Jogi alaptan II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Jogi alaptan II. c. tantárgyból

Tárgykód: AJJOE134IÜN2

Igazságügyi igazgatási szak, nappali tagozat

2015/16. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alaptan I.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy alapozó jellegű ismereteket nyújt a politika és az állam főbb fogalmairól és intézményeiről. Feladata, hogy előkészítsen az állami-politikai intézményrendszerrel kapcsolatos ismeretek befogadására és e kérdések szakszerű megfogalmazására, eligazítson az állami berendezkedés szintjei és területei között, s megismertessen annak működésével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. A jogviszony és a jogi felelősség: A jogviszony fogalma, elemei és fajtái.

2. A jogi tények; A jogi felelősség fogalma, alapja.

3. A felelősségi típusok és felelősségi formák.

4. A modern állam: A modern állam kialakulása.

5. Az abszolutista állam; A polgári állam; A jóléti állam; A totális állam.

6. A modern állam felépülése: A hatalommegosztás és az egyes hatalmi ágak.

7. A törvényhozás; A végrehajtás; A bíráskodás; Az állami szervezetrendszer.

8. Az államok osztályozása: Az államok osztályozásának lehetséges alapjai.

9. Az osztályozáshoz használható kategóriák és a fő osztályozási változatok.

10. Államtípus; Államforma, Alkotmányforma; Kormányforma.

11. Politikai rendszer.

12. Európa: Európa kialakulása.

13. Európa régiói.

14. Az Európai Unió formálódása, intézményei.

15. Az EU jogforrásai.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei:

A foglalkozásokon való jelenlét kötelező. A félév során önkéntes zárthelyi dolgozat írható meg, melynek eredménye a félévi értékelésbe beszámít.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékeléssel.

 

Vizsgakérdések (a tételek után a Jogi alapfogalmak c. tankönyv oldalszámai találhatóak)

 1. A jogviszonyok szerkezete és fajtái (125-129. o.)
 2. A jogviszony elemei, a jogviszonyok tárgya (129-133. o.)
 3. A jogviszony tárgya és a jogi tények (133-136. o.)
 4. Felelősség és felelősségre vonás (136-139. o.)
 5. A felelősség alapja és fajtái (139-144. o.)
 6. Az állam fogalma (147-153. o.)
 7. Az államszerkezet (153-157. o.)
 8. Az abszolutista állam jegyei (157-163. o.)
 9. A polgári állam kialakulása és jegyei I. (163-167. o.)
 10. A polgári állam jegyei II. intézményesültség és demokrácia (168-170. o.)
 11. A jóléti állam (170-174. o.)
 12. A totális állam (175-178. o.)
 13. A hatalommegosztás (179-181. o.)
 14. A törvényhozás (182-185. o.)
 15. A végrehajtás (185-189. o.)
 16. A bíráskodás (190-195. o.)
 17. A szervezet (195-200. o.)
 18. Államtipológia – államtípus és államforma (201-207. o.)
 19. Az alkotmányforma (207-209. o.)
 20. A kormányforma (210-215. o.)
 21. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek (215-218. o.)
 22. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: pluralista rendszerek (218-220. o.)
 23. Európa kialakulása (221-2268. o.)
 24. Európa régiói (226-233. o.)
 25. Az Európai Unió kialakulása, az alapító szerződések (233-238. o.)
 26. Az EU intézményrendszere (238-239. o.)
 27. Az EU jogforrási rendszere (239-240. o.)

 

5.    Kötelező tananyag

1. Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. (Miskolc, Bíbor, 2012.) című tankönyv utolsó öt fejezete. Erre épülnek az előadások és a vizsgakérdések is. A tankönyv korábbi kiadásai nem megfelelőek, a tételek oldalszámai és a tananyag is erre az újabb kiadásra épül.

2. Szalayné Sándor Erzsébet: Az EU közjogi alapjai, Bp.-Pécs, Dialóg Campus, 2003.

3. Rais A. Khan, James D. McNiven: A introduction to political science, Scarborogh, Nelson Canada, 1990.

 

6.    Ajánlott irodalom

1. Szabó M. (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba, Miskolc, Bíbor, 2012.

2. Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika, Bp. Osiris, 2005.

3. Schwarze, J.: EU Kommentar, Nomos, Baden-Baden, 2012.

 

 

Egyéb tudnivalók:

A tanulmányokra, az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak.A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. A vizsganapok jegyzékét a vizsgaidőszak megkezdését megelőzően egy hónappal tesszük közzé. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella.

 

Miskolc, 2016. január 29.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza