzális nemzetközi egyezmények. FOI törvények, az információszabadság helyzete ma Európában, az USÁ-ban és Kanadában. Az információs jogok védelmének fogalmi modelljei USA, Kanada, Németország, és Franciaország példáján.

 

Szeptember 28.

A privacy különböző jelentései. Az információs szabadságjogok és a magyarországi rendszerváltás. A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. Privacy és adatvédelem. Az információs hatalommegosztás. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata

 

Október 5.

Az információs önrendelkezési jog, az NSZK Alkotmánybíróságának 1983-as határozata a népszámlálásról.

Október 12.

Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye, az Európai Unió 1995-ös Adatvédelmi Irányelve. Határokat átlépő adattovábbítások.

 

Október 19.

Önkéntes zárthelyi dolgozat tervezett ideje

 

Október 26.

A magyar adatvédelmi törvény fogalmai, a jogszerű adatkezelés feltételei. Az érzékeny vagy különleges adat problémái.

November 2.

Dékáni szünet

November 9.

Az információs önrendelkezés további törvényi garanciái.

November 16.

Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről és az információszabadságról, a bírósági gyakorlat. Az adatvédelmi nyilvántartás és az adatvédelmi biztos hatáskörei.

November 23.

Az információszabadság a magyar jogban. A személyes adatok védelme és az információszabadság konfliktusa. A közfeladatot ellátó személyek és a közszereplők problémája.

November 30.

Az információszabadság ára, társadalmi hasznai. A NAIH mint az adatvédelem és az információszabadság védnöke.

December 5.

Konzultáció, elővizsga

 

 

Tananyag, ajánlott irodalom:

Majtényi László: Információs és médiajog I.

Konzultációkon elhangzott további ismeretek

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

Különösen: az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Évközi tanulmányi követelmények: Önkéntes zárthelyi dolgozat írása, amely kiválóan megfelelt teljesítése esetén mentesít a kollokvium megfelelő része alól.

 

Vizsga: írásbeli kollokvium, amelynek értékelése ötfokozatú skálán (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) történik. Az önkéntes zárthelyi dolgozat kiválóan megfelelt eredménnyel történő megírása a dolgozat megfelelő részének megírása alól úgy mentesít, mintha azt jeles eredménnyel írta volna meg a hallgató.

 

 

 

 

A vizsgára való felkészülést segítő ellenőrző kérdések, témakörök

 

1.         Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

2.         Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.  A felvilágosult abszolutizmus. A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga. Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság. Információszabadság és sajtószabadság.

3.         Az információs jogok védelmének fogalmi modelljei USA, Kanada, Németország, és Franciaország példáján. A privacy különböző jelentései.

4.         Az információs szabadságjogok és a magyarországi rendszerváltás.

5.         A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme.

6.         Privacy és adatvédelem. Az információs hatalommegosztás.

7.         Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata

8.         Az információs önrendelkezési jog, az NSzK Alkotmánybíróságának 1983-as határozata a népszámlálásról.

9.         Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye.

10.       Az Európai Unió 1995-ös Adatvédelmi Irányelve. Határokat átlépő adattovábbítások.

11.       A személyes adatok védelmének eszközei Európán kívül

12.       A jogszerű adatkezelés feltételei. Az érintett beleegyezése

13.       Az adatvédelmi törvény személyi és területi hatálya

14.       A személyes adat

15.       Az érzékeny vagy különleges adat problémái.

16.       Az adatvédelmi törvény területi hatálya, adattovábbítás külföldre

17.       Az adatok minősége

18.       Az adatkezelés, az adatkezelő

19.       Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó,

20.       Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről., a bírósági gyakorlat.

21.       Az adattovábbítás külföldre, az adatbiztonság, automatizált egyedi döntés.

22.       A tiltakozási jog

23.       Bírósági jogérvényesítés, kártérítés az adatvédelem területén

24.       Közérdekű adat

25.       Proaktív nyilvánosság

26.       Adatigénylés, a nyilvánosság jogi garanciái

27.       Információszabadság-jogérvényesítés: információszabadság-perek.

28.       Az információszabadság korlátai.

29.       Az adatvédelmi hatóság funkciói. Ombudsmani jogvédelem

30.       Az adatvédelmi hatóság eljárásai és intézkedései

31.       Az adatvédelmi nyilvántartás.

32.       Statisztikai célú adatkezelés,

33.       Terrorfenyegetés: az adatvédelem és az információszabadság korlátozása

Vissza