Polgári jogi alapismeretek I.

Polgári jogi alapismeretek I. – JFSZ - tételsor

 

                                                                                                                                                                               

1./        - Jog – jogviszony - jogrendszer

            - A polgári jog alapelvei

                                                                                                                                                                               

2./        - Jogszabálytan

            - Jogi norma szerkezete, fajtái

            - Jogszabály érvényessége, hatályossága, érvényesülése

                                                                                                                                                                               

3./        - Polgári jogviszonyok         

  - jellemzői,

- osztályozása

- szerkezete

- alanyai

- tárgya

- tartalma

                                                                                                                                                                               

4./        - Jogi tények

            - Emberi magatartások

            - Emberi és társadalmi körülmények

            - Közhatalmi aktusok

            - Külső körülmények

                                                                                                                                                                               

5./        - Jogképesség

            - Holtnak nyilvánítás

            - A halál tényének bírói megállapítása

                                                                                                                                                                               

6./        - Cselekvőképesség

            - Kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személyekre vonatkozó            

              szabályok

            - A korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen kiskorúakra vonatkozó közös szabályok

                                                                                                                                                                               

7./        - Gondnokság alá helyezéssel korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személyekre

              vonatkozó szabályok

            - Cselekvőképtelenség gondnokság alá helyezés nélkül

            - Gondnoksággal összefüggő egyes szabályok

            - Gondnokság alá helyezés megszüntetése, módosítása

                                                                                                                                                                               

8./        - A személyhez fűződő jogok védelme

            - Az élet, testi épség és egészség védelme

            - Az emberi méltóság védelme

            - Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a hátrányos megkülönböztetés tilalma

            - A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása és a személyes szabadság védelme

            - A becsület és a jó hírnév védelme

            - Sajtó – helyreigazítás

                                                                                                                                                                               

9./        - A névviseléshez való jog

            - A képmáshoz és hangfelvételhez való jog

            - A titokvédelem

            - A magánlakhatáshoz és a jogi személy céljaira szolgáló helyiséghez fűződő jog

            - Adatvédelem

                                                                                                                                                                               

10./      - A személyiségvédelem polgári jogi eszközei

            - Objektív szankciók

            - Szubjektív szankciók

            - Személyiségi jogok érvényesítése

                                                                                                                                                                               

11./      - A jogi személy fogalma, ismérvei, általános szabályok

            - Egyesület

            - Köztestület

            - Alapítvány

                                                                                                                                                                                

12./      - A szerzői alkotások védelme

            - A szerző:      - személyhez fűződő jogai

                                   - vagyoni jogai

            - A szerzői jog:           - korlátja a szabad felhasználás

                                               - megsértése – a szerzői jogbirtoklás

            - A szerzői vagyoni jogok hasznosítása: a felhasználási szerződés

                                                                                                                                                                               

13./      - A dologi jog:            - alapelvei

                                               - fogalma

            - A tulajdon fogalma, alanya, tárgya

                                                                                                                                                                              

14./      - A tulajdonjog tartalma

            - A tulajdonos jogai

            - A tulajdonos kötelezettségei

            - A birtoklás és a birtokvédelemhez való jog

            - A használat és a hasznok szedésének joga

            - A rendelkezési jog

                                                                                                                                                                               

15./      - A tulajdonjog korlátai

            - A szomszédjogok szabályai

            - Túlépítés

            - Elidegenítési és terhelési tilalom

                                                                                                                                                                               

16./      - A tulajdonjog megszerzése

            - Hatósági határozat, árverés

            - Elbirtoklás

            - Gazdátlan javak elsajátítása

            - Találás

            - Kisajátítás

                                                                                                                                                                               

17./      - Növedék

            - Beépítés

            - Átruházás

            - Vadak, halak tulajdonjognak megszerzése

            - Termék, termény, szaporulat elsajátítása

            - Dologegyesülés

            - Feldolgozás

            - Ráépítés

            - Öröklés

                                                                                                                                                                               

18./      - A tulajdonjog megszűnése

            - A közös tulajdon

            - Belső, külső jogviszonyok

                                                                                                                                                                               

19./      - A közös tulajdon megszüntetése

            - A társasháztulajdon

            - Társasház alapítása

                                                                                                                                                                               

20./      - A tulajdonjog védelme

            - Jogos önhatalom

            - Tulajdoni per (rei vindicatio)

            - A tulajdonjog háborítatlanságát védő per

            - Az ingatlan-nyilvántartási igény

            - Igényper

                                                                                                                                                                               

21./      - Korlátolt dologi jogok

            - A földhasználat

            - Haszonélvezet

                                                                                                                                                                               

22./      - A használat

            - A telki szolgalom

            - Közérdekű használati jog alapítása

                                                                                                                                                                               

23./      - A birtok, és a birtokvédelem szabályai

            - A birtok fogalma

            - Birtokvédelem

            - Birtokvédelem a birtokháborítással szemben

            - Jogos önhatalom

            - Birtokvédelem igazgatási úton, bírói úton

            - Birtoklás jogalap nélkül

            - Felelős őrzés

                                                                                                                                                                               

 

 

Vissza