Információs jogok a közigazgatásban

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Információs jogok a közigazgatásban című tantárgyhoz

Tárgykód: AJIMT104ISZL3

Igazgatásszervező alapszak

Levelező tagozat

 

Tárgyfelelős oktató: Dr. Majtényi László egyetemi tanár, tanszékvezető

Tárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet - Információs és Médiajogi Tanszék

Előadók: Dr. Szabó Máté egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 10 óra/félév

Tanegység jellege: előadás

Helye az ajánlott tantervben: 3. félév

Kreditérték: 2

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy a nyilvánosság és a bizalmasság jogi feltételeivel, az adatvédelemnek és az információszabadságnak az általános kérdéseivel, egyes szektorális információs jogi kérdésekkel ismerteti meg a hallgatókat, különös tekintettel a közigazgatásban felmerülő információs jogi esetekre. A konzultációk célja a tananyag elsajátításának megkönnyítése, a hallgatók egyéni felkészülésének segítése, a felmerült kérdések megbeszélése. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező tananyag jellege és terjedelme a vizsga sikeres teljesítése érdekében évközi készülést is igényel. A konzultációk korlátozott száma nem teszi lehetővé a tananyag teljes és elmélyült áttekintését, csupán segítséget nyújt a felkészüléshez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A félév során az órarendben megadott időpontokban 10 óra konzultációra kerül sor. A konzultációkon való részvétel ajánlott. A konzultációk tematikája az írott tananyagot követi:

-       Az információs jogok mint alapjogok

-       Az adatvédelem és az információszabadság elméleti kérdései

-       Az információs jogok alapfogalmai, értelmezési kérdései

-       Az adatvédelem általánosan elismert alapelvei

-       A jogszerű adatkezelés feltételei

-       Az információszabadság tartalma és korlátai

-       A polgárok jogai és jogérvényesítési lehetőségei

-       Az adatvédelem és az információszabadság határterülete

-       Elektronikus információszabadság

-       A minősített adatok védelme

-       Szektorális adatkezelések

 

3. A számonkérés:

A kötelező tananyag számonkérése írásbeli kollokvium keretében történik.

 

4. A tananyag:

  1. Majtényi László: Információs és médiajog I. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010.
  2. Konzultációkon elhangzott további ismeretek
  3. Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

Különösen: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről, 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi adatokról, 15/1991. (IV. 13.) AB határozat a személyi számról, az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve

 

5. Felkészülést segítő ellenőrző kérdések:

 

A zárójelben Majtényi László: Információs és médiajog I. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010) című könyvének oldalszámai szerepelnek. Az előadásokon elhangzottak szintén a tananyag részét képezik, valamennyi kérdés tekintetében. A zárójelben lévő § számok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szakaszait jelölik.)

 

1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár (11-19. o., 26-29. o., 1. §)

2. Aszemélyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. (19-26. o., 30-43. o., 80. o.)

3.Az információs hatalommegosztás (előadás)

4.Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata (50-58. o.)

5. Az információs önrendelkezési jog – állami védelem (68-72. o., 82-83 o.)

6.Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye (65-67. o.)

7.Határokat átlépő adattovábbítások (103-104. o., 8. §)

8.A jogszerű adatkezelés feltételei. Az érintett beleegyezése. (89-91. o., 3. § 7. pont, 4-5. §)

9.Az Info. tv. hatálya (80-82. o., 83-84. o., 2. §)

10. Aszemélyes adat (72-80., o. 3. § 1-2. pont.)

11. Az érzékeny vagy különleges adat problémái (84-86. o., 3. § 3-4. pont)

12. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal (95-96. o. 3. § 11-12. pont)

13.Az adatok minősége (94. o., 4. §)

14.Az adatkezelés, az adatkezelő (86-88. o., 3. § 9-10. pont)

15. Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó (88. o. 3. § 17-18. pont, 10. §)

16.Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről, a bírósági gyakorlat (109-116. o.)

17. Az adatbiztonság, automatizált egyedi döntés (93-95. o., 7. §, 11. §)

18. Az érintettek egyéb jogai (91-93. o., 14-21. §)

19. Bírósági jogérvényesítés, kártérítés (104-105. o., 22-23. §)

20.Az adatvédelmi hatóság funkciója. Ombudsmani jogvédelem (105-107. o., 38. §)

21. Az adatvédelmi hatóság eljárásai és intézkedései (előadás, 52-64. §)

22.Az adatvédelmi nyilvántartás (107-108. o., 65-68. §)

23. Szektorális adatkezelések alapkérdései (tansegédlet)

24. Egészségügyi és genetikai adatok (tansegédlet)

25. Munkahelyi adatkezelések (tansegédlet)

26. Direkt marketing célú adatkezelés  (tansegédlet)

27. A közelmúlt történetének megismerhetősége (tansegédlet)

28. Az információszabadság (117-121. o., 133-137. o., 26-27. §)

29. Kamera, elektronikus megfigyelés (tansegédlet: 11-15. o.)

30. A jogszabályok és a jogalkotás nyilvánossága (tansegédlet)

31. A bírósági határozatok közzététele (tansegédlet)

32. Az állam titkai, a minősített adatok (tansegédlet)

33. Aközérdekű adat fogalma, elhatárolása a személyes adattól (132-133. o., 146-147. o., 3 §  5. pont)

34. Aközérdekből nyilvános adat (172-173. o., 184-193. o. 3. § 6. pont, )

35. Adatigénylés (141-144. o., 28-31. §)

37.Az elektronikus információszabadság. A proaktív információpolitika (33-36. §, tansegédlet)

38. Közzétételi listák az elektronikus információszabadság törvényben (37. §, tansegédlet)

 

Vissza