Információs és médiajog I.

Követelmények és tantárgyi program

 

Információs és médiajog I. tantárgyból

Tárgykód: AJIMT273L3 és AJIMT273D3

Jogász szak levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék:

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám: 12 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

Tanegység célja:

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának jogi alapjait, az adatvédelem és az információszabadság alapintézményeit, ezen jogterületek hazai szabályozását, a hatósági gyakorlatot és a
2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet mint Európai Uniós jogforrás főbb szabályait.

 

Az előadások időpontja és helye:

2017.11.10. napján 12:30 – 17:40 között a XVIII előadóban és

2017.12.01. napján 12:30 – 17:40 között XIX előadóban


Az előadások tematikája[1]:

 

Bemutatkozás, követelmények ismertetése.

Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak.

Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

 

Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban. 
A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga.

Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság.

Információszabadság és sajtószabadság.

 

Az univerzális nemzetközi egyezmények.

FOI törvények, az információszabadság helyzete ma Európában, az USÁ-ban és Kanadában. Az információs jogok védelmének fogalmi modelljei USA, Kanada, Németország, és Franciaország példáján.

 

A személyiségi jogok és az adatvédelem.

Az ember és a jogi személy személyiségének védelme.

Privacy és adatvédelem.

 

Az információs hatalommegosztás.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata, az OECD alapelvei, a határokon átnyúló adattovábbítás és a megfelelő védelmi szint követelménye.

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 2018 májusától alkalmazandó és magyar Infotv. hatályos fogalmai, a jogszerű adatkezelés feltételei.

Az érzékeny vagy különleges adat problémái.

Az információs önrendelkezés további törvényi garanciái.

Az érintett jogai és a jogérvényesítés az Infotv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján.

 

Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről és az információszabadságról, a bírósági gyakorlat.

Az adatvédelmi nyilvántartás és a NAIH adatvédelmi hatáskörei.

Az adatvédelmi tisztviselő hatáskörei és feladatai. A bírói jogvédelem.

 

Az információs szabadságjogok és a magyarországi rendszerváltás.

Az információszabadság a magyar jogban.

Az információszabadság ára, társadalmi hasznai.

A NAIH mint az információszabadság védnöke.

A személyes adatok védelme és az információszabadság konfliktusa.

A közfeladatot ellátó személyek és a közszereplők problémája.

 

A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező.
Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

Tananyag, ajánlott irodalom:

Majtényi László, Bayer Judit: Információs és médiajog I. (2017 – nyomtatott kiadás folyamatban)

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az előadásokon elhangzott további ismeretek

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

 

Vizsga: írásbeli kollokvium, amelynek értékelése ötfokozatú skálán (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) történik.                                     

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Információs és médiajog I.

A vizsgára való felkészülést segítő ellenőrző kérdések

 

