Betegjogok - MTB MA

TANTÁRGYI TEMATIKA

Betegjogok

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési szak; nappali/levelező

2018/19/2. félév

Tantárgy neve:

Betegjogok

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJTSV01MTMN (nappali)

AJPJTSV02MTML (levelező)

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

szabadon választható

Tárgyfelelős:

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Javasolt félév:

őszi

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

nappali: 1 óra/hét

levelező: 4 óra/félév

Számonkérés módja:

beszámoló

Kreditpont:

2

 

Munkarend:

nappali/levelező

 

Tantárgy feladata és célja:

A jogi kari tanulmányok alapvető részét képezi a betegek jogainak, illetve az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek alapvető szabályaira vonatkozó legfontosabb rendelkezések megismerése, a gyakorlati problémák megoldása.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T9, T12

képesség: K2, K18

attitűd: A4, A6

autonómia és felelősség: F7

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali: egyéni tanulmányi renddel!

 

levelező: 2019. 03. 08. (péntek) 16-19.30-ig – A/1. 228.

 

 1. A betegjogok kialakulása. Emberi jogok – állampolgári jogok – szabadságjogok. A betegjogok nemzetközi szabályozása, dokumentumai.
 2. Hazai szabályozás. Alaptörvény – Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény - alapvető személyiségi jogok, és azok érvényesülésének polgári jogi eszközei) – Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv.).
 3. A betegjogok csoportosítása (társadalmi jogok és egyéni jogok). Megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog, az egészségügyi ellátás megtagadása.
 4. Az egészségügyi ellátás minőségi követelményei. Szabad orvosválasztás. Emberi méltósághoz való jog.
 5. Kapcsolattartás joga. Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga.
 6. A tájékoztatási kötelezettségének esetei (terápiás privilégium, beszámolási kötelezettség, invazív beavatkozások stb.), módja.
 7. A beteg önrendelkezési joga. A beleegyező nyilatkozat formája, a beteg nyilatkozati képessége, a tartós meghatalmazott jogintézménye.
 8. Az egészségügyi ellátás visszautasítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések. Élő végrendelet.
 9. Alapfogalmak (egészségügyi adat, személyazonosító adat, orvosi titok, betegellátó, stb.) Az adatvédelem alapelvei.
 10. Adatkezelés az egészségügyi alapellátásban. Az adatvédelmi, titoktartási kötelezettség alóli mentesülés egyes esetei és az azokra vonatkozó részletes szabályok.
 11. A beteg (érintett) önrendelkezési joga az adatvédelem rendszerében. Más személyek jelenléte a betegek vizsgálata és kezelése során.
 12. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (általános szabályok, az érintett halálát követően, az érintett felhatalmazása alapján stb.). Nyilvántartások, adatok kötelező őrzése.
 13. A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek (betegjogi képviselő, etikai bizottságok, közvetítői eljárás).
 14. A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek (polgári jogi felelősség).

Félévközi számonkérés és a beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

 

A foglalkozásokon való részvétel az aláírás megszerzésének feltétele. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. Az aláírás megszerzésére a szorgalmi időszak utolsó szemináriumán van lehetőség a teljes félévi anyagból, ennek eredménytelensége esetén a pótlás Tanszéki hatáskörben a vizsgaidőszak első 2 hetében történik szintén a féléves anyagrészből. A beszámoló írásbeli dolgozat, melynek értékelése ötfokozatú. A számonkérés anyagát az elhangzott előadások témakörei határozzák meg. A beszámoló legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

 

Kötelező irodalom:

 

 1. Hídvéginé dr. Adorján Lívia - Sáriné dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól. 1. Medicina Kiadó Budapest, 2012. 9-173.o.
 2. Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions. Bernard A Koch (ed) In: Tort and Insurance Law Vol 29 Boston, De Gruyter 2011.

 

Ajánlott irodalom:

 

 1. Hídvéginé dr. Adorján Lívia - SÁRINÉ dr. Simkó Ágnes: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben.  2. Medicina Kiadó Budapest, 2013. 13.-113. o.
 2. Barzó Tímea: Praxisjog. Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban. Medicina Kiadó 2007. (22 A/5 ív) 352 p.
 3. Dósa Ágnes: Összehasonlító egészségügyi jog. Complex Kiadó Budapest, 2012.Miskolc, 2015. február 4.
 4. Dósa Ágnes: Az orvosi kártérítési felelőssége. Második, átdolgozott és bővített kiadás. HVG-ORAC Kiadó Budapest, 2010.
 5. Malpractice and Medical Liability European State of the Art and Guidelines. Santo Davide Ferrara (ed) Rafael Boscolo-Berto – Guido Viel (Co-ed) Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2013.

 

 letöltés

Vissza