Jog- és állambölcselet gyakorlat I.

Követelmények és tantárgyi program

 

Jog- és állambölcselet I. gyakorlat

JOGÁSZ OSZTATLAN KÉPZÉS (levelező tagozat)

2017-2018-es tanév, I. félév.

 

Tantárgy kódja: AJJOE279L3

 

Tantárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: nincs

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kredit

 

Tantárgy feladata és célja:

A Jog- és állambölcselet 1. c. tantárgy keretében hallgatható politikai filozófiai tematika történeti összefüggéseinek feldolgozása, a modern politikai gondolkodás jellemzőinek és a politikai eszmerendszereknek az áttekintése.

 

Tematika:

 1. A tárgy ismertetése.
 2. A politikai gondolkodás története
 3. Újkori politikai gondolkodás
 4. Republikanizmus
 5. Klasszikus szerződéselméletek
 6. Kortárs szerződéselméletek
 7. A felvilágosodás
 8. A liberalizmus alapelemei I.
 9. A liberalizmus alapelemei II.
 10. Liberális alapkoncepciók
 11. A konzervativizmus dogmatikája
 12. A konzervativizmus változatai
 13. Marxizmus
 14. Szociáldemokrácia
 15. Konzultáció, gyakorlati jegyek lezárása

 

A kurzus időbeosztása:

10. 28. 16.00-17.40: Az újkori politikai gondolkodás általános jellemzői. A politikai eszmerendszerek. Zh.

 

A gyakorlati jegy megszerzése:

Gyakorlati jegy sikeres zárthelyi dolgozat megírásával szerezhető. A zárthelyi dolgozat megírása akkor sikeres, ha legalább 20 pontot ér. Az összes pontszám alapján a következő gyakorlati jegyek szerezhetők:

0-20 pont – elégtelen

21-25 pont – elégséges

26-30 pont – közepes

31-35 pont – jó

36-40 pont – jeles

A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozatok pótlására egy alkalommal, a szemeszter utolsó konzultációs napján van lehetőség. A vizsgaidőszakban tanulmányi bizottsági, dékáni, illetve rektori engedéllyel aláírás és gyakorlati jegy pótlására van lehetőség.

 

Az aláírás feltétele: A konzultáción való részvétel és meghatározott „minimum-kérdések” ismerete.

 

Kötelező tananyag:

Bódig Mátyás — Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet: A mérsékelt állam eszméje és elemei I. Elmélettörténet. Miskolc: Bíbor, 2002.; III. fejezet, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

Ajánlott irodalom:

Leo Strauss-Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Európa Könyvkiadó, 1994.

Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus. Új Mandátum Könyvkiadó, 2001.

Hannah Arendt: A forradalom. Európa Könyvkiadó, 1991.

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Tételsor:

 1. A teologiko-politikai probléma
 2. Az ésszerű pluralizmus ténye
 3. A felvilágosodás programja
 4. Az uralkodó eszmeáramlatok viszonyát meghatározó alapkérdések
 5. A klasszikus szerződéselméletek: Hobbes
 6. A klasszikus szerződéselméletek: Locke
 7. A klasszikus szerződéselméletek: Rousseau
 8. A szerződéselméleti érvelés szerkezete
 9. A neo-kontraktárius elméletek
 10. Republikánus alapeszmék I.: törvény, szabadság, erény, közjó
 11. Republikánus alapeszmék I.: egalitarizmus, partikularizmus, szövetségi elv
 12. A republikanizmus fejlődése
 13. Hannah Arendt republikánus politikai filozófiája
 14. A liberális eszmerendszer fejlődésének vázlata
 15. A liberális gondolkodás alapelemei: individualizmus
 16. A liberális gondolkodás alapelemei: egyenlőség
 17. A liberális gondolkodás alapelemei: szabadság
 18. A liberális gondolkodás alapelemei: önkorlátozás
 19. A liberális gondolkodás alapelemei: a korlátozott állam
 20. Liberális alapkoncepciók: J. S. Mill
 21. Liberális alapkoncepciók: F. A. von Hayek
 22. Liberális alapkoncepciók: J. Rawls
 23. A konzervativizmus forrásai
 24. A konzervativizmus dogmatikája I.: történelem, hagyomány, „előítélet”
 25. A konzervativizmus dogmatikája II: tekintély, szabadság, tulajdon, vallás
 26. A konzervativizmus jelentései és változatai
 27. A szocialista eszmerendszer alapjai
 28. A szocializmus irányzatai: marxizmus
 29. A szocializmus irányzatai: szociáldemokrácia
 30. A szocializmus irányzatai: bolsevizmus
 31. A szocializmus irányzatai: keresztényszocializmus, liberálszocializmus
 32. A szocializmus irányzatai: a szociáldemokrácia reformja

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

beszámoló-eredmények

Vissza