Közigazgatási ügyvitel 2.

 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közigazgatási ügyvitel 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI714JAL4

 

Jogi asszisztens, levelező tagozat

2013/2014. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Nyitrai Péter egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Szabó Annamária Eszter

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI714JAL3

Egyidejű felvétel:-

Óraszám: 10 óra / félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 0

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a megszerzett, alapvetően elméleti ismeretekre alapozva, a hallgatók továbbfejlesszék a jogalkalmazási készségüket. Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a hallgatók iratszerkesztő, jogesetmegoldó képességének elmélyítésére is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Az előadásokon a közigazgatási szervek gyakorlati működésével kapcsolatos jogintézményeket és cselekvések kerülnek bemutatásra. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

1. Az iratkezelés jogi alapjai.

2. Az iratkezelés folyamata.

3. Elektronikus iratkezelés.

 

3.         A félév elfogadásának feltételei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az előadások látogatása kötelező. Az aláírás megszerzésének más feltétele nincs.

 

4.    A gyakorlat elfogadásának feltételei, a gyakorlati foglalkozások követelményei és értékelése:

       A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá a leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

5.    Kötelező tananyag

-    Az előadáson elhangzottak

-    Kötelező jogszabályok:

  1. A köziratokról, a közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényt (levéltári törvény),
  1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.),
  1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) kormányrendelet, valamint

4. Galloudec-Genuys, Françoise (ed.) : A propos de l’administration française. Paris, 1998.La documentation francaise.

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Szerk.: Dr. Kilényi Géza) Complex Kiadó Budapest, 2008. (vonatkozó fejezetei)
  2. Drávucz Péter: Közigazgatási kérdőjelek: az adminisztrációs kényszer jó hatással lesz a magyar ügyvitel átalakulására, Piac&Profit 2004. 8. évf. 5. szám 10-11. oldal

 

Egyéb tudnivalók: A más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy, vagy a Miskolci Egyetemen korábban teljesített tantárgy elismerése és a hozzá tartozó kredit megállapítása a hallgató erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján történik. A kérelemhez mellékelni kell a tanult tárgy tematikáját, valamint igazolni kell a megszerzett érdemjegyet. Az elismeréshez legalább 75 %-os egyezőség szükséges.

 

Miskolc, 2014. február

 

                                                                      Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza