Büntetőjog II. – AJBKR131IÜ5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog 2. tantárgy

tárgykód: AJBKR131IÜ5

igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, dr. Gilányi Eszter tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 14 óra

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Különös Részének egyes rendelkezéseivel.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

I. 2016. szeptember 16., 12.30-15.00, V. ea. – dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XV. fejezet - Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

XVII. fejezet - Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

XVIII. fejezet - Az emberi szabadság elleni bűncselekmények

 

II. 2016. október 1., 16.00-18.30, A/1. 320. – Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

XX. fejezet - A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

XXI. fejezet - Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

XXII. fejezet - A közlekedési bűncselekmények

XXVI. fejezet - Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

 

III. 2016. október 28., 12.30-15.00, V. ea. - Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XXVII. fejezet - A korrupciós bűncselekmények

XXVIII. fejezet - A hivatali bűncselekmények

XXIX. fejezet - A hivatalos személy elleni bűncselekmények

XXX. fejezet - A közbiztonság elleni bűncselekmények

XXXII. fejezet - A köznyugalom elleni bűncselekmények

XXXIII. fejezet - A közbizalom elleni bűncselekmények

 

IV. 2016. november 11., 14.10-16.40, V. ea. - Dr. Gula József egyetemi docens

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XXXVI. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények

XXXV. fejezet - A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

XXXVIII. fejezet – A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények

XXXIX. fejezet - A költségvetést károsító bűncselekmények

XL. fejezet – A pénzmosás

XLI. fejezet - A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények


3. Aláírás feltétele

Az előadásokon való jelenlét.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A számonkérés írásbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tematikában megadott témakörök képezik. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

  • Csemáné Váradi Erika – Gilányi Eszter - Görgényi Ilona - Gula József - Lévay Miklós – Jacsó Judit - Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog különös részi ismeretek. Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.
  • A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
  • Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

 

6. Ajánlott irodalom

  • Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig. Rendhagyó bűnügyi jogesettár – megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 2009.
  • A 2012. C. tv. miniszteri indokolása
  • Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
  • Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

A tanszék önellenőrző kérdéssorok összeállításával is segíteni kívánja a vizsgára való felkészülést, amit a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék honlapján teszünk közzé.

A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 1.

a 2016. szeptember 16-i konzultáció anyagához

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 2.

a 2016. október 1-i konzultáció anyagához 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 3.

a 2016. október 28-i konzultáció anyagához

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 4.

a 2016. november 11-i konzultáció anyagához

Vissza