Jogi alaptan II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Jogi alaptan II. tantárgyból

Tárgykód: AJJOE134IÜN2

Igazságügyi igazgatási szak, nappali tagozat

2018/19. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gedeon Magdolna egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alaptan I.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra (szerda 8.00, A/6. 220.)

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy alapozó jellegű ismereteket nyújt a politika és az állam főbb fogalmairól és intézményeiről. Feladata, hogy előkészítsen az állami-politikai intézményrendszerrel kapcsolatos ismeretek befogadására és e kérdések szakszerű megfogalmazására, eligazítson az állami berendezkedés szintjei és területei között, s megismertessen annak működésével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. 2019. február 13. A jogviszony és a felelősség: A jogviszonyok szerkezete és fajtái; A jogviszony elemei
 2. 2019. február 20. A jogi tények; A felelősség fogalma; A felelősség fajtái; A jogi felelősség; A felelősségi formák
 3. 2019. február 27. A modern állam: Az abszolutista állam jegyei: szuverenitás, hadsereg, bürokrácia, fiskalitás
 4. 2019. március 6. Az abszolutista állam jegyei: laicizáció, diplomácia, gyarmatosítás, jogrendszer
 5. 2019. március 13. A polgári állam kialakulása; az alkotmányosság, törvényesség, intézményesültség, demokratizmus
 6. 2019. március 20. Zárthelyi dolgozat (önkéntes)
 7. 2019. március 27. A jóléti állam; A totális állam
 8. 2019. április 3. Az államszervezet: A hatalommegosztás; A törvényhozás; A végrehajtás; A bíráskodás. A szervezet
 9. 2019. április 10. Dékáni szünet
 10. 2019. április 17. Államtipológia – államtípus; Az államforma; Az alkotmányforma; A kormányforma
 11. 2019. április 24. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek – pluralista rendszerek
 12. 2019. május 1. Munkaszüneti nap
 13. 2019. május 8. Európa: Európa kialakulása; Európa régiói. Az Európai Unió formálódása; Az Európai Unió intézményei és jogforrásai
 14. 2019. május 15. Elővizsga 

3.    A félév elfogadásának feltételei:

A foglalkozásokon való jelenlét kötelező. A félév során önkéntes zárthelyi dolgozat írható meg, melynek eredménye a félévi értékelésbe beszámít.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékeléssel.

 

Vizsgakérdések (a tételek után a Jogi alapfogalmak c. tankönyv oldalszámai találhatóak)

 1. A jogviszonyok szerkezete és fajtái (125-129. o.)
 2. A jogviszony elemei, a jogviszonyok tárgya (129-133. o.)
 3. A jogviszony tárgya és a jogi tények (133-136. o.)
 4. Felelősség és felelősségre vonás (136-139. o.)
 5. A felelősség alapja és fajtái (139-144. o.)
 6. Az állam fogalma (147-153. o.)
 7. Az államszerkezet (153-157. o.)
 8. Az abszolutista állam jegyei (157-163. o.)
 9. A polgári állam kialakulása és jegyei I. (163-167. o.)
 10. A polgári állam jegyei II. intézményesültség és demokrácia (168-170. o.)
 11. A jóléti állam (170-174. o.)
 12. A totális állam (175-178. o.)
 13. A hatalommegosztás.(179-181. o.)
 14. A törvényhozás (182-185. o.)
 15. A végrehajtás (185-189. o.)
 16. A bíráskodás (190-195. o.)
 17. A szervezet (195-200. o.)
 18. Államtipológia – államtípus és államforma (201-207. o.)
 19. Az alkotmányforma (207-209. o.)
 20. A kormányforma (210-215. o.)
 21. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek (215-218. o.)
 22. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: pluralista rendszerek (218-220. o.)
 23. Európa kialakulása (221-2268. o.)
 24. Európa régiói (226-233. o.)
 25. Az Európai Unió kialakulása, az alapító szerződések (233-238. o.)
 26. Az EU intézményrendszere (238-239. o.)
 27. Az EU jogforrási rendszere (239-240. o.)

 

5.    Kötelező tananyag

1. Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. (Miskolc, Bíbor, 2012.) című tankönyv utolsó öt fejezete. Erre épülnek az előadások és a vizsgakérdések is. A tankönyv korábbi kiadásai nem megfelelőek, a tételek oldalszámai és a tananyag is erre az újabb kiadásra épül.

2. Szalayné Sándor Erzsébet: Az EU közjogi alapjai, Bp.-Pécs, Dialóg Campus, 2003.

3. Rais A. Khan, James D. McNiven: A introduction to political science, Scarborogh, Nelson Canada, 1990.

 

6.    Ajánlott irodalom

1. Szabó M. (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba, Miskolc, Bíbor, 2012.

2. Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika, Bp. Osiris, 2005.

3. Schwarze, J.: EU Kommentar, Nomos, Baden-Baden, 2012.

 

 

Egyéb tudnivalók:

A tanulmányokra, az ismételt vizsgára, sikeres vizsga javítására, valamint a vizsgán való meg nem jelenésre a Tanulmányi követelményrendszerben előírt szabályok vonatkoznak.A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. A vizsganapok jegyzékét a vizsgaidőszak megkezdését megelőzően egy hónappal tesszük közzé. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella.

 

Miskolc, 2019. február 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza