Információs jogok a közigazgatásban

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Információs jogok a közigazgatásban című tantárgyhoz

Igazgatásszervező alapszak

Nappali tagozat

 

Tanegység kódja:

AJIMT104ISZN3

 

Tanegység jellege: előadás

Helye a mintatantervben: 3. félév

Kreditérték: 3

Óraszám: Nappali: 2 óra/hét

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László

Előadók: Dr.Szabó Máté

Előtanulmányi kötelezettség: -

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Képzés nyelve: magyar

 

Tanegység célja:

A tárgy a nyilvánosság és a bizalmasság jogi feltételeivel, az adatvédelemnek és az információszabadságnak az általános kérdéseivel, egyes szektorális információs jogi kérdésekkel ismerteti meg a hallgatókat, különös tekintettel a közigazgatásban felmerülő információs jogi esetekre.

 

Az előadások tematikája:

 

Szeptember 13.

Bemutatkozás, követelmények ismertetése

Szeptember 17.

Az információs jogok mint alapjogok

Szeptember 24.

Az adatvédelem és az információszabadság elméleti kérdései

Október 1.

Az információs jogok alapfogalmai, értelmezési kérdései

Október 8.

Az adatvédelem általánosan elismert alapelvei

Október 15.

A jogszerű adatkezelés feltételei

Október 29.

Önkéntes zárthelyi dolgozat

November 5.

Az információszabadság tartalma és korlátai

November 12.

A polgárok jogai és jogérvényesítési lehetőségei

November 19.

Az adatvédelem és az információszabadság határterülete

November 26.

Elektronikus információszabadság

December 3.

A minősített adatok védelme

December 10.

Szektorális adatkezelések

 

 

Értékelés

Az előadások látogatása ajánlott. A tananyag elsajátításának ellenőrzése írásbeli kollokvium formájában történik. Az önkéntes zárthelyi dolgozat a vizsgán – a hallgató kívánsága szerint felmentést jelenthet azon kérdések megválaszolása alól, amelyek a zárthelyi dolgozat témáihoz tartoznak. Beszámítani a kiválóan megfeleltre értékelt dolgozatot lehet, az jeles eredménnyel kerül beszámításra. A vizsga értékelésére ötfokozatú skála (elégtelen – elégséges – közepes – jó – jeles) szolgál.

 

Tananyag, ajánlott irodalom:

Kötelező tananyag: Majtényi László: Információs és médiajog I.

Ajánlott irodalom: Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások, különösen: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezésről és az információszabadságról

Önellenőrző kérdések

A zárójelben Majtényi László: Információs és médiajog I. (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010) című könyvének oldalszámai szerepelnek. Az előadásokon elhangzottak szintén a tananyag részét képezik, valamennyi kérdés tekintetében. A zárójelben lévő § számok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szakaszait jelölik.) 

1. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár (11-19. o., 26-29. o., 1. §)

2. Aszemélyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. (19-26. o., 30-43. o., 80. o.)

3.Az információs hatalommegosztás (előadás)

4.Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata (50-58. o.)

5. Az információs önrendelkezési jog – állami védelem (68-72. o., 82-83 o.)

6.Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye (65-67. o.)

7.Határokat átlépő adattovábbítások (103-104. o., 8. §)

8.A jogszerű adatkezelés feltételei. Az érintett beleegyezése. (89-91. o., 3. § 7. pont, 4-5. §)

9.Az Info. tv. hatálya (80-82. o., 83-84. o., 2. §)

10. Aszemélyes adat (72-80., o. 3. § 1-2. pont.)

11. Az érzékeny vagy különleges adat problémái (84-86. o., 3. § 3-4. pont)

12. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal (95-96. o. 3. § 11-12. pont)

13.Az adatok minősége (94. o., 4. §)

14.Az adatkezelés, az adatkezelő (86-88. o., 3. § 9-10. pont)

15. Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó (88. o. 3. § 17-18. pont, 10. §)

16.Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről, a bírósági gyakorlat (109-116. o.)

17. Az adatbiztonság, automatizált egyedi döntés (93-95. o., 7. §, 11. §)

18. Az érintettek egyéb jogai (91-93. o., 14-21. §)

19. Bírósági jogérvényesítés, kártérítés (104-105. o., 22-23. §)

20.Az adatvédelmi hatóság funkciója. Ombudsmani jogvédelem (105-107. o., 38. §)

21. Az adatvédelmi hatóság eljárásai és intézkedései (előadás, 52-64. §)

22.Az adatvédelmi nyilvántartás (107-108. o., 65-68. §)

23. Szektorális adatkezelések alapkérdései (tansegédlet)

24. Egészségügyi és genetikai adatok (tansegédlet)

25. Munkahelyi adatkezelések (tansegédlet)

26. Direkt marketing célú adatkezelés  (tansegédlet)

27. A közelmúlt történetének megismerhetősége (tansegédlet)

28. Az információszabadság (117-121. o., 133-137. o., 26-27. §)

29. Kamera, elektronikus megfigyelés (tansegédlet: 11-15. o.)

30. A jogszabályok és a jogalkotás nyilvánossága (tansegédlet)

31. A bírósági határozatok közzététele (tansegédlet)

32. Az állam titkai, a minősített adatok (tansegédlet)

33. Aközérdekű adat fogalma, elhatárolása a személyes adattól (132-133. o., 146-147. o., 3 §  5. pont)

34. Aközérdekből nyilvános adat (172-173. o., 184-193. o. 3. § 6. pont, )

35. Adatigénylés (141-144. o., 28-31. §)

37.Az elektronikus információszabadság. A proaktív információpolitika (33-36. §, tansegédlet)

38. Közzétételi listák az elektronikus információszabadság törvényben (37. §, tansegédlet)

 

Vissza