Ingatlan-nyilvántartási jog (nappali és levelező tagozat)

Tantárgyi tematika (nappali tagozat)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Ingatlan-nyilvántartási jog c. tárgyból

 tárgykód: AJPJT134IÜN5

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2017/18/1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az oktatás az ingatlan-nyilvántartási jog legfontosabb szabályinak a feldolgozását tűzi ki feladatául, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. Az ingatlan-nyilvántartási jog az ingatlanügyletek jelentőségére és az ingatlanra vonatkozó speciális polgári jogi és államigazgatási jogi szabályozásra tekintettel képez önálló tantárgyat. Az elsajátítandó tananyag az Ingatlan-nyilvántartási törvény alapján kiterjed különösen a nyilvántartás szerkezetére, részeire, a földhivatali eljárás közigazgatási kapcsolódási pontjaira, az ingatlan-nyilvántartási eljárás menetére, a beadványok intézésére, a határozatokra, valamint jogorvoslatokra vonatkozó szabályokra. Az Ingatlan-nyilvántartási jog tantárgy oktatása az igazságügyi ügyintéző képzés 4. félévében, összesen 10 óra előadás formájában történik, a számonkérés módja beszámoló, a tantárgyi követelmények teljesítése 3 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Hétfő 10-12-ig – A/5. 202.

2017. IX. 11.

- Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása Magyarországon: középkori fejlődés, 1855. évi telekkönyvi rendtartás, kataszteri nyilvántartások, 1972. évi 31. tvr., 1997. évi CXLI. tv.

2017. IX. 18.

- Az ingatlan-nyilvántartási jog polgári jogi aspektusai. Az ingatlan-nyilvántartási törvény és a Ptk.

viszonya.

- A ingatlan, mint tulajdonjogviszony tárgya.

2017. IX. 25.

- Az ingatlan-nyilvántartás tárgya: földrészlet és egyéb önálló ingatlanok. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma, szerkezete.

2017. X. 2.

- Az ingatlan-nyilvántartás részei. Az ingatlan-nyilvántartás módja.

- Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei: bejegyzés elve, nyilvánosság elve, közhitelesség elve, kérelemhez kötöttség elve, rangsor elve, okirat elve.

2017. X. 9.

- Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének fontossága, az alapelvet lerontó tényezők.

2017. X. 16.

- Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető egyes jogok

2017. X. 23. – Ünnepnap

2017. X. 30. – Dékáni szünet

2017. XI. 6.

- Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető egyes tények.

2017. XI. 13.

- Az ingatlan-nyilvántartás közigazgatási jogi aspektusai Az Inytv. és a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (Ket.) viszonya.

- Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma, megindítása.

2017. XI. 20.

Az eljárás alapjául szolgáló okiratok. Közbenső intézkedések. Beadványok intézése, széljegyzés, határozat. - Határozat alaki kellékei, hivatalbóli bejegyzés. A határozat kézbesítése.

2017. XI. 27.

- Határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása. Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Fellebbezés.

2017. XII. 4.

- Bírósági jogorvoslati kérelem. Törlési és kiigazítási perek. - Különleges eljárások.

2017. XII. 11.

- Összefoglalás, felkészülés a beszámolóra.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli beszámoló (3 fokozatú – nem felelt meg / megfelelt / kiválóan megfelelt – értékeléssel). A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

Pusztahelyi Réka: Ingatlan-nyilvántartási jog (Novotni Kiadó Miskolc, 2014. 3. kiadás)

 

  1. 6.      Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 28.

Polgári Jogi Tanszék                                                                           Dr. Pusztahelyi Réka

A tematika letölthető itt.                                                            

 

 

 

Tantárgyi tematika (levelező tagozat)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Ingatlan-nyilvántartási jog c. tárgyból

 tárgykód: AJPJT134IÜ5

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra / félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az oktatás az ingatlan-nyilvántartási jog legfontosabb szabályinak a feldolgozását tűzi ki feladatául, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. Az ingatlan-nyilvántartási jog az ingatlanügyletek jelentőségére és az ingatlanra vonatkozó speciális polgári jogi és államigazgatási jogi szabályozásra tekintettel képez önálló tantárgyat. Az elsajátítandó tananyag az Ingatlan-nyilvántartási törvény alapján kiterjed különösen a nyilvántartás szerkezetére, részeire, a földhivatali eljárás közigazgatási kapcsolódási pontjaira, az ingatlan-nyilvántartási eljárás menetére, a beadványok intézésére, a határozatokra, valamint jogorvoslatokra vonatkozó szabályokra. Az Ingatlan-nyilvántartási jog tantárgy oktatása az igazságügyi ügyintéző képzés 5. félévében, összesen 10 óra előadás formájában történik, a számonkérés módja beszámoló, a tantárgyi követelmények teljesítése 3 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. X. 20. (péntek) 16:00-19:30-ig – C/2.101. – Dr. Pusztahelyi Réka

- Az ingatlan-nyilvántartás kialakulása Magyarországon: középkori fejlődés, 1855. évi telekkönyvi rendtartás, kataszteri nyilvántartások, 1972. évi 31. tvr., 1997. évi CXLI. tv., új Ptk.

- Az ingatlan-nyilvántartási jog polgári jogi aspektusai. Az ingatlan-nyilvántartási törvény és a Ptk. viszonya.

- Az ingatlan-nyilvántartás tárgya: földrészlet és egyéb önálló ingatlanok. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma, szerkezete.

- Az ingatlan-nyilvántartás részei. Az ingatlan-nyilvántartás módja.

2017. XI. 24. (péntek) 14.10-17.30-ig – A/1. 320. – Dr. Pusztahelyi Réka

- Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei: bejegyzés elve, nyilvánosság elve, közhitelesség elve, kérelemhez kötöttség elve, rangsor elve, okirat elve.

- Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének fontossága, az alapelvet lerontó tényezők.

- Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető egyes jogok és tények.

- Az ingatlan-nyilvántartás közigazgatási jogi aspektusai A Ptk., az Inytv. és a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (Ket.) viszonya.

2017. XII. 1. (péntek) 16-17.40-ig – A/1. 320. – Dr. Pusztahelyi Réka

- Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma, megindítása.

- Az eljárás alapjául szolgáló okiratok. Közbenső intézkedések. Beadványok intézése, széljegyzés, határozat.

- Határozat alaki kellékei, hivatalbóli bejegyzés. A határozat kézbesítése.

- Határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása. Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Fellebbezés.

- Bírósági jogorvoslati kérelem. Törlési és kiigazítási perek.

- Különleges eljárások.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli beszámoló (3 fokozatú – nem felelt meg / megfelelt / kiválóan megfelelt – értékeléssel). A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

Pusztahelyi Réka: Ingatlan-nyilvántartási jog (Novotni Kiadó Miskolc, 2014. 3. kiadás)

 

  1. 6.      Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 28.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                                         Dr. Pusztahelyi Réka

                                                                                                          egyetemi adjunktus

 

 

A tematika letölthető itt

 

Vissza