Ipari jog, szellemi tulajdon védelmeTANTÁRGYI PROGRAM

 

Ipari jog , szellemi tulajdon védelme c. tantárgy

 

Gépészmérnöki- és Informatikai Kar

II. évfolyam,  nappali tagozat

 

2012/2013-as tanév, 1. félév

 

Tantárgy kódja:        AJPJT12GENB

Tantárgy teljes (és rövidített) neve: Ipari jog, szellemi tulajdon védelme

 

Heti (félévi) óraszám: 2 óra előadás / hét

 

Félévi végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): kollokvium

 

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

Tantárgyfelelős tanszék: Polgári Jogi Tanszék

 

A tárgy oktatója: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus


Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód):-

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:


A tantárgy célja, hogy megismertesse a műszaki képzésben részesülő hallgatókkal a műszaki szellemi alkotásokkal kapcsolatos legfontosabb jogintézmények alapfogalmait és főbb jogi szabályait, különös gondot fordítva a formatervezési minta szabályozására, és más iparjogvédelmi intézményekkel (pl. védjegy) való összefüggéseire. A tárgy célja továbbá, hogy betekintést nyújtson a hallgatók számára az iparjogvédelmi szerződések szabályozási rendszerébe.

 

Tananyag leírása:


A szellemi alkotások joga két fő területének (szerzői jog és iparjogvédelem) elhatárolása, áttekintő bemutatása. Intézmények fejlődéstörténete dióhéjban.
A szabadalmaztatható találmány kritériumai. A szabadalmaztatási eljárás. A szabadalmi jogviszony jellemzői.

Találmány- és szabadalombitorlás. A szabadalmi oltalom korlátai. Szolgálati és alkalmazotti találmány.

A használati minta és oltalma.

A formatervezési minta oltalmazásának feltételei, kizáró okok. A mintaoltalmi eljárás.

A formatervezési mintaoltalmi jogviszony jellemzői. Szolgálati, alkalmazotti minta.

A formatervezési mintaoltalom korlátai. A mintabitorlás és annak következményei.

A know-how fogalma és jogi védelme.

Vállalat- és árujelzők joga. A védjegy fogalma és a védjegyoltalom keletkezése. Kizárás az oltalomból.

A védjegyjogviszony jellemzői. A védjegybitorlás.

A szerzői jog bemutatása. A szerzőt megillető jogosultságok. A szabad felhasználás esetei. Szerzői jogbitorlás és annak következményei.

Szoftverjog, interneten keresztül megvalósuló felhasználások problémái.

A szerzői művek (szoftver) felhasználási szerződései. A kiadói szerződés. A tervezési és a kutatási szerződés.

Licencia-szerződések. A know-how szerződés. A védjegy-licencia- és a franchise szerződés.

Nemzetközi iparjogvédelem.

       

Tananyag részletezése:


CSÉCSY György: Szellemi alkotások joga (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007) vonatkozó részei, és az előadáson elhangzottak.

 

Ajánlott irodalom:


BARZÓ Tímea: A szoftverek felhasználása a vállalatok és a hivatalok munkamenetében. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0049 E-kormányzat témakör. E-learning tananyag. http://miskolc.infotec.hu/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=1

 

Az oktatásban felhasznált fontosabb technikai segéeszközök: -

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadáson elhangzottak és az írott tananyag alapján felkészülés a vizsgára.

Vissza