Büntetőjog II. – AJBKR131IÜ5 és Büntetőjog gyakorlat 2. – AJBKR142IÜ5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM 

Büntetőjog 2.

2018/2019. tanév 1. félév

Igazságügyi igazgatási alapszak

Tantárgy neve:

Büntetőjog 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

nappali: AJBKR131IÜN5

levelező: AJBKR131IÜ5

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Dr. Gula József egyetemi docens, Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens, Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 5. félév (őszi)

Előfeltétel:

Büntetőjog 1.

(AJBKR155IÜN4, AJBKR131IÜ4)

Óraszám:

nappali: 1 óra/hét

levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 1 kredit

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A Büntetőjog 2. célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Különös Részének egyes rendelkezéseivel.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T12

képesség: K2, K5

attitűd: A7, A8

autonómia és felelősség: F1, F2

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
 2. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 3. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 4. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
 5. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
 6. A közlekedési bűncselekmények
 7. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. A korrupciós bűncselekmények
 8. A hivatali bűncselekmények. A hivatalos személy elleni bűncselekmények
 9. A közbiztonság elleni bűncselekmények
 10. A köznyugalom elleni bűncselekmények
 11. A közbizalom elleni bűncselekmények
 12. A vagyon elleni bűncselekmények
 13. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
 14. A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. A költségvetést károsító bűncselekmények. A pénzmosás. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

 

Az előadások ideje, helye és témakörei:

Nappali tagozat:

Csütörtök 9.00–10.00, A/1. 307.

Szeptember 13.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Szeptember 20.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények II.

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Szeptember 27.

Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények III. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

ea.: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Október 4.

Az emberi szabadság elleni bűncselekmények. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Október 11.

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Október 18.

A közlekedési bűncselekmények

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Október 25.

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. A korrupciós bűncselekmények

ea.: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

November 1.

Ünnepnap

November 8.

A hivatali bűncselekmények. A hivatalos személy elleni bűncselekmények

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

November 15.

A közbiztonság elleni bűncselekmények. A köznyugalom elleni bűncselekmények. A közbizalom elleni bűncselekmények

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

November 22.

A vagyon elleni bűncselekmények

ea.: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

November 29.

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

ea.: Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

December 6.

A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. A költségvetést károsító bűncselekmények

ea.: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

December 13.

A pénzmosás. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

ea.: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

 

Levelező tagozat:

I. 2018. szeptember 14., 12.30–15.50, A/1 309. – Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XV. fejezet - Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

XVII. fejezet - Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

XVIII. fejezet - Az emberi szabadság elleni bűncselekmények

II. 2018. szeptember 28., 12.30–15.50, A/1. 307. – Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

XX. fejezet - A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

XXI. fejezet - Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

XXII. fejezet - A közlekedési bűncselekmények

XXVI. fejezet - Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

III. 2018. november 9., 12.30–15.50, A/1 309. – Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XXVII. fejezet - A korrupciós bűncselekmények

XXVIII. fejezet - A hivatali bűncselekmények

XXIX. fejezet - A hivatalos személy elleni bűncselekmények

XXX. fejezet - A közbiztonság elleni bűncselekmények

XXXII. fejezet - A köznyugalom elleni bűncselekmények

XXXIII. fejezet - A közbizalom elleni bűncselekmények

IV. 2018. november 30., 12.20–14.00, A/1 309. – Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből:

XXXVI. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények

XXXV. fejezet - A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

XXXVIII. fejezet – A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények

XXXIX. fejezet - A költségvetést károsító bűncselekmények

XL. fejezet – A pénzmosás

XLI. fejezet - A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozaton a félévi aláírás feltétele az előadások legalább 60%-án való jelenlét, amelynek ellenőrzésére előadásonként kerül sor. Amennyiben a hallgató ezen évközi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a mulasztás pótlására a tanszék a szorgalmi időszak utolsó hetében biztosít lehetőséget.

Levelező tagozaton a félévi aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A számonkérés írásbeli kollokvium keretében történik, melynek alapját a tematikában megadott témakörök képezik (Az értékelés ötfokú, 0-50% - elégtelen, 51-62% - elégséges, 63-75% - közepes, 76-87% - jó, 88-100% - jeles).

