Betegjogok - MTB MA

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a BETEGJOGOK c. tantárgyból

tárgykód: AJPJTSV01MTML

Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási mester szak - levelezős tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/ félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A jogi kari tanulmányok alapvető részét képezi a betegek jogainak, illetve az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek alapvető szabályaira vonatkozó legfontosabb rendelkezések megismerése, a gyakorlati problémák megoldása.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

X. 22. (Szo) 8.30-11.50-ig – A/1. 225.

X. 28. (P) 12.30-15.50-ig – A/1. 312.

XI. 11. (P) 16-17.40-ig – A/1. 308.

 

1.

A betegjogok kialakulása. Emberi jogok – állampolgári jogok – szabadságjogok. A betegjogok nemzetközi szabályozása, dokumentumai.

2.

Hazai szabályozás. Alaptörvény – Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény - alapvető személyiségi jogok, és azok érvényesülésének polgári jogi eszközei) – Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv.).

3.

A betegjogok csoportosítása (társadalmi jogok és egyéni jogok). Megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog, az egészségügyi ellátás megtagadása.

4.

Az egészségügyi ellátás minőségi követelményei. Szabad orvosválasztás. Emberi méltósághoz való jog.

5.

Kapcsolattartás joga. Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga.

6.

A tájékoztatási kötelezettségének esetei (terápiás privilégium, beszámolási kötelezettség, invazív beavatkozások stb.), módja.

7.

A beteg önrendelkezési joga. A beleegyező nyilatkozat formája, a beteg nyilatkozati képessége, a tartós meghatalmazott jogintézménye.

8.

Az egészségügyi ellátás visszautasítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések. Élő végrendelet.

9.

Alapfogalmak (egészségügyi adat, személyazonosító adat, orvosi titok, betegellátó, stb.) Az adatvédelem alapelvei.

10.

Adatkezelés az egészségügyi alapellátásban. Az adatvédelmi, titoktartási kötelezettség alóli mentesülés egyes esetei és az azokra vonatkozó részletes szabályok. A beteg (érintett) önrendelkezési joga az adatvédelem rendszerében. Más személyek jelenléte a betegek vizsgálata és kezelése során.

12.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (általános szabályok, az érintett halálát követően, az érintett felhatalmazása alapján stb.). Nyilvántartások, adatok kötelező őrzése.

13.

A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek (betegjogi képviselő, etikai bizottságok, közvetítői eljárás).

14.

A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek (polgári jogi felelősség).

15.

Összefoglalás

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. A mulasztás az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése öt fokozatú (1-2-3-4-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

 

5.    Kötelező tananyag

  • HÍDVÉGINÉ dr. Adorján Lívia - SÁRINÉ dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól. 1. Medicina Kiadó Budapest, 2012. 9-173.o.
  • HÍDVÉGINÉ dr. Adorján Lívia - SÁRINÉ dr. Simkó Ágnes: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben.  2. Medicina Kiadó Budapest, 2013. 13.-113. o. 
  • Dósa Ágnes: Az orvosi kártérítési felelőssége. Második, átdolgozott és bővített kiadás. HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

  • BARZO Tímea: PRAXISJOG. Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban. Medicina Kiadó 2007. (22 A/5 ív) 352 p.
  • Dósa Ágnes: Összehasonlító egészségügyi jog. Complex Kiadó Budapest, 2012.Miskolc, 2015. február 4.
  • Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions. Bernard A Koch (ed) In: Tort and Insurance Law Vol 29 Boston, De Gruyter 2011.
  • Malpractice and Medical Liability European State of the Art and Guidelines. Santo Davide Ferrara (ed) Rafael Boscolo-Berto – Guido Viel (Co-ed) Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2013.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. szeptember 13.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                                         Dr. Barzó Tímea

                                                                                                          egyetemi docens

Vissza