 1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.
 2. Az információs jogok közös „filozófiája”, az információs hatalom megosztása.
 3. A „nagy testvér” és a „kis testvérek”.
 4. Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.  A felvilágosult abszolutizmus. A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga.
 5. Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság.
 6. Információszabadság és sajtószabadság.
 7. A magánélet, privacy, adatvédelem főbb területei, ezek viszonylagos határolatlansága.
 8. A „nem tudás” jogának problémája.
 9. A jog arra, hogy elfelejtsenek.
 10. A privacy kritikusai, a közgazdasági és a feminista kritika.
 11. A magánéletvédelem, az adatvédelem fejlődése - nemzetközi jogi háttér
 12. Az Európai Emberi Jogi Bíróság jogesetei (ismertetni kell tudni jogeseteket).
 13. Az Európai Bíróság a privacy védelmében
 14. Médianyilvánosság és személyiségi jogok, jogesetek.
 15.  Az adatvédelmi szabályozás generációi
 16. Az OECD adatvédelmi irányelvei
 17. Az adatvédelem európai és magyarországi szabályozásának története.
 18. Az EU Adatvédelmi rendeletének személyi és tárgyi hatálya
 19. A személyes adatfogalma, a fogalom fejlődése.
 20. A személyes adat abszolút és relatív fogalma. A fénykép problémája
 21. Az információs önrendelkezési jog
 22. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó
 23. Az adatkezelés
 24. Az adatfeldolgozás
 25. Az adatalany hozzájárulása az adatkezeléshez
 26. Hozzájárulás a fiatalkorúak adatainak kezeléséhez
 27. Adatkezelések az érintettek hozzájárulásának hiányában
 28. A különleges adatok fogalma
 29. A különleges adatok jogszerű kezelése
 30. Az érintett jogai
 31. Az érintett megismerési joga, helyesbítés, törlés
 32. Az adatkezelés korlátozásához való jog, Az adathordozhatósághoz való jog
 33. A tiltakozáshoz való jog
 34. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó viszonya
 35. Az adatvédelmi nyilvántartás
 36. Az adatkezelés biztonsága
 37. Az adatvédelmi incidens és bejelentése, a hatásvizsgálat
 38. Magatartási kódexek, hatásvizsgálat
 39. Az adattovábbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére
 40. A kötelező erejű vállalati szabályok
 41. A jogszerű adattovábbítás
 42. A felügyeleti hatóságok az EU-ban
 43. A felügyeleti hatóságok hatáskörei, együttműködésük, kölcsönös segítségnyújtás, közös műveletek
 44. Felelősség és kártérítés adatvédelmi ügyekben
 45.  A közigazgatási bírság kiszabása
 46. Adatvédelem, tudományos, történelmi kutatás, levéltár, statisztika
 47. Felelősség jogellenes adatkezelésért.
 48. Az Alkotmánybíróság az információs önrendelkezésről
 49. Az információs jogok aktív oldala az információszabadság
 50. Az Európai Bíróság az információszabadságról és a közérdekű adatok megismeréséről (jogesetek)
 51.  Adatvédelmi, információszabadság törvények vagy kombinált adatvédelmi és információszabadság törvény
 52. A közérdekű adat és a közérdekű adat nyilvánossága
 53. A közérdekből nyilvános adat
 54. Az Alkotmánybíróságnak információszabadságot megalapozó döntései
 55. Az információszabadság jogosultjai
 56. Az adatszolgáltatási kötelezettség és a költségtérítés információszabadság ügyekben
 57. A hatósági jogérvényesítés információszabadság ügyekben
 58. A bírósági jogérvényesítés információszabadság ügyekben
 59. A döntést megalapozó, belső használatú iratok, adatok 
 60. A személyes adat és a közérdekű adat elhatárolása
 61. Közérdekű adat - személyes adat - nyilvános adat – logikai, fogalmi elhatárolás
 62. Információs jogok-kommunikációs jogok kapcsolat
 63. A nyilvánosság és a titok a magyar jogban
 64. Az információszabadság korlátai
 65. Az üzleti titok
 66. Banktitok, foglalkozási titkok
 67. Ügyvédi, közjegyzői, orvosi, konzuli, lelkészi, gyónási titok
 68. Adótitok
 69. Statisztikai adat-közérdekű adat-személyes adat-egyedi adat-nyilvános adat
 70. A közfeladat fogalma
 71. Közfeladatot ellátó személy, közszereplők, hazai és nemzetközi jogesetek
 72. Az adatalany bírósági jogérvényesítése, kártérítéshez való joga az adatvédelem területén
 73. Közérdekű adat megismerésének bírósági kikényszerítése
 74. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, jogállás
 75. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ombudsmani jellegű és vegyes hatáskörök
 76. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárási jogosultságai ombudsmani hatáskörben
 77. A titokfelügyeleti hatósági eljárás
 78. A NAIH által indítható perek.


[1] A tematika az alkalmazandó jogszabály módosításokra tekintettel változhat!

 

Vissza