Büntetőjog I. - AJBKR131IÜ4

TANTÁRGYI TEMATIKA

Büntetőjog 1.

Igazságügyi igazgatási alapképzés (nappali és levelező)

2018/2019. tanév 2. félév 

Tantárgy neve:

Büntetőjog 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

nappali: AJBKR155IÜN4

levelező: AJBKR131IÜ4

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Dr. Gula József egyetemi docens, Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens, Dr. Udvarhelyi Bence tanársegéd

Javasolt félév: 4. félév (tavaszi)

Előfeltétel: -

Óraszám:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 16 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 1 kredit

Munkarend: nappali/levelező

 Tantárgy feladata és célja:

A Büntetőjog 1. tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T12

képesség: K2, K5

attitűd: A7, A8

autonómia és felelősség: F1, F2

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A büntetőjog fogalma, feladata és alapelvei. A bűnügyi tudományok rendszere. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvény rendszere, szerkezete. A diszpozíció.
 2. A büntető törvény értelmezése. A büntető törvény hatálya.
 3. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása
 4. A tényállástan
 5. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere.
 6. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok
 7. A büntethetőséget megszüntető okok, illetve a felelősségre vonás egyéb akadályai
 8. A bűncselekmények stádiumai
 9. A bűncselekmény elkövetői
 10. A bűncselekményi egység és többség
 11. A büntetőjogi jogkövetkezmények
 12. A büntetés kiszabásának általános szabályai. A büntetés kiszabásának speciális szabályai. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
 13. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések
 14. A halálbüntetés abolíciója

Az előadások ideje, helye és témakörei:

Nappali tagozat:

Szerda 8.00–10.00, A/6. XIX. ea.

 

Február 13.  

A büntetőjog fogalma, feladata és alapelvei. A bűnügyi tudományok rendszere. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvény rendszere, szerkezete. A diszpozíció.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

Február 20.

A büntető törvény értelmezése. A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

Február 27.                              

Atényállástan

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

Március 6.

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok I.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

Március 13.

A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok II. A büntethetőséget megszüntető okok, illetve a felelősségre vonás egyéb akadályai

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

Március 20.  

A bűncselekmények stádiumai

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

Március 27.

A bűncselekmény elkövetői

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

Április 3.

A bűncselekményi egység és többség

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens      

Április 10.

Dékáni szünet

Április 17.

A büntetőjogi jogkövetkezmények I.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

Április 24.

A büntetőjogi jogkövetkezmények II.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

Május 1.

Munkaszüneti nap

Május 8.

A büntetés kiszabásának általános szabályai. A büntetés kiszabásának speciális szabályai. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

Május 15.

A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

Levelező tagozat:

I. 2018. március 8. péntek, 15.10-17.40, A/1 112. terem

A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A magyar büntetőjog alapelvei. Jogszabálytan: A büntetőjog forrásai, a büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete, valamint értelmezése. A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti felosztása.

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

II. 2018. március 22. péntek, 14.10-16.40, A/1 315. terem

Tényállástan.

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

III. 2018. április 5. péntek, 16.00 - 18.30, A/1 307. terem

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

IV. 2018. május 3. péntek, 16.00 - 18.30, A/1 307. terem

A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. A bűncselekmény elkövetői.

A bűncselekményi egység és többség. A bűnhalmazat.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

V. 2018. május 4. szombat, 12.30-14.50, A/1 307. terem

A büntetőjogi jogkövetkezmények általános jellemzői.

A büntetések és a közügyektől eltiltás (mellékbüntetés)

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence egyetemi tanársegéd

VI. 2018. május 17. péntek, 14.10 – 16.40, A/1 307. terem

Az intézkedések. A büntetés kiszabása. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések.

Előadó: Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozaton a félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60 %-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

Levelező tagozaton a félévi aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A számonkérés írásbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tematikában megadott témakörök képezik (Az értékelés ötfokú, 0-50% - elégtelen, 51-62% - elégséges, 63-75% - közepes, 76-87% - jó, 88-100% - jeles).

A tanszék önellenőrző kérdéssorok összeállításával is segíteni kívánja a vizsgára való felkészülést, amit a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék honlapján teszünk közzé.

Kötelező irodalom:

 1. Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog. Általános rész. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései
 3. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

Ajánlott irodalom:

 1. Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2012.
 2. Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.
 3. A Btk. Kommentárok vonatkozó részei
 4. Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 2006.
 5. Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 6. M. Nyitrai Péter: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában. KJK-KERSZÖV, 2002.
 7. Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 8. Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.
 9. Thomas, David: The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. the Sentencing Provisions. In: The Criminal Law Review. Issue 8. 2012.
     

Miskolc, 2019. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

 

 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR I.
a 2016. február 19-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II.
a 2016. március 11-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR III.
a 2016. április 1-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR IV.
a 2016. április 15-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR V.
a 2016. április 29-i konzultáció anyagához 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR VI.
a 2016. május 13-i konzultáció anyagához


 

Vissza