A tanszék önellenőrző kérdéssorok összeállításával is segíteni kívánja a vizsgára való felkészülést, amit a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék honlapján teszünk közzé.

Kötelező irodalom:

 1. Csemáné Váradi Erika – Gilányi Eszter - Görgényi Ilona - Gula József - Lévay Miklós – Jacsó Judit - Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog különös részi ismeretek. Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 3. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

 

Ajánlott irodalom:

 1. Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Büntetőjogi jogeset- és feladattár. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.
 2. Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig. Rendhagyó bűnügyi jogesettár – megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 2009.
 3. A 2012. C. tv. miniszteri indokolása
 4. Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 5. Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM 

Büntetőjog gyakorlat 2.

2018/2019. tanév 1. félév

Igazságügyi igazgatási alapszak

Tantárgy neve:

Büntetőjog gyakorlat 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

nappali: AJBKR132IÜN5

levelező: AJBKR142IÜ5

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Görgényi Ilona egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens, Dr. Gula József egyetemi docens, Dr. habil. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens, Dr. Udvarhelyi Bence tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 5. félév (őszi)

Előfeltétel:

Büntetőjog gyakorlat 1.

(AJBKR132IÜN4, AJBKR142IÜ4)

Óraszám:

nappali: 2 óra/hét

levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kredit

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A Büntetőjog gyakorlat 2. tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Különös Részének egyes rendelkezéseivel.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T12

képesség: K2, K3, K5

attitűd: A7, A8

autonómia és felelősség: F1, F2

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
 2. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 3. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 4. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
 5. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
 6. A közlekedési bűncselekmények
 7. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. A korrupciós bűncselekmények
 8. A hivatali bűncselekmények. A hivatalos személy elleni bűncselekmények
 9. A közbiztonság elleni bűncselekmények
 10. A köznyugalom elleni bűncselekmények
 11. A közbizalom elleni bűncselekmények
 12. A vagyon elleni bűncselekmények
 13. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
 14. A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények. A költségvetést károsító bűncselekmények. A pénzmosás. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

Az előadások ideje, helye és témakörei:

Nappali tagozat:

Tankör

Időpont

Helyszín

Oktató

J3II

Csütörtök 10.00–12.00

A/1. 307.

Dr. Udvarhelyi Bence

J3II2

Csütörtök 10.00–12.00

A/1. 228.

Dr. Jacsó Judit

 

Levelező tagozat:

2018. december 14. 12.20-14.00, A/1. 307. – Dr. Udvarhelyi Bence

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, és három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a gyakorlaton.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A félévi követelmények teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja a zárthelyi dolgozat (8 kérdés – 30 pont, 0-50% - elégtelen, 51-62% - elégséges, 63-75% - közepes, 76-87% - jó, 88-100% - jeles) sikeres megírása, másrészt a gyakorlati órákon való aktív részvétel, illetve a hiányzás száma. Az elégséges (2), közepes (3) és jó (4) értékelésű zárthelyi dolgozatok eredményét az annak megírása előtt megtartott vagy elvállalt referátumok alapján a szemináriumvezető egy jeggyel felértékelheti.

A tanszék önellenőrző kérdéssorok összeállításával is segíteni kívánja a zárthelyi dolgozatra való felkészülést, amit a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék honlapján teszünk közzé.

Kötelező irodalom:

 1. Csemáné Váradi Erika – Gilányi Eszter - Görgényi Ilona - Gula József - Lévay Miklós – Jacsó Judit - Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog különös részi ismeretek. Egyetemi jegyzet. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 3. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

 

Ajánlott irodalom:

 1. Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Büntetőjogi jogeset- és feladattár. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.
 2. Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig. Rendhagyó bűnügyi jogesettár – megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 2009.
 3. A 2012. C. tv. miniszteri indokolása
 4. Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 5. Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 1.

a 2016. szeptember 16-i konzultáció anyagához

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 2.

a 2016. október 1-i konzultáció anyagához 

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 3.

a 2016. október 28-i konzultáció anyagához

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR 4.

a 2016. november 11-i konzultáció anyagához

Vissza