Internetjog BA/N

Követelmények és tantárgyi program

Internetjog

Tárgykód: AJIMTSV03MTN és AJIMTSV01IÜN

2015/16. tanév I. félév

Tárgyfelelős: dr. Bayer Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Bayer Judit egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2/hét

Számonkérés módja: beszámoló, három fokozatú érdemjegy

Kreditpont: 2

 

  1. 1.       A tantárgy feladata és célja

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az internet mint platform jogi szabályozásának kulcskérdéseibe. Kiemelt helyen tárgyalja az adatvédelem és információszabadság, valamint a szerzői jogok és a médiajog kérdéseit. Hangsúlyt helyez arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek az internet mint kommunikációs iparág szereplőinek érdekeivel, és kritikusan gondolkodjanak e szereplők lehetséges jogairól és kötelezettségeiről.

A konzultációk időpontja: szerdánként 14 h, A1/216. A kurzus a hallgatók közreműködésére épül. A kurzus második felében a hallgatók előre megbeszélt témákból 2-3 fős csoportokban kiselőadást készítenek és prezentálnak.

2. A tantárgy tematikus leírása:

Szept. 9:              Bevezetés. Hogyan változtatta meg az internet a kommunikáció struktúráját? Az internet által támasztott jogi problémák ismertetése.

Szept. 16:            Az internet infrastruktúrája. Ki felügyeli az internetet?

Szept. 30:            Az internetszolgáltatók jogi felelőssége. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló alapvető szabályozás. Nemzetközi kitekintés a kanadai és a brit felelősségi szabályozásra.

Okt. 7:                  A személyes adatok védelmének kérdései az interneten. Közösségi oldalak adatvédelmi dilemmái: adatvédelmi szabályzatok, a felhasználói viselkedés.

Okt. 14:                Európai adatvédelmi szabályozás és annak internetes vonatkozásai. A feledéshez való jog.

Okt. 28:                               Mobilkészülékkel a magánélet ellen. Jogsértések, üzleti alkalmazások, kényelmi szolgáltatások.

Nov. 4:                 Megfigyelés, titkos megfigyelés, lehallgatás.

Nov. 11:               Hatékonyság vagy diszkrimináció? Hálózati semlegesség.

Nov. 18:               Elektronikus információszabadság: az állam mint szolgáltató jelenléte az interneten. 

Nov. 25:               Kreativitás és szerzői jog: támogat, vagy elnyom? A szerzői jog szabályozása egykor, most, és a tendenciák.

Dec. 2:                  Online sajtó. Létezhet-e sajtó és médiaszabályozás a neten? A médiatípusok definiáliásának kísérlete.

Dec. 9:                  Összefoglalás, önellenőrző ZH.

 

3. A kurzus teljesítésének feltétele:

Írásbeli házi dolgozat és prezentáció, zárthelyi.

A kurzus második felében a hallgatók előre megbeszélt témákból 2-3 fős csoportokban kiselőadást készítenek és prezentálnak. A kiselőadás alapjául szolgáló dolgozatot előző héten le kell adni és elektronikus formában szétküldeni a csoport tagjai között (terjedelme: 5 oldal). A prezentáló feladata, hogy a témához kapcsolódó diskurzust élesszen, és a hallgatóság kérdéseit megválaszolja.

Az utolsó órán a hallgatók zárthelyit írnak.

Az érdemjegy a házidolgozatra, a prezentáció megvalósítására és a zárthelyire adott jegyekből adódik össze, a következő módon: házidolgozat: 30%, prezentáció: 30%, kollokvium: 40%.

Az órai részvétel a kurzus teljesítésének alapfeltétele.

A házidolgozat értékelésének szempontjai: források száma, források kritikus kezelése, egyéni vélemény megfogalmazása, logikus szerkezet, stílus.

A prezentáció értékelésének szempontjai: Vizuális megjelenítés, összeszedett előadásmód, diskurzus generálása és vitavezetés.

A kollokvium értékelésének szempontjai: tárgyi tudás, a tanultak értő kezelése.

4. Ajánlott olvasmányok (egyes fejezetek a megadott könyvekből):

Szilágyi-Gál Mihály: Szólásszabadság és internetetika. Médiakutató 2015 nyár 7-13 o.

Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció elmélete és története. Médiakutató 2012. tavasz. http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/

Koltay Tibor: E-könyvek: technológia és birtoklás 2010. ősz. http://mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/04_e-konyvek/

Gayer Zoltán – Balog Barabás Tibor: Adatbiztonság, adattudatosság a közösségi hálózatokban. Médiakutató 2011 ősz. http://mediakutato.hu/cikk/2011_03_osz/01_adatbiztonsag_adattudatossag/

Lawrence Lessig: Szabad kultúra. A kreativitás természete és jövője. Kiskapu 2005.

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai. A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig. Typotex 2011.

Solove, Daniel J: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security. Yale University Press, 2013

Kuner et al.: The challenge of ‘big data’ for data protection. International Data Privacy Law. Volume 2 Issue 2. Pp. 47-49. http://idpl.oxfordjournals.org/content/2/2/47.full.pdf+html

Egyéb tudnivalók:

Ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6 222. joghodos@uni-miskolc.hu

Budapest, 2015. június 30.                                                                        dr. Bayer Judit

Vissza