Internetjog L

Követelmények és tantárgyi program

Internetjog

Tárgykód: AJIMTALT11L3

2015/16. tanév I. félév

Tárgyfelelős: dr. Bayer Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Bayer Judit egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2/félév

Számonkérés módja: beszámoló, három fokozatú érdemjegy

Kreditpont: 2

 

  1. 1.       A tantárgy feladata és célja

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az internet mint platform jogi szabályozásának kulcskérdéseibe. Kiemelt helyen tárgyalja az adatvédelem és információszabadság, valamint a szerzői jogok és a médiajog kérdéseit. Hangsúlyt helyez arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek az internet mint kommunikációs iparág szereplőinek érdekeivel, és kritikusan gondolkodjanak e szereplők lehetséges jogairól és kötelezettségeiről.

2. A tantárgy tematikus leírása:

A konzultáció időpontja: 2015. december 5. szombat, 12.20 - 14.00. III. előadó.

•             Bevezetés. Hogyan változtatta meg az internet a kommunikáció struktúráját? Az internet által támasztott jogi problémák ismertetése.

•             Az internet infrastruktúrája. Ki felügyeli az internetet?

•             Az internetszolgáltatók jogi felelőssége. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló alapvető szabályozás. Nemzetközi kitekintés a kanadai és a brit felelősségi szabályozásra.

•             A személyes adatok védelmének kérdései az interneten.

•             Európai adatvédelmi szabályozás és annak internetes vonatkozásai. A feledéshez való jog.

•             Közösségi oldalak adatvédelmi dilemmái: adatvédelmi szabályzatok.

•             Közösségi oldalak adatvédelmi dilemmái: a felhasználói viselkedés.

•             Mobilkészülékkel a magánélet ellen. Jogsértések, üzleti alkalmazások, kényelmi szolgáltatások.

•             Megfigyelés, titkos megfigyelés, lehallgatás.

•             Hatékonyság vagy diszkrimináció? Hálózati semlegesség.

•             Elektronikus információszabadság: az állam mint szolgáltató jelenléte az interneten. 

•             Kreativitás és szerzői jog: támogat, vagy elnyom? A szerzői jog szabályozása egykor, most, és a tendenciák.

•             Online sajtó. Létezhet-e sajtó és médiaszabályozás a neten? A médiatípusok definiáliásának kísérlete.

 

3. A kurzus teljesítésének feltétele:

Írásbeli házi dolgozat.

A szorgalmi időszak vége előtt két héttel a hallgatók házi dolgozatot adnak be, melynek terjedelme 6 oldal. Az érdemjegy önmagában a házi dolgozattal is megszerezhető, vagy a hallgató kérheti zárthelyi vizsgaeredménnyel történő kiegészítését. Ez esetben a két eredményből a végső érdemjegy 50-50%-ban adódik össze.

A házidolgozat értékelésének szempontjai: források száma, források kritikus kezelése, logikus szerkezet, stílus.

A kollokvium értékelésének szempontjai: tárgyi tudás, a tanultak értő kezelése.

4. Ajánlott olvasmányok (egyes fejezetek a megadott könyvekből):

Szilágyi-Gál Mihály: Szólásszabadság és internetetika. Médiakutató 2015 nyár 7-13 o.

Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció elmélete és története. Médiakutató 2012. tavasz. http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/

Koltay Tibor: E-könyvek: technológia és birtoklás 2010. ősz. http://mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/04_e-konyvek/

Gayer Zoltán – Balog Barabás Tibor: Adatbiztonság, adattudatosság a közösségi hálózatokban. Médiakutató 2011 ősz. http://mediakutato.hu/cikk/2011_03_osz/01_adatbiztonsag_adattudatossag/

Lawrence Lessig: Szabad kultúra. A kreativitás természete és jövője. Kiskapu 2005.

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai. A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig. Typotex 2011.

Solove, Daniel J: Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security. Yale University Press, 2013

Kuner et al.: The challenge of ‘big data’ for data protection. International Data Privacy Law. Volume 2 Issue 2. Pp. 47-49. http://idpl.oxfordjournals.org/content/2/2/47.full.pdf+html

5. Ellenőrző kérdések:

1. Mikor és milyen célra fejlesztették ki az internet infrastruktúráját?

2. Mi az a web2, és miért nevezték így el?

3. Milyen esetben felelős az internetet közvetítő szolgáltató a közvetített tartalomért?

4. Milyen esetben felelős az internetes tárhelyszolgáltató a közvetített tartalomért?

5. Milyen esetben felelős az internetes tartalomszolgáltató a közvetített tartalomért?

6. Anonimitás a neten.

7. A magánélet kitettsége a neten.

8. A magánélet internetes védelmének eszközei.

9. Megválaszthatja-e az internetszolgáltató a közvetítés sebességét, tartalomtól függően? Hálózati semlegesség.

10. Milyen jelenségek állítják új kihívás elé a jogalkotót a szerző jog terén?

11. Fájlcserélés legálisan és illegálisan.

12. Az ICANN. Összetétele, funkciója.

13. A feledés joga.

 

Egyéb tudnivalók:

Ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6 222. joghodos@uni-miskolc.hu

Budapest, 2015. június 30.                                                                         dr. Bayer Judit

Vissza