Büntetőjog I. - AJBKR131IÜ4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 Büntetőjog I. tantárgyból

tárgykód: AJBKR131IÜ4

igazságügyi igazgatási alapképzés

levelező tagozat

 

2017/2018. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Dr. Jacsó Judit, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 18 óra

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

I. 2018. február 23. péntek, 16.00-18.30, A/1 308. terem

A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A magyar büntetőjog alapelvei. Jogszabálytan: A büntetőjog forrásai, a büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete, valamint értelmezése. A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti felosztása.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

 

II. 2018. március 10. szombat, 13.20-15.50, A/1 307. terem

Tényállástan.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

 

III. 2018. március 23. péntek, 16.00 - 18.30, A/1 308. terem

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai.

Előadó: Dr. Gula József egyetemi docens

 

IV. 2018. április 7. szombat, 9.00-11.30, A/1 307. terem

A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. A bűncselekmény elkövetői.

A bűncselekményi egység és többség. A bűnhalmazat.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

 

V. 2018. április 20. péntek, 12.30-15.00, A/1 307. terem

A büntetőjogi jogkövetkezmények általános jellemzői.

A büntetések és a közügyektől eltiltás (mellékbüntetés)

Előadó: Dr. Jacsó Judit, egyetemi docens

 

 

VI. 2018. május 4. péntek, 12.30 – 15.00, A/1 307. terem

Az intézkedések. A büntetés kiszabása. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések.

Előadó: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

 

3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés írásbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tematikában megadott témakörök képezik. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

A korábbi tanulmányaikra tekintettel kreditbeszámítást nyert hallgatóknak a Büntetőjog I. tárgy keretében a következő témakörökből kell eredményes vizsgát tenniük:

-         a bűncselekmény fogalma

-         a tényállástan

-         a büntetőjogi felelősségrevonás akadályai

-         a bűncselekmény megvalósulási szakaszai

-         a bűncselekmény elkövetői

-         a magyar büntetőjogi szankciók rendszere és általános jellemzői

 

5. Kötelező tananyag

-       Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog. Általános rész. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.

-       A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései

-       Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

 

6. Ajánlott irodalom

-       Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-       Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-       A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-       Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.

-       Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-       M. Nyitrai Péter: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában. KJK-KERSZÖV, 2002.

-       Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-       Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.

-       Thomas, David: The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. the Sentencing Provisions. In: The Criminal Law Review. Issue 8. 2012.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

A tanszék önellenőrző kérdéssorok összeállításával is segíteni kívánja a vizsgára való felkészülést, amit a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék honlapján teszünk közzé.

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2018. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR I.
a 2016. február 19-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II.
a 2016. március 11-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR III.
a 2016. április 1-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR IV.
a 2016. április 15-i konzultáció anyagához

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR V.
a 2016. április 29-i konzultáció anyagához 

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR VI.
a 2016. május 13-i konzultáció anyagához


 

Vissza